POREZ NA NEKRETNINE 2018 – NOVO! VAŽNO!

INFORMACIJE O UVOĐENJU POREZA NA NEKRETNINE U OPĆINI MALINSKA – DUBAŠNICA

Dana 01. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima kojim je u porezni sustav uveden POREZ NA NEKRETNINE, uvođenjem kojega se ukidaju komunalna naknada, porez na kuće za odmor i spomenička renta.


Porez na nekretnine obračunavati će se od 1. siječnja 2018. godine.


Osnova za utvrđivanje porezne osnove su podaci Državne geodetske uprave, Porezne uprave i Ministarstva graditeljstva koji su dostavljeni Općini, a u tijeku je postupak usklađenja baza podataka i stvaranje nove Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Za razumijevanje poreza na nekretnine potrebno je poznavati slijedeće:

–          da je predmet oporezivanja nekretnina (stambeni, poslovni i garažni prostor, te drugi pomoćni prostori i prostori bez namjene) i neizgrađeno građevinsko zemljište (zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađeno građevinsko zemljište unutar građevinskog područja – za koje je izdan akt o gradnji, zemljište na kojem se nalaze ostaci građevine i zemljište na kojem je započeta gradnja)

–          da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat

–          da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,

–          da je obračun poreza sličan dosadašnjem obračunu komunalne naknade uz uvođenje dva nova kriterija: koeficijenta stanja i koeficijenta dobi; godišnji iznos poreza utvrđuje množenjem: obračunske površine nekretnine (m2), vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd)

–          da su vrijednosti koeficijenata utvrđene Zakonom, osim vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz) i koeficijenata namjene (Kn) koje će utvrditi Općina nakon ustrojavanja nove Evidencije o nekretninama i poreznim obveznicima

U pripremi za ustroj poreza na nekretnine Općina Malinska – Dubašnica zauzela je stav da se visina poreza na nekretnine neće povećavati izvan dosadašnje visine komunalne naknade i poreza na kuće za odmor kako bi porezno opterećenje građana ostalo na jednakoj razini. U praksi će se događati određeni izuzeci u slučajevima kada se obveznici do sada nisu bili zaduženi s bilo kojeg osnova, kada se događa usklađenje površine objekata sa stvarnim stanjem (ispravci temeljeni na službenim podacima), te u određenim drugim slučajevima ispravaka i usklađenja koeficijenata, zona i sl.

Rješenje o porezu na nekretnine donijeti će se do 31. ožujka 2018. godine prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja 2018. godine. Navedenim rješenjem utvrditi će se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi za plaćanje. Takvo rješenje će ostati na snazi do nastanka promjene koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze, a sve promjene od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze koje nastanu tijekom kalendarske godine, primjenjivati će se od sljedeće kalendarske godine.

Pozivamo vlasnike da radi usklađenja baza podataka Općini dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima na propisanom formularu, što je posebno bitno zbog utvrđivanja novih koeficijenata (koeficijenta stanja i dobi nekretnine). Ukoliko se podaci ne dostave ili ukoliko se dostavljeni podaci bitno razlikuju od službenih podataka, porezna obveza će se utvrditi na osnovi službenih podataka s primjenom najviših koeficijenata utvrđenih Zakonom za stanje i dob nekretnine. U slučaju bitnih razlika u odnosu na postojeće podatke molimo da dostavite odgovarajuće dokaze (kupoprodajni ugovor, projekti i drugi dokazi) kojima se navedene razlike dokazuju.


Pozivamo vlasnike da najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći obrasce, posebno za svaku nekretninu, odnosno katastarsku česticu


Priloženi obrazac dostupan je i na internetskoj stranici www.malinska.hr, a može se ispunjeni dostaviti osobno predajom u pisarnici Općine, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: pne@malinska.hr.

Za ostale informacije, kao i eventualnu pomoć u ispunjavanju obrazaca, možete se obratiti na tel. (051)  750 518 ili (051) 750 508, elektronski na pne@malinska.hr ili osobno kod službenika Općine Malinska – Dubašnica.

Ukoliko komunalnu naknadu plaćate putem trajnog naloga molimo da nakon uplate komunalne naknade za 2016. godinu trajni nalog zatvorite, jer se isti neće primjenjivati za plaćanje poreza na nekretnine. Za plaćanje poreza na nekretnine možete otvoriti novi trajni nalog, za što se obratite svojoj banci po primitku rješenja o razrezu poreza (u 2018. godini).


OBRAZAC: Stambeni prostor – obrazac za prijavu