OGLAS za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

OGLAS za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

KLASA: 100-01/21-01/02
URBROJ: 2142/08-01/2-21-15

Malinska, 7. prosinca 2021. godine

Sukladno članku 16. Pravilnika o radu i Odluci o objavi oglasa od 7. prosinca 2021. godine, direktor Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. objavljuje


OGLAS
za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos
na određeno vrijeme (M/Ž)


Prima se 1 (jedan) radnik u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto voditelj/voditeljica Interpretacijskog centra maritimne baštine »Duboak« radi obavljanja poslova upravljanja interpretacijskim centrom te drugih poslova po nalogu direktora.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči i web portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama i web portalu Komunalnog društva Dubašnica d.o.o.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uvjeti za obavljanje posla:

-visoka stručna sprema (VSS)
-aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
-vozačka dozvola B kategorije
-voditelj brodice B kategorije
-komunikacijske i organizacijske sposobnosti
-poznavanje rada na računalu
-posjedovanje digitalne EU Covid potvrde
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Naknada troškova za prijevoz utvrđena je čl. 63. Pravilnika o radu Društva.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
-osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte);
-životopis;
-presliku svjedodžbe/diplome;
-presliku osobne iskaznice (s obje strane);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata predočit će se izvornik isprava.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se zaključno s 15. prosinca 2021. godine osobno na adresu Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Stipkino 21, Malinska, s naznakom „Za oglas za radno mjesto“.

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.
Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo imenovano za odabir, provesti će usmeni razgovor u trajanju do 15 minuta, na koji će kandidati biti pozvani putem e-maila ili telefonskim pozivom.

Nakon usmenog razgovora obradit će se prijave i predložit će se direktoru Odluka o izboru kandidata.
Odluku o izboru kandidata dostavlja se svakom kandidatu u roku od 8 dana od donošenja iste.
Na izvršeni izbor kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.
Prigovor se dostavlja direktoru koji odlučuje o prigovoru u roku od 8 dana od dana primitka istog.

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. zadržava pravo poništavanja oglasa u svakom trenutku.


DIREKTOR

Toni Kraljić


Prilog: Oglas (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA