Osnovna škola Malinska – Dubašnica objavila natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr,90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14. i7/17.)  Osnovna škola Malinska – Dubašnica raspisujeNATJEČAJ
za sljedeća radna mjesta:

1. Učitelj/ica hrvatskog jezika – na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica
2. Učitelj/ica kemije – na određeno nepuno radno vrijeme od 15 sati tjedno, zamjena – 1 izvršitelj/ica
3. Učitelj/ica razredne nastave – na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica
4. Učitelj/ica povijesti – na neodređeno nepuno radno vrijeme od 25,5 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica
5. Učitelj/ica u produženom boravku – na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice


Uvjeti: Određeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.


Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti zamolbu, životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci), presliku elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.  Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.


Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti na adresu:


Osnovna škola Malinska – Dubašnica,Stipkino 7, Bogovići, 51511 Malinska

s naznakom “ZA NATJEČAJ”


NAPOMENA: za popunjavanje radnog mjesta potrebna je suglasnost Ureda državne uprave u Primorsko – goranskoj županiji koja je primljena 3. listopada 2017. godine.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objavljivanja natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.
Datum objave natječaja: 18. listopada 2017. godine

KLASA: 112-01/17-01/07
URBROJ: 2142/05-55-01-17-08

Povezane teme