Najava 17. sjednice Općinskog vijeća

Najava 17. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
O P Ć I N S K O V I J E Ć E


KLASA: 021-05/19-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-19-4


Malinska, 22. veljače 2019.

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica  („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


za 28. veljače 2019. godine

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

s početkom u 18:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica


Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I     R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća

2. PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE
(tematska točka uvrštena u dnevni red na prijedlog vijećnika Zdenka Cerovića; točki dnevnog reda
prisustvovati će predstavnici Turističke zajednice Malinska, Komunalnog društva Dubašnica d.o.o., Ponikve i Županijske lučke uprave)

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

4. PROMET
4.1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši
naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
4.2. Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta

5. IMOVINSKI
5.1. Odluka o zemljišta u predjelu Rova
5.2. Odluka o prodaji zemljišta (Vantačići–Valica)

6. JAVNE POVRŠINE
6.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
6.2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima

7. Vijećnička pitanja


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA