Najava šeste sjednice Općinskog vijeća

Najava šeste sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2170-26-01-22-32
Malinska, 26. siječnja 2022.

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam


6. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


za ponedjeljak, 31. siječnja 2022. godine s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Doma udruga u Bogovićima, Novo Naselje 7


sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Vijeća
2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Malinska-Dubašnica
3. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o davanju u zakup javne površine
4. Plan lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata

5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica

5.1. Suglasnost MUP-a CZ PGŽ

6. Izviješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu. (ZAKLJUČAK)

6.1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu

7. Razno (vijećnička pitanja, informacije)

 

Predsjednik:
Ivica Perišić, v.r.

 

DOSTAVITI:
1. Vijećnicima
2. Spis, ovdje


Poziv na sjednicu (PDF)

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA