Najava 11. sjednice općinskog vijeća

Najava 11. sjednice općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2170-26-01-22-54

Malinska, 8. srpnja 2022.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam


11. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


za srijedu 13. srpnja 2022. godine s početkom u 20 sati
u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22


sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća

2. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe između Općine Malinska-Dubašnica i ovlaštenica naknade Jelice Lolić i nasljednika iza pok. Miroslave Barbiš

3. Odluka o izmjeni i dopunu Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu

4. Odluka o dodjeli javnih priznanja

5. Razno (vijećnička pitanja)

Predsjednik:
Ivica Perišić, v.r.

 

DOSTAVITI:
1. Vijećnicima
2. Spis, ovdje

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA