Natječaj za davanje u potkoncesiju i zakup kamene kućice br. 2 na koncesioniranom području – Lukobran, Malinska

Natječaj za davanje u potkoncesiju i zakup kamene kućice br. 2 na koncesioniranom području – Lukobran, Malinska


Na temelju članka 9.  i članka 25. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2019 za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Malinska, Općine Malinska-Dubašnica ,  Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. dana 27. travnja 2020. g. raspisuje slijedeći:

 


N A T J E Č A J

Za davanje u potkoncesiju i zakup kamene kućice br. 2 na koncesioniranom području – Lukobran, Malinska


 

 1. PREDMET NATJEČAJA:

Predmet natječaja je potkoncesija i zakup jedne tipizirane kamene kućice, površine 12 m2 , namijenjene za obavljanje djelatnosti kako slijedi:

 

 

Redni broj

(lokacija)

 

Djelatnost

 

Rok (god.)

 

Broj lokacija

Početna godišnja cijena zakupnine (cijena je izražena sa PDV-om)

2. Pripremanje i ambulantna prodaja jednostavnih jela sa ambalažiranim napitcima

3

1 50.000,00 kuna

 

Redni broj  pojedine kućice je obilježen na fotografiji koji je sastavni dio ovog natječaja (Prilog br. 2 – nacrt ugovora o potkoncesiji i zakupu).

Potkoncesionar nema pravo postavljanja stolova, stolica, pultova, tendi, suncobrana i sl. bez pismene suglasnosti Davatelja potkoncesije.

 


 1. VRIJEME POTKONCESIJE I ZAKUPA KAMENE KUĆICE

Potkoncesija i zakup kamenih kućica može se koristiti u razdoblju u periodu od 1. svibnja do 31. listopada svake kalendarske godine trajanja zakupa, a zaključno sa 2023. godine (uključujući i tu godinu). Iznimno za 2021. godinu koristi se od dana sklapanja ugovora do 31. listopada 2021. godine.

Korištenje poslovnog prostora – kamene kućice daje se prema viđenom stanju odnosno potkoncesionar preuzima poslovni prostor prema zatečenom stanju. Sva eventualna ulaganja su moguća isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja potkoncesije – KD Dubašnica d.o.o., bez prava na refundaciju uloženih sredstva.

 


 1. GODIŠNJA NAKNADA I TROŠKOVI

Potkoncesionari su obvezni platiti ukupnu godišnju naknadu najkasnije 2 (dva) dana od dana  zaključenja Ugovora o potkoncesiji i zakupu za 2021. godinu, a za svaku narednu godinu najkasnije do 1. veljače u godini za koju se godišnja naknada plaća.

Pored godišnje naknade, potkoncesionar je obvezan podmirivati režijske troškove; struje, vode i odvoza otpada.

KD Dubašnica d.o.o. će mjesečno ispostavljati račun za režijske troškove, a prema utrošku za svaku pojedinu kućicu.

Potkoncesionar će u svrhu osiguranja nastanka mogućih šteta na predmetu zakupa pri potpisivanju Ugovora uručiti Davatelju potkoncesije jednu bjanko zadužnicu potvrđenu po javnom bilježniku u visini do 50.000,00 kn.

Potkoncesionar je odgovoran za udovoljavanje svih uvjeta za uredno i zakonito obavljanje djelatnosti (minimalni tehnički uvjeti i sl. ) te snosi sve troškove za isto.

 


 1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda obavezno mora sadržavati:

 

 1. PONUDBENI LIST (prilog 1)
 • Naziv obrta ili društva ponuditelja, iznimno; ime i prezime fizičke osobe ukoliko još nema otvoren subjekt za poslovanje za djelatnost iz natječaja, s naznakom prebivališta ili sjedišta, OIB, žiro račun (IBAN) ponuditelja i naziv poslovne banke kod koje ima račun,
 • Oznaku lokacije (redni broj kućice) za koju se natječe.
 • Iznos ponude (najmanje u visini početnog iznosa) izraženo u obliku:

IZNOS GODIŠNJE ZAKUPNINE KAO OSNOVICA + PDV = UKUPAN IZNOS

(na primjer 40.000,00 kuna godišnje + 10.000,00 kuna PDV= 50.000,00 kuna)

 • Sadržaj djelatnosti-ponude (taksativno navesti što će se nuditi odnosno koju će djelatnost obavljati),
 • Ime i prezime te telefon kontakt osobe,
 • Elektronska pošta (mail) ponuditelja na koju pristaje primati obavijesti, naloge i ostala pismena KD Dubašnica d.o.o.
 1. Izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, izvadak iz obrtnog registra za obrte s upisanom djelatnošću za koju se traži zakup ne stariji od 30 dana od dana objave obavijesti o nadmetanju ili preslika osobne iskaznice za fizičke osobe,
 2. Potvrdu Općine Malinska – Dubašnica da nema duga po bilo kojoj osnovi prema navedenoj Općini, ne stariju od 30 dana,
 3. Potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave da nema duga po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, ne stariju od 30 dana,
 4. Podatke o solventnosti ( BON2/SOL2 – za glavni račun ponuditelja)
 5. Dokaz o uplati jamčevine (uplatnica, potvrda i drugo),

 1. UPLATA I POVRAT JAMČEVINE

Uplata jamčevine u visini od 10% od POČETNE ZAKUPNINE  tj. 5.000,00 kn uplaćuje se  na žiro račun KD Dubašnica d.o.o. – IBAN: HR502360000 1102423676 kod Zagrebačke banke d.d. s pozivom na broj: 00 OIB-redni broj kućice

U slučaju da ne bude izabran na natječaju, jamčevina će se ponuditelju vratiti na žiro račun naznačen u ponudi.


 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude sa svim prilozima moraju biti zaprimljene putem urudžbenog zapisnika, bez obzira na način dostave,  najkasnije do 07.svibnja 2021. godine u 12:00 h u zatvorenoj koverti sa naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP“ .


 1. RAZMATRANJE PONUDA RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUĐAČA IZ NADMETANJA

RAZLOZI ISKLJUČENJA:

 • Ako u trenutku podnošenja ponude ponuditelj ima nepodmireni dospjeli dug prema Općini Malinska – Dubašnica ili dug po osnovi javnog davanja, ponuda se neće uzeti u razmatranje odnosno iste će se odbaciti,
 • Ako povezane osobe ponuditelja imaju nepodmirena dugovanja prema Općini Malinska – Dubašnica, ponuda se neće uzeti u razmatranje odnosno iste će se odbaciti,
 • Ako ponuditelj ima dospjeli nepodmireni dug prema KD Dubašnica d.o.o. ( koji će se utvrditi uvidom u karticu partnera poslovnih knjiga KD Dubašnica d.o.o.), ponuda se neće uzeti u razmatranje odnosno iste će se odbaciti,
 • Ako povezane osobe ponuditelja imaju nepodmirena dugovanja prema KD Dubašnica d.o.o. (isto će se utvrditi uvidom u poslovne knjige), ponuda se neće razmatrati odnosno ista će se odbaciti.

 

Nepotpune ponude koje ne sadrže sve podatke i isprave iz točke 4. natječaja, neće se uzeti u razmatranje, odnosno iste će se odbaciti.

Nepravodobne ponude (poslane ili donesene izvan roka iz točke 6. natječaja) neće se uzeti u razmatranje, odnosno iste će se odbaciti.

Ponude otvara Komisija za provedbu postupka natječaja 10.05.2021. g. sa početkom u 12:00 h sa mogućnošću istodobnog uvida u natječajnu dokumentaciju ukoliko netko od ponuđača to traži uz poštivanje svih protuepidemijskih mjera.

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti izvješteni putem pisane odluke koju donosi Direktor KD Dubašnica d.o.o..  Odluka će biti  poslana na adresu koju su naznačili u ponudi u roku od 7 dana računajući od dana otvaranja ponuda te putem elektronske pošte (maila) koju su naznačili u ponudi koji će biti poslan u istom roku.

Predmet potkoncesije i zakupa iz natječaja dati će se na korištenje natjecateljima koji ponude obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najveći iznos zakupnine, te zadovoljavaju tražene uvjete natječaja.  Najpovoljnijom ponudom biti će utvrđena ponuda natjecatelja koji je već imao u najmu ili zakupu poslovni prostor kod KD Dubašnica d.o.o. i/ili razvojačeni hrvatski branitelj i invalid Domovinskog rata sukladno članku 132. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz uvjet da prihvati iznos zakupnine iz najpovoljnije ponude ostalih ponuđača i da zadovoljavaju sve ostale uvjete natječaja.

U slučaju da pristignu dvije jednake ponude, povoljnijom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena u KD Dubašnica d.o.o.


 1. POTPIS UGOVORA I UPLATA OSTATKA CIJENE

Ponuditelji čija je ponuda prihvaćena prema rezultatu natječaja objavljenim na stranicama www.malinska.hr, obvezni su pristupiti potpisivanju Ugovora  u roku od 5 dana od objave na adresi Stipkino 21, 51511 Malinska  od ponedjeljka do petka od 9:00-14:00 sati.

Ukoliko ponuditelj ne postupi sukladno ovoj točki, smatrat će se da je odustao te gubi pravo na povrat jamčevine koju zadržava KD Dubašnica d.o.o.. U tom slučaju, na potpis Ugovora pozvati slijedeći najpovoljniji ponuđač, za kojeg vrijede svi uvjeti i rokovi iz ove točke.

KD Dubašnica pridržava pravo u svakom trenutku poništiti natječaj, bez posebnog obrazloženje uz beskamatni povrat jamčevine svim ponuditeljima.


 

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o.

Ivan Petršorić direktor


 


Temeljem članka 1. Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K-01/2019, direktor Komunalnog društva ‘Dubašnica’ d.o.o., Ivan Petršorić donosi:


O D L U K U  br. 12/21

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP 1 (jedne)  KAMENE KUĆICE BR. 2


I.


Nalaže se raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup  kamene kućice br. 2 na korištenje u razdoblju od 2021.-2023 godine, na djelu lučkog područja luke Malinska, lokacija LUKOBRAN


II.


Za provedbu natječajnog postupka, objavu natječaja, zaprimanje, pregled i analizu ponuda zadužuje se Komisija za provedbu javnog natječaja u sastavu:

 • Jelena Brusić, predsjednik
 • Gordan Franolić, član
 • Toni Kraljić, član

 III.


Odredbe o načinu prijave na natječaj, odredbe o otvaranju ponuda, prvenstvu odabira, sklapanju ugovora te ostala pravila postupanja u natječaju za davanje u zakup jedne kamene kućice iz članka I. ove Odluke biti će navedene u  Natječaju .


IV.


Natječaj za dodjelu kamene kućice br. 2 objaviti će se na Internet stranicama Općine Malinska – Dubašnica.

 


Malinska, 27. travnja 2021.


Direktor:

Ivan Petršorić

 


Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA