Najava 25. sjednice Općinskog vijeća

Najava 25. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-20-1

Malinska, 24. siječnja 2020.

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam
za 29. siječnja 2020. godine
s početkom u 19:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica

25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Za sjednicu predlažem sljedeći:

– D N E V N I    R E D –

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Vijeća

2. Plan lokacija za postavu privremenih objekata

3. Odluka o davanju prethodne suglasosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje i

zaštitu okoliša

5. IMOVINSKI PREDMETI

5.1.Odluka o prihvaćanju ponude prispjele u postupku javnog natječaja za zamjenu zemljišta

5.2.Informacija o uzurpacijama na području Zone II. obnove zemljišnih knjiga

6. Vijećnička pitanja


Mirjana Maršić,
predsjednica Vijeća

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA