Radna tijela Općinskog vijeća

Radna tijela Vijeća osnivaju se kao: odbori, komisije i povjerenstva za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vijeća, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga Vijeću, za praćenje utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, za izvršavanje određenih zadaća od interesa za Vijeće, te za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća. Radi razmatranja drugih pitanja, Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana Statutom Općine, osnovati i druga radna tijela. Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Stalna radna tijela Vijeća su :

 • odbor za izbor i imenovanja,
 • odbor za statutarno – pravna pitanja,
 • mandatna komisija.

Odbor za izbor i imenovanja

Odbor priprema i donosi Vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela, predlaže izbor, imenovanja, razrješenja, opoziv predstavnika Vijeća u određena tijela, pravne osobe i udruge, obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Odbor ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća:

 • Irena Ilić, predsjednica
 • Miroslav Topić, član
 • Franko Kraljić, član

Odbor za statutarno pravna pitanja


Odbor razmatra prijedloge općih akata o kojima odlučuje Vijeće glede njihove zakonitosti i primjene pravila nomotehnike, te daje odgovarajuće primjedbe i prijedloge Vijeću. Odbor ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz redova stručnih osoba u pravilu pravne struke:

 • Slavica Perišić – predsjednik,
 • Petra Kraljić – član
 • Ivan Tavčar – član.

Mandatna komisija


Mandatna komisija osim poslova koje obavlja na konstituirajućoj sjednici, u tijeku mandata podnosi izvješće Vijeću o prestanku mandata, odnosno o mirovanju mandata člana Vijeća, o početku mandata člana Vijeća od strane zamjenika člana Vijeća te obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća. Mandatna komisija ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda članova Vijeća:

 • Ivan Tavčar, predsjednik
 • Marina Radović, član
 • Tončić Tehomilić, čkan

Građani na sjednicama Vijeća


Općina Malinska – Dubašnica ima izrađen dokument koji građanima pruža informaciju o proceduri za prijavu prisustvovanja sjednici Općinskog vijeća, kao i najveći mogući broj osoba koje mogu prisustvovati sjednicama vijeća. Dokument o proceduri za prijavu prisustvovanja građana sjednici Općinskog vijeća je upravo Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica unutar kojeg je moguće pored ostalog naći i gore navedeno.

Iz Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine PGŽ“ 26/09, 43/09 i 14/13):
Članak 113.

(1) Građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća s time da su dužni najaviti svoju nazočnost osobno, telefonom, faksom, elektroničkom poštom ili pisanim putem predsjedniku Vijeća putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.
(2) Građani su dužni navesti ime i prezime i adresu stanovanja, a pravne osobe dužne su navesti naziv i adresu tvrtke te imena i prezimena osoba koje će biti nazočne sjednici.
(3) Predsjednik Vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
(4) Građani koji prisustvuju sjednici Vijeća ne smiju ometati njezin rad, niti uključivati se u raspravu.


 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA