Nova katastarska izmjera za područje između lučice Rova i uvale Draga

Nova katastarska izmjera za područje između lučice Rova i uvale Draga

Tijekom ožujka ove godine nastavljeno je izlaganje nove katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga za k.o. Malinska – Dubašnica. U tijeku je izlaganje za po­dručje između lučice Rova i uvale Draga, a s južne strane omeđeno županijskom cestom između Bogovića i Vantačića. Do sada je u navedenoj zoni izlaganja prvi put izložena sva­ka novoformirana čestica, a na dio čestica zainteresirane su strane uputile nešto više od 100 prigovora koji se sada rješa­vaju. Za dio prigovora još je potrebno provesti terenske uvi­đaje i ponovna mjerenja te će se podaci s terena ponovno predočiti strankama. Ukoliko se izlaganje nastavi dosadaš­njim intenzitetom, nadamo se da će se ova zona završiti u prvim mjesecima sljedeće godine, nakon čega se ostavlja pri­mjereni rok za prigovore u ispravnom postupku. Potom cije­la zona, kao što je bio slučaj i s prethodnom zonom Porta i Vantačića, kreće u upotrebu.  Izlaganje se provodi, kao i do sada u Malinskoj, na adresi Dubašljanska 78, gdje o svemu katastarska komisija i komisija suda daju detaljne informacije.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA