Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica predstavničko je tijelo građana Općine Malinska – Dubašnica i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava  i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Malinska – Dubašnica. 

Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica ima 13 članova – Vijećnika izabranih na način određen zakonom:

 • Mirjana Maršić (SDP), predsjednica vijeća
 • Zdenko Cerović (HSS), potpredsjednik vijeća,
 • Franko Kraljić ( nezavisni), potpredsjednik vijeća.

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ REDOVA KOALICJE HNS-SDP-HSU

 • Ivica Žgombić (nezavisni)
 • Tončić Tehomilić (nezavisni),
 • Nikola Jurić (nezavisni)
 • Ivan Tavčar (PGS)
 • Marina Radović (SDP)
 • Gordana Stanković (SDP)

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ REDOVA KOALICIJE HDZ, HDS

 • Anton Spicijarić (HDZ)
 • Lidija Kovačić (HDZ)
 • Nikola Turičić (HDZ)

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ REDOVA HSP-a

 • Goran Gajzler (HSP)

POVEZNICA:  I. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća .


 Djelokrug rada Općinskog vijeća

 Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine, 
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odluku o promjeni granice Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, 
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • raspisuje referendum za opoziv načelnika i njegovog zamjenika sukladno zakonu i ovome Statutu,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Malinska – Dubašnica u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Malinska – Dubašnica,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Općinsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća. Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.


Poslovnik o radu Vijeća     

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica , ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Vijeća,  sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak  izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za rad Vijeća….više 


 Najave i zapisnici sa sjednica OV

  


 Tekst prisege članova Općinskog vijeća

Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Malinska – Dubašnica,  te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Malinska – Dubašnica.


 

      

 

    

 

 

 

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA