Najava 33. sjednice Općinskog vijeća

Najava 33. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2142/05-04/1-21-4

Malinska, 7. travnja 2021.

Na temelju članka 77. i 77.a stavak 3. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 7/21), sazivam


33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica


u petak 9. travnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati
sjednica će se održati elektroničkim putem na način da se nazočnost na sjednici, rasprava i glasovanje održava tako da svi sudionici komuniciraju putem elektroničke pošte


Za sjednicu predlažem sljedeći:


 – D N E V N I   R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja površine za sportske aktivnosti „Street workout“ i slobodno vježbanje na otvorenom Rova“

Sjednicom će administrirati v.d. pročelnika Općine Malinska-Dubašnica Ivana Dubrović.


Predsjednica:

Mirjana Maršić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA