Najava za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Najava za 8. sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2170-26-01-22-45
Malinska, 21. travnja 2022.
ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam

8. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

za utorak, 26. travnja 2022. godine s početkom u 19 sati
u prostorijama Doma udruga u Bogovićima, Novo Naselje 7


sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Vijeća

2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke komunalnom redu

3. Odluka o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica

4. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica

5. Odluka o dopuni odluke o davanju u zakup javne površine

6. Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima

7. Izmjena i dopuna plana lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata

8. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica

9. Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

10. Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica za kapitalni projekt javne rasvjete

11. Razno (vijećnička pitanja)

 

Predsjednik:
Ivica Perišić, v.r.

 

DOSTAVITI:
1. Vijećnicima
2. Spis, ovdje

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA