Najava XXXIII. sjednice Općinskog vijeća

Najava XXXIII. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-16-23


Malinska, 17. kolovoza 2016.


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorskogoranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam 33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica  za 22. kolovoza 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 20:30 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


                                                                                                                                              – D N E V N I   R E D –1.
Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća

2. Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju

3.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine MalinskaDubašnica za 2016. godinu

4.
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

4.1.
II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
4.2. II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
4.3. II. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu
4.4. II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
4.5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu

5.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

6.
Odluka o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra

7.
IMOVINSKI PREDMETI

7.1.
Odluka o prihvaćanju ponude za prodaju z.č. 1234/21 k.o. Sv. Anton

8.
Vijećnička pitanja


Predsjednik:
Zdenko Cerović, v.r
Privitak: Poziv za sjednicu

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA