Socijalno vijeće Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 23. i 30. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) i članka 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/ 09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 17. srpnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Članak 3. stavak 2. Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/09 i 51/11) mijenja se i glasi:

1) Milenka Dvorničić, za predsjednika
2) Biserka Grdinić, za člana
3) Jelka Petršorić, za člana
4) Marica Janković, za člana
5) Bojana Morožin, za člana
6) Mirjana Maršić, za člana i
7) Irena Ilić, za člana.

Stupanjem na snagu ove Odluke dosadašnji članovi Socijalnog vijeća razrješuju se dužnosti.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 550-01/13-01/2

URBROJ: 2142/05-01-17-4

Malinska, 10. srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA