PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2021. GODINU 

Temeljem odredbe članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14),  Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica je dana 25. studenog 2020. godine, donijeo Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).
Primorsko – goranska županija Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala je Potvrdu kojom se potvrđuje da su mikrolokacije iz Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu u skladu s Godišnjem planom upravljanja pomorskim dobrom  Primorsko-goranske županije za 2021. godinu (osim izdvojenih mikrolokacija).
Plan i Potvrda objavljuju se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica Općine Malinska-Dubašnica radi informiranja, te se upućuju na objavu u „Službene novine“ Primorsko-goranske županije.

Plan još nije stupio na snagu.


Plan će stupiti na snagu tek osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije te se tek od navedenog dana podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja  s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Plan stupio na snagu.

Prema informaciji dobivenoj od Primorsko-goranske županije Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze,  Plan i Potvrda bit će objavljeni u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije broj 42/20 dana 21. prosinca 2020. godine.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

   Prilozi:
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu
Potvrda Primorsko-goranske županije Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze
Obrazac zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA