Najava 5. sjednice Općinskog vijeća

Najava 5. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2142/05-01-21-25
Malinska, 10. prosinca 2021.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam

5. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


za petak, 17. prosinca 2021. godine s početkom u 17:00 sati
u prostorijama hotela Malin u Malinskoj, Kralja Tomislava 23


sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Vijeća

2. PRORAČUN 2021.

2.1. III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
2.2. III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
2.3. III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
2.4. Izmjena programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu

3. PRORAČUN 2022.

3.1. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024.
godinu
3.2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
3.3. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
3.4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
3.5. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
3.6. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
3.7. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
3.8. Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
3.9. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu
3.10. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu
3.11. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu

4. Odluka o izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica

5. Dimnjačarski poslovi

5.1. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica
5.2. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

6. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica

6.1. Srednjoročni Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za
razdoblje od 2022. do 2024. godine
6.2. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu

7. Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica

8. Odluka o sklapanju nagodbe u postupku određivanja naknade za ekspropriranu nekretninu

9. Odluka o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu Smart Island Krk d.o.o.

10. Civilna zaštita

10.1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021.godinu
10.2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za period 2022. do 2025. godine
10.3. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu

11. Procjena rizika od velikih nesreća Općine Malinska-Dubašnica
– napomena: Procjena rizika dostaviti će se e poštom zbog obima istog (144 stranice)

12. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

13. Plan lokacija za postavu privremenih objekata

14. Razno (vijećnička pitanja, informacije)


Predsjednik:
Ivica Perišić, v.r.

Dokumenti:

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA