O općini

Općina Malinska – Dubašnica je pravna osoba, jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije u Republici Hrvatskoj (EU), osnovana 1993.godine kao Općina Malinska a od 1997.  godine nosi naziv  Općina Malinska – Dubašnica.

Nalazi se na sjeverozapadnom dijelu otoka Krka i graniči sa sjeverozapadne strane sa Jadranskim morem, sa sjeverne sa Općinom Omišalj, sa istočne strane sa Općinom Dobrinj i sa južne strane sa Gradom Krkom, s površinom od 76,68 km2 i sa 3.134 stanovnika.

(Popis stanovništva 2011.).


2Administrativno, kulturno i upravno sjedište Općine Malinska – Dubašnica je u Malinskoj, a sjedište Općine je na adresi Lina Bolmarčića 22.

Zgrada sjedišta Općine Malinska – Dubašnica je nekadašnji hotel Jadran, a izgrađena je 1920. godine.

 


Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela za prijem stranaka:

ponedjeljkom 08:00 – 13:00

utorkom           08:00 – 13:00

srijedom          Općina ne ureduje za stranke

četvrtkom        12:00 – 17:00

petkom             08:00 – 12:00


DNEVNI ODMOR: 11:00 – 11:30


U zgradi općine Malinska – Dubašnica  smještena je i Ispostava Lučke kapetanije Rijeka, kao i Matični ured Malinska (radno vrijeme za stranke – 08:30 – 14:00, tel. 051 859 362).   Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., u vlasništvu Općine nalazi se na adresi – Stipkino 21.  Javni bilježnik se nalazi na adresi Dubašljanska 78., i radi utorkom u vremenu  08:30  – 16:00 sati te četvrtkom u vremenu  08:30 – 17:00 sati.


Naselja  općine Malinska – Dubašnica

Općina obuhvaća područja naselja: Barušići, Bogovići, Kremenići, Ljutići, Malinska, Maršići, Milčetići, Milovčići, Oštrobradić, Porat, Radići, Sabljići, Sršići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Ivan, Sveti Vid-Miholjice, Turčić, Vantačići, Zidarići i Žgombići ( popis ulica / odluka ). Granice područja Općine idu rubnim granicama katastarskih općina Sveti Anton i Bogović te dijelom katastarske općine Miholjice.Grb i zastava općine Malinska – Dubašnica

grba

Grb Općine je povijesni grb, koji se sastoji od trokutastog – srcolikog štita u plavom polju u kojemu se nalazi zlatno stablo hrasta sa korijenjem i 12 žirova. Današnji Grb Općine – grb Dubašnice, kojeg je koncem šezdesetih godina prošloga stoljeća izradio Branko Fučić, prikazuje cjelovito stablo hrasta s čvrstim, razgranatim korijenjem i masivnom krošnjom sa žirovima, a takvim svojim izgledom simbolizira snagu i mudrost, vrline koje se na simboličkoj razini vezuju uz ovo ponosito drvo.

Zastava Općine je jednobojna – plave boje, dimenzija omjera dužine i širine, 2:1. Na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb općine, obrubljen zlatnom rubnom trakom. Odluka o grbu i zastavi Općine Malinska – Dubašnica je prihvaćena 25. listopada 1997. (Odluka o grbu i zastavi Općine Malinska – Dubašnica, 25.10.1997, Službene novine Primorsko goranske-županije, br. 24/1997, 28.11.1997. te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine Malinska – Dubašnica, 10.05.2010, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 19/2010, 21.05.2010.). Završni dizajn grba i zastave je osmislio Heraldic Art d.o.o. Rijeka.zomdDan općine Malinska – Dubašnica – Sveti Apolinar – svetac zaštitnik Općine

Dan Općine Malinska – Dubašnica (Polinarova) je (20 srpnja), dan Svetog Apolinara,sveca zaštitnika ove Općine, zaštitnika župe Dubašnica, koji se svečano slavi. Svetog Apolinara zaštitnika dubašljanske župe, izabrala je Općina Malinska – Dubašnica 1997. godine za svojega nebeskog zaštitnika.

U Općini se slavi i 29. rujan, dan Svetog Mihovila (Mihoja), zaštitnika župe Sveti Vid-Miholjice i prvog suzaštitnika Općine Malinska – Dubašnica te 22.srpnja, dan Svete Marije Magdalene (Magdalenjina – Porat), drugog suzaštitnika-ice Općine.


Djelokrug i ovlasti općine Malinska – Dubašnica

Općina Malinska – Dubašnica obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • promet na svom području,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • te ostale poslove sukladno posebnim propisima.

Općina Malinska – Dubašnica u okviru samoupravnog djelokruga:

 • raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,
 • promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
 • vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,
 • osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
 • obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine,
 • osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,
 • vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima, – organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
 • osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,
 • obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini,
 • potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,
 • potiče aktivnosti udruga građana,
 • promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,
 • osigurava uvjete za protupožarnu i      civilnu zaštitu,
 • osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
 • donosi proračun Općine,
 • obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
 • obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Suradnja s drugim lokalnim samoupravnim jedinicama u Republici Hrvatskoj

Općina surađuje s općinama otoka Krka i gradom Krkom, gradovima i općinama Primorsko-goranske županije i Županijom primorsko-goranskom te ostalim o ćinama u RH.Kakvu Malinsku – Dubašnicu želimo?

CILJ OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Općina Malinska – Dubašnica, u 2025. g. ostvariti će projekte u predviđene programom Općinske uprave s ciljem ukupnog zadovoljstva čitave zajednice.


MISIJA OPĆINE MALINSKA  DUBAŠNICA

Malinska – Dubašnica će 2025. g. biti Općina, koja djeluje na način, da zadovoljava potrebe i želje lokalne zajednice iznad njihovih očekivanja.


VIZIJA OPĆINE MALINSKA  – DUBAŠNICA

Svi sudionici u javnom životu Općine Malinska – Dubašnica, moraju svakodnevno zadovoljavati potrebe i želje lokalnog stanovništva.
Općina Malinska – Dubašnica, uspješnost gradi na želji za kvalitetom i povjerenjem, a osigurava se prosperitet lokalne zajednice.


Strategija razvoja Općine Malinska – Dubašnica 2015. – 2020.

Razvojni put i smjernice Općine Malinska – Dubašnica utemeljene su na Strategiji razvoja Općine Malinska – Dubašnica 2015. – 2020. godine, a kojeg je izradio stručni tim, predvođen znanstvenicima s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. Strategija je sufinancirana sredstvima Europske unije.


 

 

 


Budućnost temeljimo na održivosti i odgovornom razvitku 

Održivi i odgovorni razvoj Općine Malinska – Dubašnica treba osiguratii pretpostavke za svrsishodnije upravljanje resursima, na novim osnovama ii time stvoriti temeljne pretpostavke za pretvaranje komparativnih u konkurentske prednosti naše Općine.

Izvješće o stanju u prostoru Općine Malinska -Dubašnica, ožujak 2017.

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA