Najava 7. sjednice Općinskog vijeća

Najava 7. sjednice Općinskog vijeća

 

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam odgođenu


7. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

za četvrtak, 24. ožujka 2022. godine s početkom u 19 sati

u prostorijama Doma udruga u Bogovićima, Novo Naselje 7


sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Vijeća

 

2. Proračun 2021.

2.1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu

2.2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

2.3. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

2.4. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

3. Proračun 2022.

3.1. I. izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu

3.2. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska -Dubašnica u 2022. godini

3.3. I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

3.4. I. izmjena programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

3.5. I. izmjena programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu

 

4. Imovinski predmeti

4.1. Odluka o sklapanju Sudske nagodbe sa Republikom Hrvatskom u pravnom predmetu P-1948/2015

4.2. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu k.č. 8499 k.o. Malinska – Dubašnica

 

5. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica

 

6. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica

 

7. Zaključak o davanju mišljenja o inicijativi za dodjelu koncesije

 

8. Poslovni prostori

8.1. Suglasnost na adaptaciju i prilagodbu za rad poslovnog prostora na adresi Lina Bolmarčića 33 u Malinskoj

8.2. Odluka o namjeni i početnoj visini zakupnine poslovnih prostora oznake 7, 8, 9 i 12 u trgovačkom centru Markat u Malinskoj

9. Obavijest

10. Razno (vijećnička pitanja, informacije)


Predsjednik:

Ivica Perišić, v.r.


Materijali za sjednicu: Preuzmi (zip)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA