JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Odsjek za opću upravu I Odsjek za proračun i financije  I Odsjek za pravne poslove i EU fondove Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom drugim propisima ustrojen je Jedinstveni upravni odjel u s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 12/12). Upravni odjel ustrojen je za obavljanje upravnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

 

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, stručni nazivi i uvjeti za raspored na radna mjesta, te broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i Sistematizacijom radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu koje donosi Općinski načelnik.

 

Djelovanje i rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i nadzire Općinski načelnik a upravlja pročelnik. Upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju službenici, a prateće i pomoćne poslove obavljaju namještenici.

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica ustrojena su četiri odsjeka kao unutarnje ustrojstvene jedinice i to:


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


centrala:         +385 (0) 51 750 500

fax:                  +385 (0) 51 750 510

e-mail:            info@malinska.hr

 

 


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela


Neven MATUČ, pročelnik

KONTAKT PODACI OPĆINSKIH SLUŽBENIKA 


 

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA 2021. - 2025.

 

 


ZAKONI, UREDBE I PROPISI REPUBLIKE HRVATSKE

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini ("Narodne novine" broj 4/21)
Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 59/10 98/18)

Uredba o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 16/24)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 95/19)
Odluka o razvrstavanju jedinice loklane i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine" broj 132/2017)
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje ("Narodne novine" broj 61/16)
Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija ("Narodne novine" broj 20/13 i 100/17)
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ("Narodne novine" broj 98/12 i 139/14)
Uredba o visini naknade za donošenje rješenja o izvedenom stanju ("Narodne novine" broj 56/13)
Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja ("Narodne novine" broj 115/15)
Uredba o sadržaju i metodologiji izrade programa održivog razvoja otoka, sa sadržajem i metodologijom izrade programa održivog razvitka otoka ("Narodne novine" broj 94/02)
Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta ("Narodne novine" broj 66/07 i 77/06)
Uredba o indeksu razvijenosti ("Narodne novine" broj 131/17)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14 i 3/17)
Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine ("Narodne novine" broj 109/11)

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 95/19)

Uredba o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22)
Opća uredba o zaštiti podatka (GDPR)

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 96/9816/19 i 65/19)

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/23)
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 37/22)
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10 i 120/131/20144/21)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14115/15 , 87/163/18126/19108/20144/21)
Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 58/16)

Pravilnik o izradi procjena rizika ("Narodne novine" broj 112/14 i 129/19)
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu ("Narodne novine" broj 126/19)
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša ("Narodne novine" broj 16/16)
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme ("Narodne novine" broj 16/16)
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novine" broj 116/11)
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije ("Narodne novine" broj 35/94110/05 i 28/10)
Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom ("Narodne novine" broj 61/94)
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja ("Narodne novine" broj 49/17)
Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine" broj 37/16)
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od starane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi ("Narodne novine" broj 37/16)
Pravilnik o vrstama i načinu vođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine" broj 49/16)
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite ("Narodne novine" broj 57/16)
Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 65/16)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" broj 69/16)
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" broj 69/16)
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine" broj 69/16)
Pravilnik o vođenju evidencija pripradnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine" broj 75/16)
Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta ("Narodne novine" broj 54/19126/19 147/20)
Pravilnik o grobljima ("Narodne novine" broj 99/02)
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevina za obračun komunalnog doprinosa ("Narodne novine" broj 136/06135/1014/1155/12, i 15/19)
Pravilnik o registru koncesija ("Narodne novine" broj 1/18)
Pravilnik o geodetskom projektu ("Narodne novine" broj 12/14 i 56/14)
Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište ("Narodne novine" broj 42/14)
Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine ("Narodne novine" broj 43/14)
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta ("Narodne novine" broj 118/19 i 65/20)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ("Narodne novine" broj 112/1734/1836/1998/19 i 31/20)
Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave ("Narodne novine" broj 70/15)
Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornog uređenja ("Narodne novine" broj 129/15)
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13)
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada ("Narodne novine" broj 81/1229/1378/13153/1348/14 i 88/17)
Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada ("Narodne novine" broj 90/10111/10 i 55/12)
Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada ("Narodne novine" broj 30/90)
Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima ("Narodne novine" broj 4/90 i 91/11)
Pravilnik o katastru vodova ("Narodne novine 71/08 i 148/09)
Pravilnik o katastru zemljišta ("Narodne novine" broj 84/07148/09 i 112/18)
Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja ("Narodne novine" broj 121/15)
Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini ( "Narodne novine" broj 82/1515/16 i 19/17)
Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju ("Narodne novine" br 7/21)
Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 84/13 i 45/14)
Pravilnik o agrotehničkim mjerama ("Narodne novine" broj 22/19)
Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 81/20)
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine" broj 69/16)
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 101/17 i 144/20)
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine" broj 65/17 i 75/20)
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi ("Narodne novine br. 101/17)

 

 

 

ODLUKE OPĆINE MALINSKA – DUNAŠNICA (SN PGŽ)

Godina XXXI.- broj 50., Petak, 29. prosinca 2023.


94 Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika
93 Pravilnik o 7. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
92 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
91 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
90 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Bogovići (dio GPN-2)
89 Zaključak Urbroj: 2170-26-01-23-3
88 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
87 Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2024. do 2026.godine
86 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2024. godini
85 Odluka o redu na pomorskom dobru
84 Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu
83 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima
82 Odluka o usvajanju „Strategije razvoja Općine Malinska-Dubašnica od 2021. do 2027. godine”
81 Zaključak Urbroj: 2170-26-01-23-4
80 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
79 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
78 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
77 Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2024. godinu
76 Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
75 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2024. godini
74 Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini
73 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
72 Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
71 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu
70 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu
Godina XXXI.- broj 44., Ponedjeljak, 11. prosinca 2023.


69 Pravilnik o 6. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXXI.- broj 41., Ponedjeljak, 27. studenog 2023.


68 Pravilnik o 5. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
67 Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska-Dubašnica
66 Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogodaza 2024. godinu
65 Odluka o ukidanju statusa „javnog dobra u općoj uporabi” za k.č. 8325/1 k.o. Malinska-Dubašnica
64 Odluka o namjeni i visini početne zakupnine poslovnog prostora
63 Izmjene i dopune Plana lokacija za postavu privremenih objekata
62 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica
61 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
60 II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
59 II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
58 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu i Projekcija za 2024. i 2025. godinu
57 Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć – „Božićnicu” za 2023. godinu
Godina XXXI.- broj 37., Petak, 20. listopada 2023.


56 II. Izmjene i dopune Plana prijma u Općini Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
Godina XXXI.- broj 35., Četvrtak, 5. listopada 2023.


55 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXXI.- broj 34., Petak, 29. rujna 2023.


54 Odluka o stipendiranju učenika i studenata
Godina XXXI.- broj 29., Ponedjeljak, 14. kolovoza 2023.


53 Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 4 – Rova (GP – 3)
52 Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP – 1)
Godina XXXI.- broj 28., Petak, 4. kolovoza 2023.


51 Pravilnik o 4. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjemr edu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXXI.- broj 26., Ponedjeljak, 24. srpnja 2023.


50 I. izmjene i dopune plana prijam u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2023. godinu
Godina XXXI.- broj 24., Četvrtak, 29. lipnja 2023.


49 Pravilnik o 3. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
48 Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
47 Odluka o namjeni poslovnog prostora
46 Odluka o Izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica
45 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
44 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica
43 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javne površine
42 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXXI.- broj 18., Petak, 19. svibnja 2023.


41 Odluka o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika
40 Izmjene i dopune Plana lokacija za postavu privremenih objekata
39 Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo – obala i R-1 Haludovo –izgrađeni dio)
38 Odluka o grobljima
37 I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
36 I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu
35 I. Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu
34 I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
33 I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
32 I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
31 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
30 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
29 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
28 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
27 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu
Godina XXXI.- broj 17., Petak, 12. svibnja 2023.


26 I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
Godina XXXI.- broj 16., Srijeda, 3. svibnja 2023.


25 Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
24 Opći uvjeti usluge korištenja javnih tuševa na plažama
Godina XXXI.- broj 15., Četvrtak, 20. travnja 2023.


23 Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Malindksa-Dubašnica
22 Odluka o namjeni poslovnih prostora
21 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge korištenja javnih tuševa na plažama
20 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
19 Plan lokacija za rezervirana parkirališna mjesta
18 Plan lokacija za obavljanje djelatnosti
17 Izmjene i dopune Plana lokacija za postavu privremenih objekata
16 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na kojima s evrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
15 Zaključak kojim se utvrđuje pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXXI.- broj 11., Srijeda, 29. ožujka 2023.


14 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2022. godiniu Općine Malinska-Dubašnica
13 Odluka o uvjetima za davanje prethodne suglasnosti priključenja na vodovodnu mrežu za potrebe poljoprivrede
Godina XXXI.- broj 9., Srijeda, 15. ožujka 2023.


12 Odluka o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXXI.- broj 6., Srijeda, 22. veljače 2023.


11 Odluka o ustrojavanju Evidencije komunalne infrastrukture Općine Malinska-Dubašnica
10 Odluka o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
9 Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
8 Odluka o namjeni poslovnog prostora
7 Odluka o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica
6 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
5 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4 Odluka o davanju na korištenje javne površine
Godina XXXI.- broj 2., Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.


3 Plan prijma u službu u općinu Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
2 Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika
1 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

Godina XXX.- broj 45., Srijeda, 21. prosinca 2022.


97 Pravilnik o 2. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
96 Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica
95 Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica i njihovih zamjenika
94 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnje pješačke staze u Malinskoj, na dijelu k.č.65/1 k.o. Bogović u okviru postojeće uređene zelene površine – mjesnog parka”
93 Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
92 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za period 2023. do 2026. godine
91 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
90 Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
89 Odluka o naknadi za rad članovima Vijeća mjesnih odbora
88 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica
87 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
86 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini
85 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
84 Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2023. do 2025. godine
83 Odluka o lokalnim porezima
82 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
81 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
80 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
79 Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu
78 Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
77 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
76 Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
75 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
74 Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
73 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
72 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu i Projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu
71 Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
70 III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
69 IV. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
68 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu
Godina XXX.- broj 39., Ponedjeljak, 28. studenog 2022.


67 Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o sufinanciranju troškova prehrane u produženom boravku Osnovne škole Malinska-Dubašnica
66 Odluka o Izmjeni i dopuni plana lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata
Godina XXX.- broj 37., Utorak, 15. studenog 2022.


65 Zaključak Urbroj: 2170-26-01-22-26
64 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
63 Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Malinska-Dubašnica usklađene s novonastalim stanjem i Plana zaštite od požara za Općinu Malinska-Dubašnica usklađenog s novonastalom situacijom
62 Odluka o prihvaćanju zajedničkog Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena na područje otoka Krka (Joint SECAP)
61 Odluka o sufinanciranju troškova prehrame u produženom boravku Osnovne škole Malinska-Dubašnica
60 Izmjena i dopuna Plana lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata
59 Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za mirno rješenje spora u postupku priznanja prava vlasništva Republici Hrvatskoj
58 Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
Godina XXX.- broj 31., Četvrtak, 6. listopada 2022.


57 Uputa o provedbi postupka stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata Općine Malinska-Dubašnica
56 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Godina XXX.- broj 29., Ponedjeljak, 26. rujna 2022.


55 Odluka o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. Za provedbu ulaganja u projekt 'Uređenje prve dionice obale na glavnom lukobranu luke Malinska'
54 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
53 Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Malinska-Dubašnica
52 Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo – obala i R-1 Haludovo – izgrađeni dio)
51 Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica
50 II. Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
49 II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
48 III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
47 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu
46 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
Godina XXX.- broj 22., Petak, 22. srpnja 2022.


45 Suglasnost Urbroj: 2170-26-01-22-5
44 Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
43 Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe između Općine Malinska-Dubašnica i ovlaštenica naknade Jelice Lolić i nasljednika iza pok. Miroslave Barbiš
Godina XXX.- broj 20., Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.


42 Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o lokalnim porezima
41 Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Malinska-Dubašnica
40 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
Godina XXX.- broj 15., Četvrtak, 19. svibnja 2022.


39 I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
38 Odluka o namjeni i početnoj visini zakupnine poslovnih prostora oznake 7,8, 9 i 12 u trgovačkom centru Markat u Malinskoj
37 II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
36 Odluka o ponudama prispjelim u postupku natječaja za zamjenu k.č. 8499 k.o. Malinska-Dubašnica
35 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
34 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
33 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete javne usluge isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXX.- broj 13., Petak, 29. travnja 2022.


32 Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
31 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica za kapitalni projekt rekonstrukcije sustava javne rasvjete
30 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
29 Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
28 Izmjena i dopuna Plana lokacije za postavu privremenih i montažnih
27 Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima
26 Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
25 Odluka o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
24 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Godina XXX.- broj 10., Četvrtak, 7. travnja 2022.


23 Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.
22 Odluka o namjeni poslovnih prostora
21 Suglasnost Urbroj: 2170-26-01-22-3
20 Zaključak Urbroj: 2170-26-01-22-15
19 Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica
18 Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslovanja
17 Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu k.č. 8499 k.o. Malinska-Dubašnica
16 Odluka o sklapanju Sudske nagodbe s Republikom Hrvatskom u pravnom predmetu P-1948/2015
15 I. Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
14 I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
13 I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
12 I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
11 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu
10 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
9 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
8 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
7 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
Godina XXX.- broj 9., Četvrtak, 31. ožujka 2022.


6 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu za Općinu Malinska-Dubašnica
Godina XXX.- broj 4., Ponedjeljak, 14. veljače 2022.


5 Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska-Dubašnica u Skupštini Smart Island d.o.o. Krk
Godina XXX.- broj 3., Petak, 4. veljače 2022.


4 Plan lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata
3 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javne površine
2 Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXX.- broj 1., Petak, 21. siječnja 2022.


1 Odluka o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIX.- broj 35., Četvrtak, 30. prosinca 2021.


109 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
108 Pravilnik o korištenju službenih vozila, privatnih vozila za službene potrebe, službenih mobilnih telefona i službenim putovanjima
107 Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Malinska-Dubašnica
106 Ispravak Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
Godina XXIX.- broj 33., Utorak, 21. prosinca 2021.


105 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
104 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
103 Procjena rizika od velikih nesreća Općine Malinska-Dubašnica
102 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
101 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za period 2022. do 2025. godine
100 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
99 Odluka o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu Smart Island Krk d.o.o.
98 Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica
97 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
96 Srednjoročni Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2022. do 2024. godine
95 Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
94 Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica
93 Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
92 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
91 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
90 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
89 Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
88 Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
87 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
86 Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
85 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
84 Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
83 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
82 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu
81 Izmjena programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
80 III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
79 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
78 III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
Godina XXIX.- broj 31., Srijeda, 15. prosinca 2021.


77 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
Godina XXIX.- broj 29., Petak, 26. studenog 2021.


76 Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
75 Odluka o drugoj Izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta 'Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka' i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
74 Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
73 Odluka o davanju na upravljanje Interpretacijskog centra „Duboak“
72 Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica
71 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
70 Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu
69 Pravilnik o I. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXIX.- broj 21., Petak, 17. rujna 2021.


68 Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
67 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 'Rekonstrukcija postojeće zelene tržnice u Malinskoj'
66 Odluka o Izmjeni Pravilnika o korištenju prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica u svrhu zadovoljavanja javnih potreba
65 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine
64 Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
63 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
62 II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
61 II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
60 II. Izmjene i dopune proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
59 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2021. godinu
Godina XXIX.- broj 17., Petak, 16. srpnja 2021.


58 Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva 'Dubašnica' d.o.o.
Godina XXIX.- broj 16., Petak, 9. srpnja 2021.


57 Pravilnik o korištenju prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica u svrhu zadovoljenja javnih potreba
56 Odluka o Izmjeni Odluke o lokalnim porezima
55 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
54 Odluka o ukidanju ststusa „javnog dobra u općoj uporabi“ za k.č. 8351/2 k.o. Malinska-Dubašnica
53 I. Izmjena i dopuna Plana lokacije za postavu privremenih objekata
52 Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
51 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
50 Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
49 Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
48 Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
47 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
46 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
45 Odluka o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća
44 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
43 Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXIX.- broj 14., Petak, 18. lipnja 2021.


42 Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o javnom redu i miru
41 Odluka o dopuni odluke o lokacijama privatnih parkirališta
40 Odluka o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i radnih tijela u Općini Malinska-Dubašnica
39 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
38 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
37 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
36 Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXIX.- broj 13., Ponedjeljak, 31. svibnja 2021.


35 I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
Godina XXIX.- broj 11., Ponedjeljak, 19. travnja 2021.


34 Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnih prostora
Godina XXIX.- broj 10., Subota, 10. travnja 2021.


33 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja površine za sportske aktivnosti „Street workout“ i slobodno vježbanje na otvorenom Rova“
Godina XXIX.- broj 7., Subota, 20. ožujka 2021.


32 Prijedlog Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnih prostora
31 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
30 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
29 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru
28 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
27 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
26 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
25 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
24 Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2021. do 2023. godine
23 Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
22 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za period 2021. do 2024. godine
21 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
20 Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Malinska-Dubašnica
19 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
18 Zaključak o produženju važenja „Strategije razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2015.-2020. godine“
17 Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
16 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
15 Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
14 Statut Općine Malinska-Dubašnica
13 Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
12 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljošta u 2021. godini
11 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
10 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
9 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
8 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
7 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
6 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
5 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
4 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
Godina XXIX.- broj 4., Četvrtak, 18. veljače 2021.


3 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
Godina XXIX.- broj 3., Četvrtak, 11. veljače 2021.


2 Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXIX.- broj 1., Četvrtak, 21. siječnja 2021.


1 Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXVIII.- broj 43., Utorak, 22. prosinca 2020.


73 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
72 Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj
71 Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska-Dubašnica
70 Odluka o otpisu potraživanja Općine Malinska – Dubašnica
69 Odluka o beskamatnom zajmu iz državnog proračuna
68 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
67 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
66 Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
65 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini
64 Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
63 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
62 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
61 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
60 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
59 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
58 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
57 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
Godina XXVIII.- broj 42., Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.


56 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
Godina XXVIII.- broj 37., Petak, 6. studenog 2020.


55 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
54 Odluka o grobljima
53 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
52 Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
51 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja uređenja „Pješačkog prolaza Kala“ u Malinskoj
Godina XXVIII.- broj 31., Ponedjeljak, 14. rujna 2020.


50 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
49 Odluka o subvenciji za zakup poslovnog prostora Općine Malinska-Dubašnica
48 Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
47 Odluka o Izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
46 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
45 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
44 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
43 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
Godina XXVIII.- broj 28., Ponedjeljak, 24. kolovoza 2020.


42 Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta „Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku“ K.K.01.1.1.01.0020 Grada Krka
Godina XXVIII.- broj 23., Petak, 10. srpnja 2020.


41 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
40 Odluka o komunalnom redu
39 Pravilnik o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica na korištenje udrugama
38 Prijedlog Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
37 Izmjena Plana lokacija za postavu privremenih objekata
36 Odluka o Izmjeni Odluke o lokalnim porezima
35 Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
34 Zaključak o davanju ponude za kupnju poslovnog prostora
33 Odluka o zaključivanju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje dvosmjerne nerazvrstane prometnice na k.č. br. 1556/7 k.o. Bogović
32 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
31 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje ipročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
Godina XXVIII.- broj 16., Petak, 15. svibnja 2020.


30 Zaključak Urbroj: 2142/05-03/1-20-3
29 Odluka o otkupu zemljišta u naselju Milčetići
28 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
27 Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine
26 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
25 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
24 Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
23 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
22 Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
21 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge ukopa pokojnika unutar groblja
20 Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
19 Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
18 Odluka o otpisu potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
17 Odluka o prijenosu prava vlasništva opreme novog područnog Dječjeg vrtića Malinska u korist Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
16 Odluka o o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19
15 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
14 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
13 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
12 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
11 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
10 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanjua Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
9 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
7 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
6 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
5 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
4 Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXVIII.- broj 4., Petak, 28. veljače 2020.


3 Odluka o namjeni poslovnog prostora
2 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
1 Plan lokacija za postavu privremenih objekata

Godina XXVII.- broj 36., Utorak, 31. prosinca 2019.


71 Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
Godina XXVII.- broj 34., Subota, 21. prosinca 2019.


70 Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Malinska-Dubašnica
69 Odluka o ukidanju statusa »javnog dobra-putevi« u k.o. Bogović
68 Odluka o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Otok Krk Energija d.o.o.
67 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2020. godinu
66 Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
65 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
64 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
63 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
62 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu
Godina XXVII.- broj 31., Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.


61 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
60 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u Općini Malinska-Dubašnica
59 Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
58 Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska- Dubašnica
57 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
56 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
55 III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
54 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
53 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
Godina XXVII.- broj 28., Petak, 8. studenog 2019.


52 Odluka o prijenosu prava vlasništva vatrogasne opreme DVD-u Malinska-Dubašnica
51 Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
50 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
49 Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2020. do 2022. godine
48 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
47 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
46 Odluka o kriterijima, mjerilima i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
45 Odluka o stipendiranju učenika i studenata
Godina XXVII.- broj 22., Petak, 13. rujna 2019.


44 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
43 Odluka o stipendiranju učenika i studenata
42 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
41 II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
40 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
39 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
38 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
37 Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve Voda d.o.o.
Godina XXVII.- broj 18., Petak, 12. srpnja 2019.


36 Ispravak Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
35 Odluka o komunalnom redu
34 Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
33 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
32 Odluka o o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica
Godina XXVII.- broj 17., Petak, 5. srpnja 2019.


31 Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
Godina XXVII.- broj 15., Utorak, 11. lipnja 2019.


30 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
29 Odluka o autotaksi prijevozu
28 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
Godina XXVII.- broj 12., Petak, 10. svibnja 2019.


27 Opći uvjeti parkiranja na uređenim javnim površinama
26 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
25 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
24 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
23 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
22 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
21 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
20 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
19 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
18 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
17 Odluka o dopuni Odluke lokacijama privatnih parkirališta
16 Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
15 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
14 Odluka o namjeni poslovnog prostora
Godina XXVII.- broj 10., Četvrtak, 18. travnja 2019.


13 Provedba Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, Izvješće za 2018. godinu
12 Plan prijma u službu u Općinu Malinska- Dubašnica za 2019. godinu
Godina XXVII.- broj 5., Srijeda, 6. ožujka 2019.


11 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima
10 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
9 Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
8 Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
7 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXVII.- broj 2., Srijeda, 30. siječnja 2019.


6 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
5 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4 Odluka o komunalnom doprinosu
3 Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
2 Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
1 Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXVI.- broj 43., Petak, 21. prosinca 2018.


45 Ispravak III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
44 Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
43 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
42 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu
41 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu
40 Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
39 Statutarna Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXVI.- broj 40., Četvrtak, 13. prosinca 2018.


38 Odluka o III. Izmjeni i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
37 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
36 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu
Godina XXVI.- broj 39., Srijeda, 5. prosinca 2018.


35 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska- Dubašnica
34 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
33 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
32 Odluka o lokalnim porezima
31 Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
30 Odluka o komunalnoj naknadi
Godina XXVI.- broj 33., Ponedjeljak, 15. listopada 2018.


29 Odluka o namjeni poslovnog prostora
28 Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica
Godina XXVI.- broj 28., Utorak, 11. rujna 2018.


27 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
26 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
25 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
24 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
23 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
Godina XXVI.- broj 23., Srijeda, 25. srpnja 2018.


22 Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
21 Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
20 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
Godina XXVI.- broj 13., Subota, 5. svibnja 2018.


19 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska- Dubašnica
18 Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
17 Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
16 Odluka o dopuni Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
15 Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
14 Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
13 Odluka o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
12 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
11 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
10 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
9 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
7 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
6 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
Godina XXVI.- broj 9., Četvrtak, 5. travnja 2018.


5 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4 Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Malinska-Dubašnica
3 Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXVI.- broj 5., Petak, 23. veljače 2018.


2 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturalno uređenje i poljoprivredu
1 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Godina XXV.- broj 39., Petak, 22. prosinca 2017.


64 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
63 Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
62 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
61 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
60 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
59 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
58 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu
Godina XXV.- broj 36., Petak, 8. prosinca 2017.


57 Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
56 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica
55 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
54 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
53 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
52 III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
51 IV. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
50 III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
49 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Godina XXV.- broj 32., Subota, 4. studenog 2017.


48 Odluka o istupanju iz ustanove Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj
47 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska- Dubašnica
46 Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
45 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
44 Odluka o III. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
43 Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXV.- broj 25., Petak, 15. rujna 2017.


42 Zaključak o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine
41 Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
40 Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
39 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
38 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
37 .II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
36 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
35 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
Godina XXV.- broj 19., Subota, 22. srpnja 2017.


34 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
33 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
32 Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
31 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
Godina XXV.- broj 18., Subota, 15. srpnja 2017.


30 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
29 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
28 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
27 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
26 Odluka o izboru Mandatne komisije
Godina XXV.- broj 10., Utorak, 4. travnja 2017.


25 Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Malinska-Dubašnica 2016.-2020. godine
Godina XXV.- broj 9., Ponedjeljak, 3. travnja 2017.


24 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXV.- broj 8., Subota, 25. ožujka 2017.


23 Odluka o namjeni poslovnog prostora
22 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
21 Odluka o dopuni Plana lokacija za postavu privremenih objekata
20 Odluka o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Malinska-Dubašnica
19 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
18 Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
17 Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
16 Odluka o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekata
15 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
14 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
13 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
12 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
11 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
10 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
9 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
7 Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
6 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
Godina XXV.- broj 5., Petak, 24. veljače 2017.


5 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
4 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
3 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
2 Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup javne površine
Godina XXV.- broj 1., Petak, 20. siječnja 2017.


1 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

Godina XXIV.- broj 34., Petak, 16. prosinca 2016.


69 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
68 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
67 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
66 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
65 Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
64 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
63 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
62 Odluka o dodjeli Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
61 Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Malinska-Dubašnica
60 Odluka o pristupanju osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
59 III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
58 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
57 III. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
56 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
Godina XXIV.- broj 32., Petak, 9. prosinca 2016.


55 Odluka o namjeni poslovnog prostora
54 Odluka o Izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
Godina XXIV.- broj 30., Petak, 25. studenog 2016.


53 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra
Godina XXIV.- broj 24., Ponedjeljak, 19. rujna 2016.


52 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXIV.- broj 23., Subota, 10. rujna 2016.


51 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
Godina XXIV.- broj 22., Utorak, 30. kolovoza 2016.


50 Odluka o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra
49 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
48 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
47 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
46 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
45 II. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
44 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
43 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
Godina XXIV.- broj 18., Petak, 15. srpnja 2016.


42 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
41 Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
40 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
39 Odluka o namjeni poslovnog prostora
38 Odluka o lokacijama privatnih parkirališta
Godina XXIV.- broj 12., Petak, 20. svibnja 2016.


37 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
36 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
35 I. Izmjena Plana upravljanja razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine
34 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
33 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
32 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
31 Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
30 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
29 Ispravak Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Godina XXIV.- broj 10., Petak, 29. travnja 2016.


28 Pravilnik o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
27 Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
26 Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
25 Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Malinska-Dubašnica
24 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
23 Zaključak Urbroj: 2142/05-03/1-16-95
22 I. Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
21 Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-3 Barušići
20 Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-1 Sveti Vid-sjever
19 Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica
18 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
17 Odluka o usvajanju Strategije razvoja od 2015.- 2020. godine
Godina XXIV.- broj 9., Utorak, 19. travnja 2016.


16 Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
Godina XXIV.- broj 7., Četvrtak, 31. ožujka 2016.


15 Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
14 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
13 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
12 Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
11 Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica
10 Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
Godina XXIV.- broj 4., Četvrtak, 25. veljače 2016.


9 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
8 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
7 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
6 Odluka o izmjeni Odluke o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
5 Odluka o prihvaćanju ponude za zamjenu/ prodaju zemljišta u predjelu Rova
4 Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Malinska-Dubašnica
3 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
2 Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
Godina XXIV.- broj 3., Srijeda, 10. veljače 2016.


1 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIII.- broj 39., Srijeda, 23. prosinca 2015.


57 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
56 Program javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
55 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
54 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
53 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
52 Plan razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
51 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
50 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu
49 Zaključak Urbroj: 2142/05-01-15-37
48 III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
47 III. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
46 III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
45 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
44 III. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015.- 2017. godine
43 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
Godina XXIII.- broj 36., Četvrtak, 10. prosinca 2015.


42 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
41 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
Godina XXIII.- broj 35., Ponedjeljak, 30. studenog 2015.


40 Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica na korištenje političkim strankama
39 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
Godina XXIII.- broj 28., Petak, 25. rujna 2015.


38 Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
37 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
36 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
35 II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
34 II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
33 I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
32 II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
31 II. izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
30 II. izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
29 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
Godina XXIII.- broj 27., Subota, 12. rujna 2015.


28 Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa u općini Malinska-Dubašnica
Godina XXIII.- broj 23., Petak, 17. srpnja 2015.


27 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
26 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
25 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
24 Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije
Godina XXIII.- broj 20., Četvrtak, 11. lipnja 2015.


23 Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica
22 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru
21 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
20 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
19 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Godina XXIII.- broj 14., Srijeda, 29. travnja 2015.


18 Plan prijema u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
Godina XXIII.- broj 12., Petak, 17. travnja 2015.


17 Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
16 Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
15 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
14 Izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
13 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
12 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
11 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
10 Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
9 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
Godina XXIII.- broj 11., Petak, 10. travnja 2015.


8 Odluka o sklapanju Povelje prijateljstva između Općine Malinska - Dubašnica i Općine Zarszyn (Republika Poljska) i Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Općine Malinska - Dubašnica, Općine Fulianka (Republika Slovačka) i Općine Zarszyn (Republi
7 Odluka o izradi Strategije - Programa ukupnog razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015.-2020. godine
6 Izmjena i dopuna odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica
5 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
4 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
3 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
2 Odluka o komunalnom redu
Godina XXIII.- broj 2., Subota, 31. siječnja 2015.


1 Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

Godina XXII.- broj 42., Utorak, 30. prosinca 2014.


76 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
75 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
74 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
73 Odluka o socijalnoj skrbi
72 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
71 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
70 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
69 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
68 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
67 Plan razvojnih programa Općine Malinska- Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
66 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
65 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu
64 Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
63 Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
62 Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
61 Odluka o IV. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
60 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
Godina XXII.- broj 36., Petak, 28. studenog 2014.


59 Odluka o dopuni Plana lokacija za postavu privremenih objekata
Godina XXII.- broj 34., Ponedjeljak, 10. studenog 2014.


58 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Godina XXII.- broj 27., Četvrtak, 18. rujna 2014.


57 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
56 Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru
55 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
54 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
53 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
52 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
51 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
50 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
Godina XXII.- broj 23., Četvrtak, 31. srpnja 2014.


49 I. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
Godina XXII.- broj 22., Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.


48 Odluka o Izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXII.- broj 21., Petak, 18. srpnja 2014.


47 Socijalni program Općine Malinska - Dubašnica
46 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
45 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
44 Odluka o prijevozu turističkim vlakićem
43 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
42 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
41 Odluka o dodjeli Nagrade za iznimne sportske uspjehe
40 Odluka o proglašenju počasnog građanina Općine Malinska - Dubašnica
Godina XXII.- broj 18., Petak, 20. lipnja 2014.


39 Odluka o načinu i postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine Malinska-Dubašnica
38 Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Malinska - Dubašnica
Godina XXII.- broj 16., Utorak, 10. lipnja 2014.


37 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
36 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
Godina XXII.- broj 14., Petak, 23. svibnja 2014.


35 Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
34 Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
33 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXII.- broj 10., Četvrtak, 17. travnja 2014.


32 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
31 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
30 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu
29 Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
28 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska- Dubašnica
27 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
26 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
25 Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu
24 Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu
23 Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
22 Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
21 I. Izmjene i dopune proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
20 Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
19 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
Godina XXII.- broj 6., Četvrtak, 13. ožujka 2014.


18 Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Malinska-Dubašnica
Godina XXII.- broj 4., Četvrtak, 27. veljače 2014.


17 Odluka o Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
16 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
15 Dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine
14 Dopuna Plana davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
13 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
12 Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
11 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
Godina XXII.- broj 3., Ponedjeljak, 10. veljače 2014.


10 Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
9 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
8 Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
7 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
6 Odluka o javnom redu i miru
5 Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu
4 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
3 Izmjena i dopuna osnovnih pravila mjesnih odbora
2 Odluka o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
1 Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

Godina XXI.- broj 50., Subota, 21. prosinca 2013.


77 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
76 Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine
75 Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
74 Odluka o članstvu Općine Malinska-Dubašnica u Energetskoj zadruzi otok Krk
73 Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
72 Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2019. godine
71 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
70 Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Malinska-Dubašnica koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
69 Zaključak za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Malinska-Dubašnica od 2014. do 2016. godine
68 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
67 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
66 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
65 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
64 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
63 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
62 Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2014. do 2016. godine
61 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
60 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu i Projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu
Godina XXI.- broj 43., Petak, 6. prosinca 2013.


59 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
58 Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
Godina XXI.- broj 42., Petak, 29. studenog 2013.


57 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Godina XXI.- broj 41., Ponedjeljak, 18. studenog 2013.


56 Odluka o osnivanju trgovačkog društva Ponikve usluga d.o.o.
55 Odluka o osnivanju trgovačkog društva Ponikve Eko Otok Krk d.o.o.
54 Odluka o području mjesnih odbora u Općini Malinska-Dubašnica
53 Odluka o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
52 Odluka o protokolu Općine Malinska-Dubašnica
51 Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanje sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
50 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
49 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
48 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
47 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
46 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
Godina XXI.- broj 39., Četvrtak, 31. listopada 2013.


45 Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska - Dubašnica u Skupštini trgovačkog društva Radio otok Krk d.o.o.
44 Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska - Dubašnica u Skupštini trgovačkog društva Ponikve d.o.o.
Godina XXI.- broj 37., Ponedjeljak, 21. listopada 2013.


43 Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.
42 Odluka o financiranju projekta izgradnje javne rasvjete na području Općine Malinska- Dubašnica
41 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
40 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu
39 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
Godina XXI.- broj 31., Četvrtak, 12. rujna 2013.


38 Javna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-1 Malinska, Radići (GP-1)
37 Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.
36 Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica
35 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno - pravna pitanja
34 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
33 Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica
32 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXI.- broj 25., Petak, 12. srpnja 2013.


31 Odluka o naknadi za rad dužnosnika Općine Malinska - Dubašnica koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
30 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
29 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju »Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o.
28 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
27 Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
Godina XXI.- broj 24., Petak, 28. lipnja 2013.


26 Izmjena i dopuna Plana prijma u službu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu.
25 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
24 Odluka o izboru Mandatne komisije
23 Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica
22 Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica
21 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXI.- broj 19., Petak, 19. travnja 2013.


20 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
19 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
18 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
17 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
Godina XXI.- broj 14., Utorak, 2. travnja 2013.


16 Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
15 Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
14 Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
13 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
12 Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanjuUdruge - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
11 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
10 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
9 Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
8 Izmjene i dopune Statuta Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXI.- broj 9., Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.


7 Odluka o porezu na korištenje javnih površina
6 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
5 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
4 Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2013. do 2015. godine
3 Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
2 Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica
Godina XXI.- broj 2., Srijeda, 23. siječnja 2013.


1 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XX.- broj 55., Subota, 22. prosinca 2012.


32 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
31 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
30 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
29 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
28 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
27 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
26 Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini
25 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
24 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
23 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
22 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
21 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu i Projekcije Proračuna za 2014. i 2015. godinu
Godina XX.- broj 50., Petak, 14. prosinca 2012.


20 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
Godina XX.- broj 48., Petak, 7. prosinca 2012.


19 Odluka o gospodarenju nekretninama
Godina XX.- broj 42., Četvrtak, 25. listopada 2012.


18 Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
17 Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Malinska, Radići (dio GP-1)
Godina XX.- broj 41., Ponedjeljak, 22. listopada 2012.


16 Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica
Godina XX.- broj 28., Petak, 20. srpnja 2012.


15 Odluka o likvidaciji trgovačkog društva Vapor Malinska d.o.o.
14 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
Godina XX.- broj 23., Četvrtak, 21. lipnja 2012.


13 Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu i Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu
12 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
11 Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Malinska-Dubašnica
10 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
Godina XX.- broj 12., Petak, 13. travnja 2012.


9 Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
8 Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
7 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
6 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
5 Odluka o raspodjeli rezultata za 2011. godinu
4 Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
3 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 4 - Rova (GP - 3)
Godina XX.- broj 7., Ponedjeljak, 5. ožujka 2012.


2 Odluka o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Vapor Malinska d.o.o.
1 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Dobrinčevo (dio GP-1)

Godina XIX.- broj 53., Petak, 30. prosinca 2011.


59 Ispravak Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
Godina XIX.- broj 51., Srijeda, 28. prosinca 2011.


58 Odluka o izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Malinska-Dubašnica
57 Odluka o obavljanju vodnih djelatnosti
56 Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
55 Odluka o II. Izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010.-2013.
54 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-4 Rova (GP-3)
53 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Dobrničevo (dio GP-1)
52 Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica
51 Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općini Malinska-Dubašnica
50 Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
49 Odluka o obnovi trajnih nasada
48 Odluka o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2012. godini
47 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
46 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
45 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
44 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
43 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
42 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
41 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu i Projekcije Proračuna za 2013. i 2014. godinu
40 Odluka o visini grobnih naknada
39 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o grobljima
38 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska- Dubašnica
37 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Malinska, Tadići (GP-1)
36 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
35 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
34 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
33 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
32 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
31 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska -Dubašnica za 2011. godinu
Godina XIX.- broj 37., Ponedjeljak, 14. studenog 2011.


30 Odluka o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
29 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Malinska - Dubašnica za 2010. godinu
Godina XIX.- broj 29., Subota, 17. rujna 2011.


28 Odluka o prihvaćanju »Sporazuma o sufinanciranju nabave kapitalne neinvazivne kardiološke opreme« za potrebe Thalassotherapie Opatija
27 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
26 Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
25 Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku obveznih školskih udžbenika
24 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
Godina XIX.- broj 26., Utorak, 16. kolovoza 2011.


23 Pravilnik o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Općine Malinska-Dubašnica
22 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
21 Odluka o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
Godina XIX.- broj 23., Subota, 30. srpnja 2011.


20 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-1 Sveti Vid - sjever
19 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
Godina XIX.- broj 20., Četvrtak, 7. srpnja 2011.


18 Odluka o raspodjeli rezultata za 2010. godinu
17 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu
Godina XIX.- broj 16., Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.


16 Odluka o sklapanju Povelje prijateljstva između Općine Malinska-Dubašnica i Općine CserkeszoÍloÍ (Republika Mađarska)
15 Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-a 4 - Rova (GP-3)
14 Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-a 3 - Dobrinčevo (dio GP-1)
Godina XIX.- broj 14., Petak, 13. svibnja 2011.


13 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
12 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
11 Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
10 Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Godina XIX.- broj 13., Petak, 6. svibnja 2011.


9 Plan prijma u službu za 2011. godinu
Godina XIX.- broj 11., Petak, 15. travnja 2011.


8 Odluka o pristupanju ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu
7 Odluka o sufinanciranju nabave sadnica
Godina XIX.- broj 6., Petak, 11. ožujka 2011.


6 Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-1 Sveti Vid - sjever i Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
5 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
3 Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Malinska - Dubašnica
2 Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Malinska - Dubašnica od 2011. do 2012. godine
1 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska - Dubašnica

Godina XVIII.- broj 55., Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.


44 Odluka o I. Izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013.
43 Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
42 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
41 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
40 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
39 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
38 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu
37 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu i projekcije Proračuna za 2012. i 2013. godinu
36 Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
35 Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
34 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu
Godina XVIII.- broj 54., Petak, 24. prosinca 2010.


33 Socijalni program Općine Malinska-Dubašnica
32 Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
31 Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade
30 Odluka o komunalnoj naknadi
29 Odluka o imenima ulica i trgova na području Općine Malinska-Dubašnica
Godina XVIII.- broj 39., Ponedjeljak, 11. listopada 2010.


28 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu
27 Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Godina XVIII.- broj 32., Petak, 6. kolovoza 2010.


26 I. Izmjene i dopune Proračuna za 2010. i projekcije proračuna za 2011. i 2012. godinu
Godina XVIII.- broj 29., Petak, 16. srpnja 2010.


25 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima izdavanja suglasnosti gospodarskim subjektima za odvoz komunalnog otpada
24 Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
23 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
22 Odluka o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
21 Odluka o prihvaćanju Odluke o prestanku ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
Godina XVIII.- broj 19., Petak, 21. svibnja 2010.


20 Odluka o komunalnom doprinosu
19 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Malinska-Dubašnica
18 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Malinska-Dubašnica za 2009. godinu
17 Odluka o sklapanju Povelje prijateljstva između Općine Malinska-Dubašnica, Općine Grosshabersorf (Njemačka), Općine Aixe-sur-Vienne (Francuska) i Općine Swieciechowa (Poljska)
16 Odluka o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
15 Odluka o I. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
14 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2013.
13 Odluka o naknadi za razvoj
12 Odluka o usvajanju programa »Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009. - 2012.«
11 Odluka o usvajanju Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - Projekt Jadran - Podprojekt Malinska-Njivice
Godina XVIII.- broj 16., Četvrtak, 29. travnja 2010.


10 Plan prijma u službu za 2010. godinu
Godina XVIII.- broj 10., Petak, 26. ožujka 2010.


9 Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Malinska - Dubašnica od 2010. do 2011. godine
8 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenata razreda turističkih mjesta
7 Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2010. godinu
6 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2010. godinu
5 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska - Dubašnica za 2010. godinu
4 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
3 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
2 Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2009. godine
1 Odluka o godišnjem obračunu Proračuna za 2009. godinu

Godina XVII.- broj 59., Srijeda, 30. prosinca 2009.


47 I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
Godina XVII.- broj 58., Utorak, 29. prosinca 2009.


46 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Sveti Vid (K-2)
45 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-4 - Rova (GP-3)
44 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Dobrinčevo (dio GP-1)
43 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-1-Malinska, Radići (dio GP-1)
42 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
41 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
40 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu
39 Proračun za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
Godina XVII.- broj 49., Petak, 4. prosinca 2009.


38 Odluka o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i radnih tijela u Općini Malinska- Dubašnica
37 Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
36 Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica
35 Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
34 Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis birača
33 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
32 Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
Godina XVII.- broj 43., Petak, 23. listopada 2009.


31 Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.
30 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.
29 Odluka o stipendiranju učenika i studenata
28 II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
27 Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2009. godinu
26 Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
25 Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Malinska-Dubašnica
Godina XVII.- broj 42., Petak, 16. listopada 2009.


24 Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata za načelnika Općine Malinska-Dubašnica i zamjenika kandidata
23 Polugodišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna za 2009. godinu
Godina XVII.- broj 38., Ponedjeljak, 21. rujna 2009.


22 Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica - Pročišćeni tekst
21 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
Godina XVII.- broj 26., Srijeda, 15. srpnja 2009.


20 Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Malinska- Dubašnica
19 Statut Općine Malinska-Dubašnica
Godina XVII.- broj 21., Srijeda, 10. lipnja 2009.


18 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
17 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
16 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
15 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
14 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
13 Odluka o izboru Mandatne komisije
12 Odluka o radnom vremenu prodavaonica
11 Odluka o davanju koncesije za obavljanje poslova naplate parkiranja na području Općine Malinska-Dubašnica
Godina XVII.- broj 15., Petak, 10. travnja 2009.


10 Odluka o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Općine Malinska - Dubašnica
9 Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska - Dubašnica
8 Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
7 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
6 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
5 izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
4 izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2009. godinu
3 Odluka o raspodjeli rezultata za 2008. godinu
2 Odluka o godišnjem obračunu Proračuna za 2008. godinu
Godina XVII.- broj 3., Petak, 6. veljače 2009.


1 Odluka o usvajanju prijedloga Programa održivog razvitka otočne skupine 4 Krk, Košljun, Prvić i Plavnik

Godina XVI.- broj 55., Ponedjeljak, 29. prosinca 2008.


17 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
16 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
15 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2009. godinu
14 Proračun za 2009. godinu
Godina XVI.- broj 43., Petak, 14. studenog 2008.


13 Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Općinu Malinska-Dubašnica
12 I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
11 I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
10 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata za 2007. godinu
9 Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2008. godinu
Godina XVI.- broj 35., Petak, 26. rujna 2008.


8 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
Godina XVI.- broj 29., Petak, 25. srpnja 2008.


7 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenata razreda turističkog mjesta
Godina XVI.- broj 27., Petak, 11. srpnja 2008.


6 Odluka o komunalnom redu
Godina XVI.- broj 10., Petak, 28. ožujka 2008.


5 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
4 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-1 Sveti Vid-sjever
3 Odluka o raspodjeli rezultata za 2007. godinu
2 Odluka o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2007. godinu
Godina XVI.- broj 2., Četvrtak, 24. siječnja 2008.


1 Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa

Godina XV.- broj 51., Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.


25 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
24 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
23 I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
22 II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
21 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2008. godinu
20 Proračun za 2008. godinu
19 II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2007. godinu
Godina XV.- broj 40., Petak, 26. listopada 2007.


18 Odluka o visini grobnih naknada
17 Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
16 Odluka o grobljima
Godina XV.- broj 35., Petak, 21. rujna 2007.


15 Izvješće o stanju u prostoru za Općinu Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2003. do 2007. godine
14 Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2007. do 2011. godine
13 Ispravak Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
12 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
Godina XV.- broj 26., Četvrtak, 28. lipnja 2007.


11 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Godina XV.- broj 25., Četvrtak, 21. lipnja 2007.


10 10.Pravilnik o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima Općine Malinska-Dubašnica
9 9.Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2007. godinu
8 8.I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
7 7.Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa
Godina XV.- broj 12., Petak, 23. ožujka 2007.


6 Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2006. godinu
Godina XV.- broj 11., Petak, 16. ožujka 2007.


5 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
4 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
3 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
2 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
Godina XV.- broj 2., Petak, 26. siječnja 2007.


1 Ispravak Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo - obala i R-1 Haludovo - izgrađeni dio

Godina XIV.- broj 56., Petak, 29. prosinca 2006.


27 I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
26 I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
Godina XIV.- broj 54., Srijeda, 27. prosinca 2006.


25 Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
24 Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
23 Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća
22 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2007. godinu
21 Proračun za 2007. godinu
Godina XIV.- broj 41., Utorak, 14. studenog 2006.


20 Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica
19 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica
18 II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2006. godinu
Godina XIV.- broj 30., Utorak, 25. srpnja 2006.


17 Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo - obala i R-1 Haludovo - izgrađeni dio)
16 Prijedlog Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubašnica
Godina XIV.- broj 23., Četvrtak, 8. lipnja 2006.


15 Odluka o izmjeni i dopuni, razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
14 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
Godina XIV.- broj 21., Petak, 2. lipnja 2006.


13 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
12 Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
11 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
10 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
9 Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2006. godinu
Godina XIV.- broj 14., Petak, 7. travnja 2006.


8 Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica s Uredbom o uređenju i zaštiti
7 Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
6 Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica
5 Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz
Godina XIV.- broj 10., Petak, 10. ožujka 2006.


4 Zaključak o davanju suglasnosti
3 Odluka o visini koeficijenata razreda turističkog mjesta
2 Odluka o imenovanju ulica u Općini Malinska- Dubašnica
1 Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2005. godinu

Godina XIII.- broj 41., Subota, 31. prosinca 2005.


26 I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
25 I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
Godina XIII.- broj 39., Utorak, 27. prosinca 2005.


24 Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa
23 Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2006. godinu
22 Program javnih potreba Općine Malinska - Dubašnica za 2006. godinu
21 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2006. godinu
20 Proračun Općine Malinska - Dubašnica za 2006. godinu
Godina XIII.- broj 35., Srijeda, 14. prosinca 2005.


19 Odluka o naknadi za rad članovima Vijeća mjesnih odbora
18 Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2005. godinu
Godina XIII.- broj 30., Četvrtak, 17. studenog 2005.


17 Odluka o imenovanju Uprave - direktora KD »Dubašnica« d.o.o. Malinska
16 Odluka o osnivanju »Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o.
Godina XIII.- broj 18., Ponedjeljak, 4. srpnja 2005.


15 Odluka o izboru zamjenika načelnika Općine Malinska - Dubašnica
14 Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Malinska - Dubašnica
13 Odluka o izboru Načelnika Općine Malinska - Dubašnica
12 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica
11 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica
10 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica
9 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
8 Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
7 izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2005. godinu
Godina XIII.- broj 9., Ponedjeljak, 18. travnja 2005.


6 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004.
Godina XIII.- broj 8., Petak, 8. travnja 2005.


5 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4 Odluka o davanju u zakup javne površine
3 Godišnji obračun Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2004. godinu
Godina XIII.- broj 2., Petak, 28. siječnja 2005.


2 Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Malinska - Dubašnica
1 Odluka o određivanju službenika za informiranje

Godina XII.- broj 46., Četvrtak, 30. prosinca 2004.


27 Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2005. godinu
26 Program javnih potreba Općine Malinska - Dubašnica za 2005. godinu
25 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
24 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
23 Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Malinska - Dubašnica
Godina XII.- broj 44., Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.


22 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2005. godinu
21 Proračun Općine Malinska - Dubašnica za 2005. godinu
Godina XII.- broj 38., Četvrtak, 2. prosinca 2004.


20 I. izmjena i dopuna Programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
19 I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Malinska - Dubašnica
18 Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2004. godinu
17 Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska - Dubašnica
16 Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2004. godinu
Godina XII.- broj 35., Petak, 12. studenog 2004.


15 Odluka o komunalnom doprinosu
14 Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog programa
Godina XII.- broj 22., Petak, 2. srpnja 2004.


13 Dvogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Malinska - Dubašnica
12 Izvješće o stanju u prostoru Općine Malinska - Dubašnica za razdoblje 2002. - 2004. godine
Godina XII.- broj 21., Četvrtak, 24. lipnja 2004.


11 Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2003. godinu
10 Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2004. godinu
9 Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2003. godinu
Godina XII.- broj 14., Utorak, 27. travnja 2004.


8 Odluka o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
7 Odluka o razdoblju i vremenu u kojem se mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
6 Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja središnjeg dijela zone Haludovo
5 Izmjena i dopuna Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Malinska-Dubašnica
Godina XII.- broj 13., Srijeda, 14. travnja 2004.


4 Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
Godina XII.- broj 10., Četvrtak, 25. ožujka 2004.


3 Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta u Općini Malinska-Dubašnica
2 Odluka o radnom vremenu prodavaonica na području Općine Malinska -Dubašnica za vrijeme turističke sezone
1 Odluka o detaljnom planu uređenja dijela područja Dobrinčevo u Malinskoj

Godina XI.- broj 35., Utorak, 30. prosinca 2003.


18 Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica za 2004. godinu
17 Program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu
16 Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2004. godinu
15 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2004. godinu
14 Proračun Općine Malinska-Dubašnica
Godina XI.- broj 32., Petak, 19. prosinca 2003.


13 Odluka o izmjeni i dopuni Socijalnog programa
12 Odluka o uvjetima izdavanja suglasnosti gospodarskim subjektima za odvoz komunalnog otpada
11 Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za popis birača Općine Malinska-Dubašnica
10 Odluka o načinu financiranja mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
9 Osnove pravila mjesnih odbora
8 Odluka o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
7 Odluka o području mjesnih odbora u Općini Malinska-Dubašnica
6 II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2003. godinu
Godina XI.- broj 25., Ponedjeljak, 13. listopada 2003.


5 Odluka o Detaljnom planu uređenja zone poslovne građevine »Noštromo«
Godina XI.- broj 24., Petak, 3. listopada 2003.


4 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
3 .I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2003. godinu
Godina XI.- broj 9., Petak, 4. travnja 2003.


2 Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
Godina XI.- broj 5., Petak, 7. ožujka 2003.


1 Odluka o godišnjem obračunu proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2002. godinu

Godina X.- broj 29., Četvrtak, 19. prosinca 2002.


1 Odluke za broj 29
Godina X.- broj 24., Ponedjeljak, 18. studenog 2002.


1 Odluke za broj 24
Godina X.- broj 22., Četvrtak, 31. listopada 2002.


1 Odluke za broj 22
Godina X.- broj 19., Petak, 27. rujna 2002.


1 Odluke u PDF formatu
Godina X.- broj 14., Ponedjeljak, 15. srpnja 2002.


1 Odluke u PDF formatu
Godina X.- broj 10., Petak, 24. svibnja 2002.


1 Odluke u PDF formatu
Godina X.- broj 9., Četvrtak, 2. svibnja 2002.


1 Odluke u PDF formatu
Godina X.- broj 6., Petak, 29. ožujka 2002.


1 Odluke u PDF formatu

Godina IX.- broj 34., Ponedjeljak, 24. prosinca 2001.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IX. Broj 34.
Godina IX.- broj 28., Četvrtak, 15. studenog 2001.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IX. Broj 28.
Godina IX.- broj 26., Petak, 26. listopada 2001.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IX. Broj 26.
Godina IX.- broj 23., Utorak, 2. listopada 2001.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IX. Broj 23.
Godina IX.- broj 22., Petak, 28. rujna 2001.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IX. Broj 22.
Godina IX.- broj 19., Utorak, 14. kolovoza 2001.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IX. Broj 19.
Godina IX.- broj 6., Ponedjeljak, 9. travnja 2001.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IX. Broj 6.

Godina VIII.- broj 28., Petak, 29. prosinca 2000.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VIII. Broj 28.
Godina VIII.- broj 21., Utorak, 31. listopada 2000.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VIII. Broj 21.
Godina VIII.- broj 20., Petak, 20. listopada 2000.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VIII. Broj 20.
Godina VIII.- broj 10., Petak, 26. svibnja 2000.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VIII. Broj 10.
Godina VIII.- broj 8., Petak, 28. travnja 2000.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VIII. Broj 8.
Godina VIII.- broj 5., Petak, 24. ožujka 2000.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VIII. Broj 5.

Godina VII.- broj 30., Petak, 31. prosinca 1999.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VII. Broj 30.
Godina VII.- broj 21., Petak, 1. listopada 1999.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VII. Broj 21.
Godina VII.- broj 9., Srijeda, 21. travnja 1999.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VII. Broj 9.
Godina VII.- broj 8., Ponedjeljak, 12. travnja 1999.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VII. Broj 8.

Godina VI.- broj 27., Utorak, 22. prosinca 1998.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VI. Broj 27.
Godina VI.- broj 25., Utorak, 8. prosinca 1998.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VI. Broj 25.
Godina VI.- broj 21., Petak, 30. listopada 1998.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VI. Broj 21.
Godina VI.- broj 18., Petak, 11. rujna 1998.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VI. Broj 18.
Godina VI.- broj 15., Ponedjeljak, 27. srpnja 1998.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VI. Broj 15.
Godina VI.- broj 13., Petak, 26. lipnja 1998.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VI. Broj 13.
Godina VI.- broj 7., Četvrtak, 9. travnja 1998.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina VI. Broj 7.

Godina V.- broj 30., Utorak, 30. prosinca 1997.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina V. Broj 30.
Godina V.- broj 29., Ponedjeljak, 29. prosinca 1997.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina V. Broj 29.
Godina V.- broj 25., Petak, 5. prosinca 1997.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina V. Broj 25.
Godina V.- broj 24., Petak, 28. studenog 1997.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina V. Broj 24.
Godina V.- broj 14., Petak, 11. srpnja 1997.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina V. Broj 14.
Godina V.- broj 6., Utorak, 18. ožujka 1997.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina V. Broj 6.
Godina V.- broj 1., Petak, 24. siječnja 1997.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina V. Broj 1.

Godina IV.- broj 33., Ponedjeljak, 30. prosinca 1996.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IV. Broj 33.
Godina IV.- broj 29., Četvrtak, 12. prosinca 1996.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IV. Broj 29.
Godina IV.- broj 22., Utorak, 24. rujna 1996.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IV. Broj 22.
Godina IV.- broj 21., Petak, 23. kolovoza 1996.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IV. Broj 21.
Godina IV.- broj 18., Petak, 26. srpnja 1996.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IV. Broj 18.
Godina IV.- broj 14., Petak, 7. lipnja 1996.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IV. Broj 14.
Godina IV.- broj 7., Petak, 22. ožujka 1996.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina IV. Broj 7.

Godina III.- broj 29., Petak, 29. prosinca 1995.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina III. Broj 29.
Godina III.- broj 27., Srijeda, 27. prosinca 1995.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina III. Broj 27.
Godina III.- broj 24., Petak, 1. prosinca 1995.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina III. Broj 24.
Godina III.- broj 20., Ponedjeljak, 9. listopada 1995.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina III. Broj 20.
Godina III.- broj 16., Petak, 4. kolovoza 1995.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina III. Broj 16.
Godina III.- broj 15., Petak, 21. srpnja 1995.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina III. Broj 15.
Godina III.- broj 7., Ponedjeljak, 10. travnja 1995.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina III. Broj 7.
Godina III.- broj 1., Petak, 20. siječnja 1995.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina III. Broj 1.

Godina II.- broj 34., Petak, 30. prosinca 1994.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina II. Broj 34.
Godina II.- broj 31., Utorak, 29. studenog 1994.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina II. Broj 31.
Godina II.- broj 26., Ponedjeljak, 10. listopada 1994.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina II. Broj 26.
Godina II.- broj 20., Ponedjeljak, 18. srpnja 1994.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina II. Broj 20.
Godina II.- broj 13., Ponedjeljak, 25. travnja 1994.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina II. Broj 13.
Godina II.- broj 7., Utorak, 8. ožujka 1994.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina II. Broj 7.
Godina II.- broj 5., Utorak, 22. veljače 1994.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina II. Broj 5.

Godina I.- broj 4., Ponedjeljak, 21. lipnja 1993.


1 Odluke u PDF formatu za općinu MALINSKA - DUBAŠNICA Godina I. Broj 4.

 

KOMUNALNA PITANJA

II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu

I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska - Dubašnica u 2024. godini

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na područuju Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini

IV. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini

III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini

II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini

I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini

II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

KONCESIJE

 

URBANISTIČKI PLANOVI

 

FINANCIJE

 

UDRUGE

 

ŠKOLSTVO

 

DRUŠTVENA PITANJA

 

CIVILNA ZAŠTITA

 

ODLUKE VIJEĆA

 

NATJEČAJI

 

SAVJETOVANJA

 

Savjetovanja s javnošću

Savjetovanja s zainteresiranom javnošću  provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Malinska – Dubašnica. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne.

2023.

 

2022.

2021.

 

2020.

 

2019.

 

Prijedlog Proračuna 2020. – savjetovanje s javnošću


 ODLUKE OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA  I STATUT, ETIČKI KODEKS I PROTOKOL OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA I POPIS UGOVORA, SPONZORSTAVA I DONACIJA I JAVNA PRIZNANJA OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA I SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU 

Odsjek za opću upravu I Odsjek za proračun i financije  I Odsjek za pravne poslove i EU fondove Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom
Share