PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2021. GODINU 

I. DOPUNA PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2021. GODINU

U „Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 13/21 od 31. svibnja 2021. godine objavljena je I. dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu, koji se odnosi na lokacije 4.1, 4.2., 4.3 i 4.4. (Lokacija Plaža Rova/Trstika). Dopuna plana stupa na snagu dan nakon objave odnosno 1.6.2021. godine.

Prilozi:

I. dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom

I. dopuna Potvrde o usklađenosti Plana


Temeljem odredbe članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14),  Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica je dana 25. studenog 2020. godine, donijeo Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).
Primorsko – goranska županija Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala je Potvrdu kojom se potvrđuje da su mikrolokacije iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu u skladu s Godišnjem planom upravljanja pomorskim dobrom  Primorsko-goranske županije za 2021. godinu (osim izdvojenih mikrolokacija).
Plan i Potvrda objavljuju se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica Općine Malinska-Dubašnica radi informiranja, te se upućuju na objavu u „Službene novine“ Primorsko-goranske županije.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

   Prilozi:
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu
Potvrda Primorsko-goranske županije Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze
Obrazac zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA