Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

  Temeljem odredbi Pravilnika o financiranju javnih potreba, KLASA: 400-01/15-01/3, URBROJ: 2142/05-04-01/2-15-1, od 30.12.2015. Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica, dana 28. prosinca 2016.

Vidi više

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA