Antikorupcijski program

Strategija sprečavanja korupcije za razdoblje 2021. – 2023. (“Narodne novine” broj 120/2021) i Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Suzbizajanje korupcije u Općini Malinska – Dubašnica provodi se putem:

– povećanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti ,

– jačanjem antikoruptivnih mehanizama u tijelima javne vlasti,

– dosljednom i učinkovitom provedbom postojećeg zakonodavnog okvira u području suzbijanja i prevencije korupcije,

 

kroz mehanizme:

 

– Etičkog kodeksa za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica;

– Etičkog kodeksa za nositelje političkih dužnosti u Općinini Malinska – Dubašnica;

– Ostvarivanja prava na pristup informacijama i provođenjem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/1385/15, 69,22)

– Provedbom odredbi Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 78/15) i  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ( “Narodne Novine” 102/2019, (2049), zakon, 25.10.2019.)

– Provedbom i ostalih zakonskih propisa i akata unutar kojih su implementirane mjere za suzbijanje korupcije u Republici Hrvatskoj poput Zakona  o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13, 57/15), Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17), Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16)

– Poštivanjem odredbi Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (“Narodne novine” broj 46/22)


ANTIKORUPCIJSKI VODIČ ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Hrvatska zajednica županija izdala je Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, namijenjen lokalnim i regionalnim službenicima te osmišljen kao dio širih napora sprječavanja i suzbijanja korupcije. Uz Strategiju suzbijanja korupcije, izrada ovog vodiča predviđena je kao mjera u nacionalnom akcijskom planu koji je na snazi. Cilj je informirati i osvijestiti službenike o fenomenu korupcije i njezinim pojavnim oblicima.

Antikorupcijski priručnik


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

“Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala.” Izvorni tekst preuzet sa stranice Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske


Više o ostvarivanju prava na pristup informacijama u Općini Malinska – Dubašnica – OVDJE

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA