Obavijest javnosti o VII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-02/19-01/29
UR.Br: 2142/05-04-03/1-19-10

Malinska, 06. prosinca 2019. godine


            Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 13/04, 14/06, 38/09, 9/13, 5/17, 33/18 i 18/199 Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica kao nositelj izrade plana daje


                                               O B A V I J E S T


            Obavještava se javnost da se pristupilo VII. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 13/04, 14/06, 38/09, 9/13, 5/17, 33/18 i 18/19).

Odluka o izradi je objavljena u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije br. 28. od 08. studenog 2019. godine.


PROČELNIK:

                                                                                             Bernard Cvelić

Povezane teme