Javni natječaj za izradu novg logotipa Turističke zjednice Općine Malinska – DubašniaJAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU NOVOG LOGOTIPA TURISTIČKE

ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA


Na temelju donijete odluke s 3. sjednice Turističkog vijeća TZO Malinska Dubašnica, održane dana 30. studenog 2018. godine, Turistička zajednica Općine Malinska Dubašnica raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za izradu novog logotipa Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica


PODACI O NARUČITELJU


Turistička zajednica Općine Malinska Dubašnica
Obala 46, 51511 Malinska
MB: 3858570
OIB: 31842612524
Tel: +385 (0)51 859 207
www.tz-malinska.hr
e-mail: tzo-malinska@ri.t-com.hr


PREDMET I SVRHA JAVNOG NATJEČAJA


Predmet ovog Javnog natječaja je izrada novog logotipa Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica povodom obilježavanja obljetnice 110 godina organiziranog turizma sa svrhom upotrebe na svim on line i off line promidžbenim materijalima (plakati, letci,brošure, monografije, internetska stranica i ostalo).


OPĆI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA


Javni natječaj upućuje se na sve kreativne fizičke i pravne osobe. Svaka fizička ili pravna osoba može prijaviti više od jednog prijedloga idejnog rješenja novog logotipa Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica.


SADRŽAJ PRIJAVE JAVNOG NATJEČAJA


Prijava mora sadržavati:
1. popunjenu i potpisanu prijavu s podacima ponuditelja – obrazac A,
2. popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu dostavljenog rješenja (izrada novog logotipa Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica) – obrazac B,
3. prijedlog dostavljenog rješenja, kao i prijedlog inačice logotipa povodom obilježavanja 110 godina organiziranog turizma u 2019. godini.
Oba rješenja ispisana na A4 ili A3 formatu i u elektroničkoj verziji u .pdf formatu,
4. elektroničku verziju cjelokupne dokumentacije na CD-u, DVD-u ili USB sticku.

Sve prijave koje neće sadržavati traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.


SMJERNICE ZA IZRADU LOGOTIPA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA


S ciljem ujednačavanja prijavljenih rješenja, ponuditeljima se daju sljedeće smjernice za izradu prijedloga rješenja logotipa Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica:
a) iz rješenja mora se prepoznati vizualni identitet Općine Malinska Dubašnica
b) mogu se koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja;
c) da prijedlog rješenja svojom veličinom i mogućnostima omogućuje izvedbu logotipa u razne svrhe;
d) da je prijedlog rješenja kreativan, jedinstven i jednostavan te da prati suvremene trendove u dizajnu.
U slučaju dodatnih pitanja, obratiti se putem elektroničke pošte tzo-malinska@ri.t-com.hr s naznakom predmeta „ Javni natječaj – logotip TZO Malinska Dubašnica“.


ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE


Ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 20. studenog 2018. godine do 12:00 sati preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu naručitelja:


TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA
Obala 46
51000 MALINSKA
s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODABIR NOVOG LOGOTIPA TURISTIČKE
ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA


Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.


PROVEDBA JAVNOG NATJEČAJA ZA ODABIR NOVOG LOGOTIPA


Postupak provedbe Javnog natječaja za odabira novog logotipa provoditi će Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica.
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica većinom glasova nazočnih članova donijet će odluku o najprihvatljivijem rješenju za odabir logotipa Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica.
Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica može zasjedati i više puta do donošenje odluke.
Obavijest o odabiru bit će javno objavljena na službenim internetskim stranicama Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica www.tz-malinska.hr
Na odluku o odabiru logotipa Turističke zajednice Općine Malinska Dubašnica ponuditelji nemaju pravo prigovora.


NAGRADA

Odabranom ponuditelju Javnog natječaja dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu 10.000,00 kuna.
Sve buduće troškove vezane za izradu logotipa za primjenu na on line i off line  promidžbenim materijalima snosi Turistička zajednica Općine Malinska Dubašnica.

ZAVRŠNE ODREDBE


Turistička zajednica Općine Malinska Dubašnica zadržava pravo ne prihvatiti nijednu od pristiglih ponuda i bez posebnog obrazloženja ponuditeljima poništiti Javni natječaj.
Turistička zajednica Općine Malinska Dubašnica nije dužna nadoknaditi nikakve troškove Ponuditeljima, pa ni u slučaju poništenja Javnog natječaja.
Turistička zajednica Općine Malinska Dubašnica nije javni naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), te stoga nije obveznik provedbe postupka javnog nadmetanja na temelju ovog Zakona.


Malinska, 05. studenog 2018.


TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA

Preuzmi:
Obrazac A
Obrazac B
Javni natječaj

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.