Proračun

USVOJENI PRORAČUN IZVRŠENJE PRORAČUNA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I PRORAČUNI IZ PRETHODNIH GODINA 2009. - 2023.


 

Temeljem provedene analize najvažnijih prihodovnih i rashodovnih stavki proračuna Općine Malinska-Dubašnica može se zaključiti sljedeće:

 • Stopa prireza poreza na dohodak u Općini iznosi 0,0%.
 • Porezni prihodi Općine prosječno iznose 51,41% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka.
 • Najznačajniji porezni prihodi su porezi na imovinu i prosječno iznose 13.239.338 kuna godišnje, što predstavlja 30,80% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka.
 • Porezni prihodi temeljem poreza i prireza na dohodak prosječno iznose 36,56% ukupnih poreznih prihoda, dok njihov udio u ukupnim proračunskim prihodima i primicima iznosi 18,80%.
 • Udio proračunskih prihoda od komunalne naknade i doprinosa u ukupnim proračunskim prihodima i primicima iznosi 26,77%.
 • Udio proračunskih prihoda od imovine u ukupnim proračunskim prihodima i primicima iznosi 6,65%.
 • Rashodi poslovanja imaju najveći udio u ukupnim rashodima i iznose 55,44% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.
 • Udio rashoda za zaposlene prosječno iznosi 6,40% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.
 • Udio materijalnih rashoda prosječno iznosi 27,84% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.
 • Udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine prosječno iznosi 37,35% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.
 • Rashodi po osnovama subvencija i pomoći poduzetnicima i obrtnicima prosječno iznose tek 0,26% proračunskih rashoda i izdataka.
 • Općina je u razdoblju od 2018. do 2022. godine generirala neto proračunski suficit u iznosu od 9.353.653 kuna.

 


USVOJENI PRORAČUN IZVRŠENJE PRORAČUNA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I PRORAČUNI IZ PRETHODNIH GODINA 2009. - 2023.

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA