Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web-stranice i oglasne ploče Općine Malinska – Dubašnica, imenovanim kandidatima upućuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Pozivaju se kandidati (s liste kandidata – u prilogu) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta u punom radnom vremenu, uz probni rad od dva (2) mjeseca, da pristupe u ponedjeljak – 23. travnja 2018. godine s početkom u 9:00 sati, na pisano testiranje.

Mjesto održavanja je Vijećnica Općine Malinska – Dubašnica, u prizemlju sjedišta Općine, na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska. Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana, nakon objave rezultata pisanog testiranja, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web stranici Općine Malinska–Dubašnica (www.malinska.hr).

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-03/18-01/2
URBROJ: 2142/05-04-01/1-18-19
Malinska, 13. travnja 2018.


KLASA: 112-03/18-01/2
URBROJ: 2142/05-04-01/1-18-18
Malinska, 13. travnja 2018.


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta u punom radnom vremenu, uz probni rad od dva (2) mjeseca, utvrđuje


LISTU KANDIDATA
prijavljenih za radno mjesto računovodstvenog referenta,


koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

1. B.M., 1985., Rijeka
2. D.I., 1985., Matulji
3. G.V., 1984., Rijeka
4. K.M., 1991., Drivenik
5. L.L., 1987., Dražice

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem pet (5).

Kandidati koji nisu udovoljili formalnim uvjetima natječaja o tome će biti pismeno obaviješteni.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Povezane teme