Najava 25. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-20-1

Malinska, 24. siječnja 2020.

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam
za 29. siječnja 2020. godine
s početkom u 19:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica

25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Za sjednicu predlažem sljedeći:

– D N E V N I    R E D –

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Vijeća

2. Plan lokacija za postavu privremenih objekata

3. Odluka o davanju prethodne suglasosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje i

zaštitu okoliša

5. IMOVINSKI PREDMETI

5.1.Odluka o prihvaćanju ponude prispjele u postupku javnog natječaja za zamjenu zemljišta

5.2.Informacija o uzurpacijama na području Zone II. obnove zemljišnih knjiga

6. Vijećnička pitanja


Mirjana Maršić,
predsjednica Vijeća

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.