Najava 15. sjednice Općinskoga vijeća

Najava 15. sjednice Općinskoga vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


za 19. prosinca 2018. godine  s početkom u 18:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica
15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica


Za sjednicu predlažem sljedeći:– D N E V N I   R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća

2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Malinska-Dubašnica

3. Zaključak o stručnoj analizi inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna prostornih planova Općine Malinska-Dubašnica zaprimljenih tijekom 2018. godine

4. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2019. GODINU

4.1. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
4.2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
4.3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2018. godinu
4.4. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini

5. Vijećnička pitanja


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA