Najava 3. sjednice Općinskog vijeća

Najava 3. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/21-01/2

URBROJ: 2142/05-01-21-11


Malinska, 10. rujna 2021.


ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

 

Na temelju članka 77. i 77.a stavak 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam


3. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


za srijedu, 15. rujna 2021. godine s početkom u 19:00 sati

u prostorijama Doma udruga u Bogovićima, Novo Naselje 7

sa sljedećim dnevnim redom:


1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Vijeća

 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2021. godinu

 

3. Proračun 2021.

3.1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu  i Obrazloženje

3.2. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

3.3. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

3.4. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini

3.5. Izmjena programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu

3.6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine

 

4. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica

 

5. Imovinski predmeti

5.1. Zaključak o prodaji zemljišta na području obuhvata Zone III katastarske izmjere

5.2. Odluka o ishodu javnog natječaja za prodaju stana u objektu „Vila Zora“

 

6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija postojeće zelene tržnice u Malinskoj i Prilog

 

7. Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora u prizemlju zgrade na adresi Lina Bolmarčića 33

 

8. Izvješće o postupku javne nabave za „Rekonstrukciju sustava javne rasvjete“ Općine Malinska-Dubašnica“, Ev. broj 1/2021

 

9. Razno (vijećnička pitanja, informacije)


Predsjednik:

Ivica Perišić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA