Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić “Katarina Frankopan”

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić “Katarina Frankopan”

 
OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

Prijave za upis djece u Predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan»

za pedagošku godinu 2022./2023. koja počinje 01.09.2022. primaju se

za vrtiće u Krku, Omišlju, Njivicama, Malinskoj, Vrhu, Puntu, Baški, Vrbniku i Polju

 

od  02.svibnja do 12.svibnja 2022. godine

(poslana pošiljka mora sadržavati žig koji dokazuje da je zaprimljena u poštanskom uredu  zaključno do 12.svibnja 2022.).

Adresa za slanje prijava:

GRAD KRK, DJEČJI VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“

                (s naznakom )  Prijava djeteta za upis

                            SMOKVIK 7

                            51500 KRK

 

Prijave za upis u vrtić/jaslice podnose se za djecu  koja će početkom pedagoške godine imati navršene tri godine života odnosno jednu godinu života ( jaslice u Krku, Omišlju, Njivicama, Malinskoj, i Baški).

Roditelj je kod prijavljivanja djeteta za upis obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 • obrazac za prijavu ( preuzeti na dvkf-krk )
 • potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili presliku važeće osobne iskaznice djeteta
 • potvrdu o prebivalištu oba roditelja ili preslike osobnih iskaznica oba roditelja;
 • rodni list djeteta (koje se upisuje) ili izvadak iz matice rođenih
 • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u vrtić (ne stariju od mjesec dana)
 • za dijete roditelja invalida domovinskog rata-rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata;
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece;
 • za djecu zaposlenih roditelja – Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana);
 • za roditelja koji je redovan učenik/student (smatrat će se da je zaposlen) – potvrdu škole/fakulteta o redovnom školovanju;
 • za djecu s teškoćama u razvoju – dostaviti mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajuće medicinske i druge nalaze, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka;
 • za dijete samohranog roditelja- izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju ( državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima- rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb;
 • za dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima (roditelji korisnici socijalne pomoći CZSS, doplatka za djecu, djeca teško oboljelog roditelja) – preporuka Centra za socijalnu skrb, Rješenje o pravu na doplatak za djecu ili zadnji izvadak banke na kojem je vidljiva uplata dječjeg doplatka ( ne starije od mjesec dana), liječnička dokumentacija i ostale potvrde kojima se dokazuju činjenice dane u prijavi
 • obrazac inicijalnog razgovora ( preuzeti na dvkf-krk )
 • obrazac privole ( preuzeti na dvkf-krk )
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi

 

Rezultati upisa bit će objavljeni 30.svibnja 2022. na oglasnoj ploči vrtića  za koji se  podnosi prijava i na mrežnim stranicama vrtića www.dvkf-krk

MJERILA ZA UPIS BODUJU SE NA SLJEDEĆI NAČIN:

 

1. Dijete i oba roditelja koji imaju prebivalište u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje       25
2. Dijete i samohrani roditelj koji imaju prebivalište u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje (uz dostavu dokumentacije kojom se dokazuje status samohranog roditelja)       25
3.

 

 

Dijete i jedan roditelj koji imaju prebivalište u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje a drugi roditelj je strani državljanin koji ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje 15
4. Dijete i jedan roditelj koji imaju prebivalište u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje (a ne radi se o samohranom roditelju)  

10

5. Dijete roditelja invalida Domovinskog rata 9
6. Dijete iz obitelji s troje i više djece 8
7. Dijete oba zaposlena roditelja 7
8. Dijete s teškoćama u razvoju 6
9. Dijete samohranih roditelja i dijete u udomiteljskim obiteljima 5
10. Dijete s mjestom prebivališta u gradu/općini na čijem se području nalazi dječji vrtić u koji se dijete upisuje u godini prije polaska u osnovnu školu ostvaruje izravan upis IZRAVAN

UPIS

11. Dijete koje živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima (roditelji korisnici socijalne pomoći CZSS, doplatka za djecu, dijete teško oboljelog roditelja) 3
12. Dijete koje je u prethodnom upisnom roku ostalo neupisano 1

Podaci dobiveni od roditelja prikupljaju se i obrađuju sukladno propisima koji reguliraju Zaštitu osobnih podataka.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA