KD Dubašnica: Oglas za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)

Malinska, 14. ožujka 2019. godine

Sukladno članku 16. Pravilnika o radu i Odluci o objavi oglasa od 13. ožujka 2019. godine, direktor Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. objavljuje


OGLAS
za primanje 1 (jednog) radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž)


Prima se 1 (jedan) radnik u radni odnos na određeno vrijeme u periodu od 1. lipnja 2019. godine do 30. rujna 2019. godine na radno mjesto „parkirališni radnik“ radi obavljanja poslova kontrole i naplate parkinga te ostalih poslova sukladno Pravilniku o radu Društva.

Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnim pločama i web portalu Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. i Općine Malinska-Dubašnica.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uvjeti za obavljanje posla:

-IV ili V stupanj stručne spreme (SSS);
-poznavanje rada na računalu i androidu.
Naknada troškova za prijevoz utvrđena je čl. 55. Pravilnika o radu Društva.
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
-osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte);
-životopis;
-presliku svjedodžbe/diplome;
-presliku osobne iskaznice (s obje strane);
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata predočit će se izvornik isprava.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa (zaključno s 30. ožujka 2019. godine) preporukom putem pošte ili osobno na adresu Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., Stipkino 21, Malinska, s naznakom „Za oglas za radno mjesto“.

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.
Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo imenovano za odabir, provesti će usmeni razgovor u trajanju do 15 minuta, na koji će kandidati biti pozvani putem e-maila ili telefonskim pozivom.

Nakon usmenog razgovora obradit će se prijave i predložit će se direktoru Odluka o izboru kandidata.

Odluku o izboru kandidata dostavlja se svakom kandidatu u roku od 8 dana od donošenja iste.

Na izvršeni izbor kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru kandidata.
Prigovor se dostavlja direktoru koji odlučuje o prigovoru u roku od 8 dana od dana primitka istog.

Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. zadržava pravo poništavanja oglasa u svakom trenutku.


DIREKTOR
Ivan Petršorić
Link:OGLAS

Povezane teme