Usluge parkiranja

Odluke objavljene u službenom glasilu Primorsko – goranske županije

Godina XXIV.- broj 10., Petak, 29. travnja 2016.

Pravilnik o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
Godina XXIV.- broj 18., Petak, 15. srpnja 2016.
                Odluka o lokacijama privatnih parkirališta
Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA