KD Dubašnica: OGLAS  za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos  na određeno vrijeme (M/Ž)

KD Dubašnica: OGLAS za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

KLASA: 100-01/22-01/04

URBROJ: 2142/08-01/2-22-40

U Malinskoj, 05. travnja 2022. godine

Sukladno članku 16. Pravilnika o radu i Odluci o objavi oglasa od 05. travnja 2022. godine, direktor Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. objavljuje


 

OGLAS

za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos

na određeno vrijeme (M/Ž)


Prima se 1 (jedan) radnik u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto domaćin/domaćica Interpretacijskog centra maritimne baštine »Duboak« radi obavljanja poslova vezanih uz poslove Interpretacijskog centra maritimne baštine te drugih poslova po nalogu voditelja ili direktora.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uvjeti za obavljanje posla:

– srednja ili viša stručna sprema (SSS ili VSS)

– poznavanje stranih jezika u govoru i pismu

– poznavanje rada na računalu

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti

Naknada troškova za prijevoz utvrđena je čl. 63. Pravilnika o radu Društva.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

-osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte);

-životopis;

-presliku svjedodžbe/diplome;

-presliku osobne iskaznice (s obje strane);

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata predočit će se izvornik isprava.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se zaključno s 13. travnja 2022. godine do 15,00 sati preporukom putem pošte ili osobno na adresu Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Stipkino 21, Malinska, s naznakom „Za oglas za radno mjesto“.

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo imenovano za odabir, provesti će usmeni razgovor u trajanju do 15 minuta, na koji će kandidati biti pozvani putem e-maila ili telefonskim pozivom.

Nakon usmenog razgovora obradit će se prijave i predložit će se direktoru Odluka o izboru kandidata.

Odluku o izboru kandidata dostavlja se svakom kandidatu u roku od 8 dana od donošenja iste.

Na izvršeni izbor kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.

Prigovor se dostavlja direktoru koji odlučuje o prigovoru u roku od 8 dana od dana primitka istog.

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. zadržava pravo poništavanja oglasa u svakom trenutku.


        DIREKTOR

                   Toni Kraljić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA