Općinska uprava

Općinski načelnik

Načelnik Općine Malinska – Dubašnica je ROBERT  ANTON  KRALJIĆ.

 

Općinski načelnik sukladno ovlastima:

 

 • daje mišljenje o prijedlozima akata koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Malinska – Dubašnica,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Malinska – Dubašnica u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Malinska – Dubašnica,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica,
 • utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Općine u kojima je Općina Malinska – Dubašnica osnivač,
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Malinska – Dubašnica u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Općine Malinska – Dubašnica,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Općine Malinska – Dubašnica,
 • odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Općini Malinska – Dubašnica,
 • podnosi Općinskom vijeću odgovarajuća izvješća,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave tijela Općine,
 • obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Općine Malinska – Dubašnica ili drugim propisima.
 • Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine Malinska – Dubašnica.
 • Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.
 • Odnos Općinskog vijeća i Općinskog načelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz prethodnog dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

(Načelnikova načela)

više


Zamjenik Općinskog načelnika

Zamjenik Općinskog načelnika Općine Malinska – Dubašnica je Miroslav Topić, dipl. iur.   više

 


Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica predstavničko je tijelo građana Općine Malinska – Dubašnica i tijelo lokalne samouprave  koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi  opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Malinska – Dubašnica. Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica ima 13 članova – Vijećnika izabranih na način određen zakonom:

 • Mirjana Maršić (SDP), predsjednica vijeća
 • Zdenko Cerović (HSS), potpredsjednik vijeća,
 • Franko Kraljić ( nezavisni), potpredsjednik vijeća.

više


Mjesni odbori

Na području Općine Malinska – Dubašnica osovani su mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, koji imaju neposredan i svakodnevni utjecaj na život i rad loaklne zajednice. Mjesni odbor je pravna osoba. Mjesni odbori u Općini osnovani su prema interesu i potrebi lokalnog stanovništva, sukladno Zakonu….

više


Političke stranke


 • Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
 • Hrvatska stranka umirovljenika – HSU
 • Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 • Hrvatska demokršćanska stranka – HDS
 • Hrvatska stranka prava – HSP
 • Hrvatska seljačka stranka – HSS
 • Primorsko – goranski savez – PGS

više

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA