Oglas – opća ponuda vlasnicima zemljišta za potpuno izvlaštenje nekretnina

Oglas – opća ponuda vlasnicima zemljišta za potpuno izvlaštenje nekretnina

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

KLASA: 944-07/19-01/1

URBROJ: 2170-26-03-04/2-22-55


Malinska, 27. rujna 2022.


Temeljem članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br.47/09, 110/21), a u svezi s člankom 31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17, 98/19) o izvršenoj ponudi i člankom 254. Zakona o obveznim odnosima, objavljuje sljedeći:


O G L A S


Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, OIB: 36462926568, u skladu sa svojim planom i programom izgradnje komunalne infrastrukture, a temeljem utvrđenog javnog interesa Republike Hrvatske sukladno članku 105. st. 1. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14, 110/19), a na temelju pravomoćne lokacijske dozvole :

– Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, KLASA: UP/I°-350-05/16-03/25, URBROJ: 2170/1-03-04/2-17-7 od 29. svibnja 2017.g.; te parcelacijskog elaborata provedbe lokacijske dozvole broje elaborata: 72/2017. od dana 14. prosinca 2017. godine od strane tvrtke TRIANGL d.o.o. Rijeka, Ulica Luki 20. Rijeka koji je ovjeren od strane nadležnog tijela u Primorsko-goranskoj županiji, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša po provedenom osiguranju dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina na temelju nalaza i mišljenja vještaka za građevinsko zemljište i vještaka za poljoprivredu i procjenu poljoprivrednog zemljišta pristupa građenju građevine komunalne infrastrukture i to dijela sabirne ulice SU 1, te ulica OU1 i OU2 i kolno-pješačke površine KP3 s infrastrukturom na:

– k.č. 348/5, 437/10, 433/29, 433/12, 433/130, 433/33, 433/34, 433/35, 433/37, 433/38. 325/2 sve k.o. Bogović

Na osnovi navedene dokumentacije, vlasnicima zemljišta za potpuno izvlaštenje nekretnina, sukladno odredbi članka 254. Zakona o obveznim odnosima objavljuje se sljedeća:


OPĆA PONUDA


Zemljišta u području namjene infrastrukture:

– k.č.br. 348/5 površine 147 m2 – 829,23 kn (110,05 EUR) po m2

– k.č.br. 437/10 površine 192 m2 – 790,91 kn (104,97 EUR) po m2

– k.č.br. 433/29 površine 205 m2 – 790,56 kn (104,92 EUR) po m2

– k.č.br. 433/12 površine 10 m2 – 804,37 kn (106,75 EUR) po m2

– k.č.br. 433/130 površine 3 m2 – 671,04 kn (89,06 EUR) po m2

– k.č.br. 433/33 površine 163 m2 – 790,47 kn (104, 91 EUR) po m2

– k.č.br. 433/34 površine 88 m2 – 789,29 kn (104,75 EUR) po m2

– k.č.br. 433/35 površine 77 m2 – 797,40 kn (105,83 EUR) po m2

– k.č.br. 433/37 površine 115 m2 – 787,62 kn (104,53 EUR) po m2

– k.č.br. 433/38 površine 137 m2 – 793,33 kn (105,29 EUR) po m2

– k.č.br. 325/2 površine 4 m2 – 750,00 kn (99,54 EUR) po m2

1 EUR = 7.53450 kn

Ponuda s popratnom dokumentacijom te popis svih zemljišno-knjižnih čestica za koje se predlaže izvlaštenje kao i popis posjednika i zemljišno-knjižnih vlasnika sastavni su dio parcelacijskog elaborata te se nalaze u Općini Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22.

Pozivaju se vlasnici-posjednici nekretnina preko kojih će se izgradnja građevine komunalne infrastrukture – sabirne ulice SU 1, te ulica OU1 i OU2 i kolno-pješačke površine KP3 da se jave Općini Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22 pisanim putem s naznakom „ODGOVOR NA PONUDU“, a vezano za potpuno izvlaštenje nekretnina.

Rok isplate ugovorenih naknada za zemljište je u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora ili nagodbe.

Rok za prihvat ponude je 8 dana od objave oglasa.

Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku ne odgovori pismeno na danu ponudu Općini Malinska-Dubašnica pokrenut će se postupak potpunog izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.

U slučaju da ne možete osobno pristupiti na sklapanje ugovora ili nagodbe, možete ovlastiti osobu putem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika da u vaše ime sklopi ugovor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA