Mjesni odbori

Postojanje mjesnih odbora u Općini Malinska-Dubašnica utvrđeno je Statutom Općine („SN PGŽ“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), poglavljem XI. – mjesna samouprava (člancima od 42. do 54.) a na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Nadalje, djelovanje mjesnih odbora definirano je slijedećim aktima: – Osnove pravila mjesnih odbora („SN PGŽ“ broj 32/03 i 3/14) kojima je regulirano djelovanje mjesnih odbora; – Odluka o području mjesnih odbora u Općini Malinska – Dubašnica („SN PGŽ“ broj 41/13) kojom su definirani nazivi, područja i sjedišta mjesnih odbora; – Odluka o načinu financiranja mjesnih odbora na području Općine Malinska – Dubašnica („SN PGŽ“ broj 32/03 i 3/14) kojom je definiran način financiranja rada mjesnih odbora i – Odluka o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska – Dubašnica („SN PGŽ“ broj 32/03 i 3/14) kojim je definiran izborni postupak za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Na području Općine Malinska – Dubašnica osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbor je pravna osoba. Mjesni odbori u Općini osnovat će se prema interesu i potrebi lokalnog stanovništva, sukladno Zakonu.

Ukoliko se za određeno područje u Općini ne iskaže interes i potreba za osnivanje mjesnog odbora, građani će moći ostvariti svoje pravo sudjelovanja u odlučivanju na  načine opisane u čl. 18. Statuta Općine Malinska – Dubašnica poput – Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Općine donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, – a sukladno Zakonu i Statutu Općine.

Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće. Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Općinsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.

Prijedlog sadrži podatke o:

 1. podnositelju inicijative odnosno predlagaču,
 2. imenu mjesnog odbora,
 3. području i granicama mjesnog odbora,
 4. sjedištu mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Tijela mjesnog odbora su:

 • vijeće mjesnog odbora
 • predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem. Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora:

 1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
 2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
 3. donosi pravila mjesnog odbora,
 4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
 5. donosi financijski plan i godišnji obračun,
 6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,
 7. saziva mjesne zborove građana,
 8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,
 9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,
 10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine,
 11. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
 12. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

 

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa. Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u općinskom proračunu. Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom općinskom odlukom. Stručne i administrativne poslove za mjesne odbore obavljaju općinska tijela uprave na način uređen općinskom odlukom.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:

 • rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Općine i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,
 • predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
 • predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
 • predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine. Funkcije članova mjesnog odbora su počasne. Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Općinskom načelniku za zakonitost svoga rada. Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i Općinskom načelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.


Predsjednik mjesnog odbora

Predsjednik mjesnog odbora:

 • predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
 • saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
 • provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
 • surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,
 • informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
 • obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Općinsko vijeće Općine.

Članovi Vijeća mjesnog odbora

Član Vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

 1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
 2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
 3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
 4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora. Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik u skladu sa zakonom.


Područja i sjedišta Mjesnih odbora općine Malinska – Dubašnica 

Na temelju odredbe članka 57., 58. i 59. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«  broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 42. stavak 5. i članka 23.  Statuta Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13)  Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine, donijelo je Odluku o području mjesnih odbora u Općini Malinska – Dubašnica. Ovom Odlukom utvrđuju se mjesni odbori u Općini Malinska – Dubašnica, određuje njihov naziv, područje i sjedište (čl. 1.).

Mjesni odbori na području Općine Malinska – Dubašnica jesu:

 1. Mjesni odbor Sveti Vid-Miholjice,
 2. Mjesni odbor Poganka – Sveti Anton,
 3. Mjesni odbor Porat – Vantačići,
 4. Mjesni odbor Milčetići – Turčići – Zidarići
 5. Mjesni odbor Malinska – Bogovići.

Mjesni odbor Sveti Vid-Miholjice

Obuhvaća područje naselja Sveti Vid-Miholjice, Maršići i Sršići, sa sjedištem u prostorijama Društvenog doma »Mate Justinić« u Svetom Vidu-Miholjice.

Vijeće mjesnog odbora Sveti Vid-Miholjice ima izabranih 5 članova:

 1. Ivan Šop, predsjednik,
 2. Josip Dvorničić, potpredsjednik,
 3. Tonček Lesica  – mandat u mirovanju. Zamjena: Dominik Žuvičić,
 4. Ivan Kirinčić.
 5. Ivana Lesica.

Konstituirajuća sjednica je održana: 01. kolovoza 2022. godine


Mjesni odbor Poganka – Sveti Anton

Obuhvaća područje naselja Barušići, Kremenići, Ljutići, Milovčići, Oštrobradić, Sabljići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Ivan i Žgombići, sa sjedištem u prostorijama Društvenog doma u Milovčićima.

Vijeće mjesnog odbora Poganka – Sveti Anton ima izabranih 5 članova:

 1. Ivica Faležić, predsjednik,
 2. Matija Kremenić, potpredsjednik,
 3. Ivan Kraljić,
 4. Nenad Milovčić,
 5. Andrija Kraljić.

 

Konstituirajuća sjednica je održana: 01. kolovoza 2022. godine


Mjesni odbor Porat – Vantačići

Obuhvaća područja naselja Porat i Vantačići, sa sjedištem u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22.

Vijeće mjesnog odbora Porat – Vantačići ima izabranih 5 članova:

 1. Nenad Šabalja, predsjednik,
 2. Josip Turčić, potpredsjednik,
 3. Anton Bogdanić,
 4. Mateo Abramušić,
 5. Silvano Celebrini.

Konstituirajuća sjednica je održana: 01. kolovoza 2022. godine


Mjesni odbor Milčetići – Turčići – Zidarići

Obuhvaća područja naselja Milčetići, Turčići i Zidarići sa sjedištem u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22.

 Vijeće mjesnog odbora Milčetići – Turčići – Zidarići ima izabranih 5 članova:

 1. Petar Turčić, predsjednik,
 2. Aleksandar Žuvić, potpredsjednik,
 3. Ivica Krnčević,
 4. Josip Milčetić,
 5. Matko Spicijarić.

Konstituirajuća sjednica je održana: 01. kolovoza 2022. godine


Mjesni odbor Malinska – Bogovići

Obuhvaća područja naselja Bogovići, Malinska i Radići sa sjedištem u prostorijama Općine Malinska – Dubašnica u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22. (čl. 2.).

Vijeće mjesnog odbora Malinska – Bogovići ima izabranih 7 članova:

 1. Igor Šplehar, predsjednik,
 2. Vedran Potnar, potpredsjednik,
 3. Toni Komadina,
 4. Klaudija Grgurić,
 5. Adriano Pavletić,
 6. Leonard Lleshi,
 7. Sandra Nadarević.

 

Konstituirajuća sjednica je održana: 01. kolovoza 2022. godine


Poveznice:

Odluka o naknadi za rad članovima Vijeća mjesnih odbora

Rezultati izbora za članove Mjesnih odbora 2022

Izbori za Vijeća mjesnih odbora 2022.

Teritorijalna podjela Mjesne samouprave u Općini Malinska – Dubašnica (karta)

Izbori za Vijeća mjesnih odbora >

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA