Odluka o isplati novčane naknade za podmirenje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora

Odluka o isplati novčane naknade za podmirenje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora

 Načelnik Općine Malinska-Dubašnica na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 19/13), članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu (“Službene novine” broj 43/18), članka 31. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (“Službene novine” broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine“ broj 42/14, 22/16, 39/17), donosi


ODLUKU


 1. Odobrava se isplata novčane naknade za podmirenje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora u ukupnom iznosu od 500,00 kn svim polaznicima Osnovne škole Malinska-Dubašnica i učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica.
 2. Ukoliko polaznici Osnovne škole Malinska-Dubašnica nemaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica, ostvaruju navedeno pravo u 50% iznosu iz točke 1. ove Odluke, pod uvjetom da isto pravo nisu ostvarili u matičnoj jedinici lokalne samouprave.
 3. Pravo na naknadu nemaju učenici koji ponavljaju razred ili ostvaruju pravo na besplatne udžbenike po drugoj osnovi.
 4. Pravo na novčanu naknadu iz točke 1. ove Odluke ostvaruje se na temelju podnesenog zahtjeva od strane roditelja ili staratelja djeteta polaznika osnovne ili srednje škole.
 5. Zahtjev za ostvarivanje prava može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica ili na web stranici Općine : www.malinska.hr .

Zahtjevu za ostvarivanje prava, temeljem ove Odluke, obvezno se moraju priložiti slijedeći dokumenti:

–          Kopija osobne iskaznice barem jednog roditelja,

–          Preslika broja tekućeg računa podnositelja zahtjeva,

–          Potvrda srednje škole o upisu (ukoliko je srednja škola izvan otoka Krka),

–          Potvrda o prebivalištu učenika ne starija od 6 mjeseci ili preslika osobne iskaznice učenika.

 1. Zahtjev za sufinanciranje na propisanom obrascu i sva tražena popratna dokumentacija, kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabavke udžbenika i školskog pribora dostavlja se osobno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica ili preporučeno poštom na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22 (P.P. 14), 51511 Malinska.
 2. Rok za podnošenje zahtjeva je do 31. listopada 2019. godine.
 3. Zahtjevi za sufinanciranje bez priložene obvezne dokumentacije, kao i zahtjevi koji budu podneseni izvan roka, neće biti razmatrani, odnosno odbaciti će se kao nepotpuni.
 4. Općina Malinska-Dubašnica zadržava pravo provjere dostavljenih podataka te provjere i utvrđivanja činjeničnog stanja iz točke 5. ove Odluke.
 5. O zahtjevu za ostvarivanje prava na novčanu naknadu odlučuje Rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.
 6. Odobreni iznos doznačiti će se na tekući račun podnositelja zahtjeva.
 7. Sredstva iz točke 1. ove Odluke osigurana su na pozicijama R0069 i R0070 Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu.
 8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

 

KLASA: 551-06/19-08/1

URBROJ: 2142/05-03/1-19-1

Malinska, 27. lipnja 2019. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v.r.


PRILOG:

 1. Zahtjev za ostvarivanje prava – osnovna škola
 2. Zahtjev za ostvarivanje prava – srednja škola

        

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA