KD DUBAŠNICA: Natječaj za davanje u potkoncesiju i zakup kamene kućice na koncesioniranom području – Lukobran, Malinska

Na temelju članka 9. Odluke br. ZLUK-K01/2019 o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela luke Malinska – Lukobran, Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. dana 18. lipnja 2019. g. raspisuje slijedeći:

N A T J E Č A J
za davanje u potkoncesiju i zakup kamene kućice na koncesioniranom području – Lukobran, Malinska


Predmet zakupa:Redni broj  pojedine kućice je obilježen na fotografiji koji je sastavni dio ovog natječaja (Prilog br. 2 – nacrt ugovora o potkoncesiji i zakupu).

Potkoncesionar nema pravo postavljanja stolova, stolica, pultova, polica, nosača za robu, tendi, suncobrana i sl. bez pismene suglasnosti Davatelja potkoncesije.

 

 1. VRIJEME POTKONCESIJE I ZAKUPA KAMENE KUĆICE

 

Potkoncesija i zakup kamenih kućica može se koristiti u razdoblju u periodu od 1. svibnja do 31. listopada svake kalendarske godine trajanja zakupa, a zaključno sa 2023. g. (uključujući i tu godinu). Iznimno za 2019. godinu koristi se od dana sklapanja ugovora do 31. listopada 2019. godine.

Korištenje poslovnog prostora – kamene kućice daje se prema viđenom stanju odnosno potkoncesionar preuzima poslovni prostor prema zatečenom stanju. Sva eventualna ulaganja su moguća isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja potkoncesije – KD Dubašnica d.o.o., bez prava na refundaciju uloženih sredstva.

 

 1. GODIŠNJA NAKNADA I TROŠKOVI

 

Potkoncesionari su obvezni platiti ukupnu godišnju naknadu za 2019. g. najkasnije 2 (dva) dana od dana  zaključenja Ugovora o potkoncesiji i zakupu za 2019. godinu, a za svaku narednu godinu najkasnije do 1. veljače u godini za koju se godišnja naknada plaća.

Pored godišnje naknade, potkoncesionar je obvezan podmirivati režijske troškove; struje i odvoza otpada.

KD Dubašnica d.o.o. će mjesečno ispostavljati račun za režijske troškove, a prema utrošku za svaku pojedinu kućicu.

Potkoncesionar će u svrhu osiguranja nastanka mogućih šteta na predmetu zakupa pri potpisivanju Ugovora uručiti Davatelju potkoncesije jednu bjanko zadužnicu potvrđenu po javnom bilježniku u visini do 50.000,00 kn.

Potkoncesionar je odgovoran za udovoljavanje svih uvjeta za uredno i zakonito obavljanje djelatnosti (minimalni tehnički uvjeti i sl.) te snosi sve troškove za isto.

 1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda obavezno mora sadržavati:

 

 1. PONUDBENI LIST (prilog 1)
 • Naziv obrta ili društva ponuditelja, iznimno; ime i prezime fizičke osobe ukoliko još nema otvoren subjekt za poslovanje za djelatnost iz natječaja, s naznakom prebivališta ili sjedišta, OIB, žiro račun (IBAN) ponuditelja i naziv poslovne banke kod koje ima račun,
 • Oznaku lokacije (redni broj kućice) za koju se natječe. Ukoliko za željenu kućicu bude boljih ponuđača, izjavu da li pristaje na zakup prve slijedeće kućice za koju stječe uvjete zakupa prema ponuđenom iznosu,
 • Iznos ponude (najmanje u visini početnog iznosa) izraženo u obliku:

IZNOS GODIŠNJE ZAKUPNINE KAO OSNOVICA + PDV = UKUPAN IZNOS

(na primjer 40.000,00 kuna godišnje + 10.000,00 kuna PDV= 50.000,00 kuna)

 • Sadržaj djelatnosti-ponude (taksativno navesti što će se nuditi odnosno koju će djelatnost obavljati),
 • Ime i prezime te telefon kontakt osobe,
 • Elektronska pošta (mail) ponuditelja na koju pristaje primati obavijesti, naloge i ostala pismena KD Dubašnica d.o.o.
 1. Izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, izvadak iz obrtnog registra za obrte s upisanom djelatnošću za koju se traži zakup ne stariji od 30 dana od dana objave obavijesti o nadmetanju ili preslika osobne iskaznice za fizičke osobe,
 2. Potvrdu Općine Malinska – Dubašnica da nema duga po bilo kojoj osnovi prema navedenoj Općini, ne stariju od 30,
 3. Potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave da nema duga po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, ne stariju od 30 dana,
 4. Podatke o solventnosti ( BON2/SOL2 – za glavni račun ponuditelja)
 5. Dokaz o uplati jamčevine (uplatnica, potvrda i drugo),

 

 1. UPLATA I POVRAT JAMČEVINE

 

Uplata jamčevine u visini od 10% od POČETNE ZAKUPNINE  tj. 3.700,00 kn uplaćuje se  na žiro račun KD Dubašnica d.o.o. – IBAN: HR502360000 1102423676 kod Zagrebačke banke d.d. s pozivom na broj: 00 OIB-redni broj kućice

 

U slučaju da ne bude izabran na natječaju, jamčevina će se ponuditelju vratiti na žiro račun naznačen u ponudi.

 

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Ponude sa svim prilozima moraju biti zaprimljene putem urudžbenog zapisnika, bez obzira na način dostave,  najkasnije do 26.06.2019. godine u 12:00 h u zatvorenoj koverti sa naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP“ .

 

 1. RAZMATRANJE PONUDA RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUĐAČA IZ NADMETANJA

RAZLOZI ISKLJUČENJA:

• Ako u trenutku podnošenja ponude ponuditelj ima nepodmireni dospjeli dug prema Općini Malinska – Dubašnica ili dug po osnovi javnog davanja, ponuda se neće uzeti u razmatranje odnosno iste će se odbaciti,
• Ako povezane osobe ponuditelja imaju nepodmirena dugovanja prema Općini Malinska – Dubašnica, ponuda se neće uzeti u razmatranje odnosno iste će se odbaciti,
• Ako ponuditelj ima dospjeli nepodmireni dug prema KD Dubašnica d.o.o. ( koji će se utvrditi uvidom u karticu partnera poslovnih knjiga KD Dubašnica d.o.o.), ponuda se neće uzeti u razmatranje odnosno iste će se odbaciti,
• Ako povezane osobe ponuditelja imaju nepodmirena dugovanja prema KD Dubašnica d.o.o. (isto će se utvrditi uvidom u poslovne knjige), ponuda se neće razmatrati odnosno ista će se odbaciti.

Nepotpune ponude koje ne sadrže sve podatke i isprave iz točke 4. natječaja, neće se uzeti u razmatranje, odnosno iste će se odbaciti.

Nepravodobne ponude (poslane ili donesene izvan roka iz točke 6. natječaja) neće se uzeti u razmatranje, odnosno iste će se odbaciti.

Ponude otvara Komisija za provedbu postupka natječaja.
Otvaranje ponuda biti će javno i održati će se 26.06.2019. godine sa početkom u 12:00 h. u prostorijama KD Dubašnica d.o.o. , Stipkino 21, Malinska

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti izvješteni putem pisane odluke koju donosi Direktor KD Dubašnica d.o.o.. Odluka će biti poslana na adresu koju su naznačili u ponudi u roku od 7 dana računajući od dana otvaranja ponuda te putem elektronske pošte (maila) koju su naznačili u ponudi koji će biti poslan u istom roku.

Predmet potkoncesije i zakupa iz natječaja dati će se na korištenje natjecateljima koji ponude obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najveći iznos zakupnine, te zadovoljavaju tražene uvjete natječaja. Najpovoljnijom ponudom biti će utvrđena ponuda natjecatelja koji je već imao u najmu ili zakupu poslovni prostor kod KD Dubašnica d.o.o. i/ili razvojačeni hrvatski branitelj i invalid Domovinskog rata sukladno članku 132. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz uvjet da prihvati iznos zakupnine iz najpovoljnije ponude ostalih ponuđača i da zadovoljavaju sve ostale uvjete natječaja.
U slučaju da pristignu dvije jednake ponude, povoljnijom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena u KD Dubašnica d.o.o.

 

 1. POTPIS UGOVORA I UPLATA OSTATKA CIJENE

Ponuditelji čija je ponuda prihvaćena prema rezultatu natječaja objavljenim na stranicama www.malinska.hr, obvezni su pristupiti potpisivanju Ugovora  u roku od 5 dana od objave na adresi Stipkino 21, 51511 Malinska  od ponedjeljka do petka od 9:00-14:00 sati.

Ukoliko ponuditelj ne postupi sukladno ovoj točki, smatrat će se da je odustao te gubi pravo na povrat jamčevine koju zadržava KD Dubašnica d.o.o.. U tom slučaju, na potpis Ugovora pozvati slijedeći najpovoljniji ponuđač, za kojeg vrijede svi uvjeti i rokovi iz ove točke.

KD Dubašnica pridržava pravo u svakom trenutku poništiti natječaj, bez posebnog obrazloženje uz beskamatni povrat jamčevine svim ponuditeljima.

 

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o.

 

Ivan Petršorić, direktor

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.