Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća općine Malinska-Dubašnica

Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća općine Malinska-Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/2

URBROJ: 2142/05-01-21-4

Malinska, 2. lipnja 2021.


IZABRANIM ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA   OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), sazivam


 

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


 

za srijedu, 9. lipnja 2021.godine s početkom u 19,30 sati

u sportskoj dvorani Osnovne škole Malinska-Dubašnica

u Bogovićima, Stipkino 7


sa sljedećim dnevnim redom:


– Utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatne komisije,

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata

  • Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
  • Svečana prisega članova predstavničkog tijela,

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

5. Odluka o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i radnih tijela u Općini Malinska-Dubašnica

6. Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta

7. Odluka o izmjeni i dopune Odluke o javnom redu i miru


 

     V.d. pročelnika:

    Ivana Dubrović

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA