Najava 32. sjednice Općinskog vijeća

Najava 32. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2142/05-04/1-21-1


Malinska, 12. ožujka 2021.


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službenen novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

sjednica će se započeti sa radom u četvrtak 18. ožujka 2021. godine s početkom u 19:00 sati, a nastavak sjednice u petak 19. ožujka 2021. godine s početkom u 19:00 sati

Mjesto održavanja sjednice je sportska dvorana Osnovne škole Malinska-Dubašnica

u Bogovićima, Stipkino 7

Napomena: Zbog većeg broja točaka dnevnog reda i obima materijala predviđa se trajanje sjednice kroz dva dana 18. i 19. ožujka 2021. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I      R E D –


1. Usvajanje zapisnik 31. sjednice Općinskog vijeća

 

2. Statut Općine Malinska-Dubašnica

 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 

4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

4.1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020. godinu

4.2. Odluka o rasporedu rezultata za 2020. godinu

4.3. Izvještaj o izvršenju Plana gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu

4.4. Izvještaj o izvršenju Plana održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

5. PRORAČUN 2021.

5.1. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

5.2. Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

5.3. Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

5.4. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2021. godini

 

6. KREDITIRANJE (Luka)

6.1. Izmjena odluke o zaduženju za izgradnju Interpretativnog centra

6.2. Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica (modernizacija javne rasvjete – ESIF)

 

7. Strateški razvojni program Općine Malinska-Dubašnica

 

8. KADROVSKI AKTI

8.1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće

8.2. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika

 

9. CIVILNA ZAŠTITA

9.1. Analiza sustava Civilne zaštite 2020.

9.2. Smjernice za razvoj sustava Civilne zaštite 2021. – 2024.

9.3. Plan Civilne zaštite za 2021. godinu

 

10. KONCESIJE

10.1. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2021. do 2023. godine

10.2. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

 

11. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima

 

12. Odluka o ID Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s nnapuštenimi izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 

13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru

 

15. JAVNE POVRŠINE

15.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim površinama

15.2. Plan lokacija za postavu privremenih objekata za 2021. godini

 

16. Odluka o namjeni poslovnog prostora

 

17. IMOVINSKI PREDMETI

17.1. Natječaj za zamjenu nekretnina

17.2. Ponikve – služnost

17.3. Priznanje tužbe


 

Predsjednica:

Mirjana ćMaršić, v.r

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA