Odluke općina Malinska – Dubašnica

Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije.

 

2022.

Godina XXX.- broj 22., Petak, 22. srpnja 2022.


45 Suglasnost Urbroj: 2170-26-01-22-5
44 Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
43 Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe između Općine Malinska-Dubašnica i ovlaštenica naknade Jelice Lolić i nasljednika iza pok. Miroslave Barbiš
Godina XXX.- broj 20., Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.


42 Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o lokalnim porezima
41 Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Malinska-Dubašnica
40 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica

Godina XXX.- broj 15., Četvrtak, 19. svibnja 2022.


39 I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
38 Odluka o namjeni i početnoj visini zakupnine poslovnih prostora oznake 7,8, 9 i 12 u trgovačkom centru Markat u Malinskoj
37 II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
36 Odluka o ponudama prispjelim u postupku natječaja za zamjenu k.č. 8499 k.o. Malinska-Dubašnica
35 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
34 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
33 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete javne usluge isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXX.- broj 13., Petak, 29. travnja 2022.


32 Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
31 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica za kapitalni projekt rekonstrukcije sustava javne rasvjete
30 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
29 Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
28 Izmjena i dopuna Plana lokacije za postavu privremenih i montažnih
27 Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima
26 Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
25 Odluka o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
24 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Godina XXX.- broj 10., Četvrtak, 7. travnja 2022.


23 Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.
22 Odluka o namjeni poslovnih prostora
21 Suglasnost Urbroj: 2170-26-01-22-3
20 Zaključak Urbroj: 2170-26-01-22-15
19 Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica
18 Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslovanja
17 Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu k.č. 8499 k.o. Malinska-Dubašnica
16 Odluka o sklapanju Sudske nagodbe s Republikom Hrvatskom u pravnom predmetu P-1948/2015
15 I. Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
14 I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
13 I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
12 I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
11 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu
10 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
9 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
8 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
7 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

Godina XXX.- broj 9., Četvrtak, 31. ožujka 2022.


6 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu za Općinu Malinska-Dubašnica

Godina XXX.- broj 4., Ponedjeljak, 14. veljače 2022.


5 Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska-Dubašnica u Skupštini Smart Island d.o.o. Krk

Godina XXX.- broj 3., Petak, 4. veljače 2022.


4 Plan lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata
3 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javne površine
2 Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXX.- broj 1., Petak, 21. siječnja 2022.


1 Odluka o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Malinska-Dubašnica

 

2021.

 

Godina XXIX.- broj 21., Petak, 17. rujna 2021.


68 Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
67 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja ‘Rekonstrukcija postojeće zelene tržnice u Malinskoj’
66 Odluka o Izmjeni Pravilnika o korištenju prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica u svrhu zadovoljavanja javnih potreba
65 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine
64 Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
63 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
62 II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
61 II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
60 II. Izmjene i dopune proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
59 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2021. godinu

 

Godina XXIX.- broj 17., Petak, 16. srpnja 2021.


58 Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva ‘Dubašnica’ d.o.o.

Godina XXIX.- broj 16., Petak, 9. srpnja 2021.


57 Pravilnik o korištenju prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica u svrhu zadovoljenja javnih potreba
56 Odluka o Izmjeni Odluke o lokalnim porezima
55 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
54 Odluka o ukidanju ststusa „javnog dobra u općoj uporabi“ za k.č. 8351/2 k.o. Malinska-Dubašnica
53 I. Izmjena i dopuna Plana lokacije za postavu privremenih objekata
52 Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
51 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
50 Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
49 Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
48 Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
47 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
46 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
45 Odluka o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća
44 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
43 Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIX.- broj 14., Petak, 18. lipnja 2021.


42 Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o javnom redu i miru
41 Odluka o dopuni odluke o lokacijama privatnih parkirališta
40 Odluka o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i radnih tijela u Općini Malinska-Dubašnica
39 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
38 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
37 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
36 Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIX.- broj 13., Ponedjeljak, 31. svibnja 2021.


35 I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

Godina XXIX.- broj 11., Ponedjeljak, 19. travnja 2021.


34 Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnih prostora

Godina XXIX.- broj 10., Subota, 10. travnja 2021.


33 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja površine za sportske aktivnosti „Street workout“ i slobodno vježbanje na otvorenom Rova“

Godina XXIX.- broj 7., Subota, 20. ožujka 2021.


32 Prijedlog Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnih prostora
31 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
30 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
29 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru
28 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
27 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
26 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
25 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
24 Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2021. do 2023. godine
23 Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
22 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za period 2021. do 2024. godine
21 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
20 Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Malinska-Dubašnica
19 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
18 Zaključak o produženju važenja „Strategije razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2015.-2020. godine“
17 Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
16 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
15 Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
14 Statut Općine Malinska-Dubašnica
13 Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
12 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljošta u 2021. godini
11 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
10 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
9 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
8 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
7 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
6 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
5 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
4 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu

Godina XXIX.- broj 4., Četvrtak, 18. veljače 2021.


3 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

Godina XXIX.- broj 3., Četvrtak, 11. veljače 2021.


2 Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIX.- broj 1., Četvrtak, 21. siječnja 2021.


1 Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska-Dubašnica

 

 

2020.

Godina XXVIII.- broj 43., Utorak, 22. prosinca 2020.


73 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
72 Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj
71 Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska-Dubašnica
70 Odluka o otpisu potraživanja Općine Malinska – Dubašnica
69 Odluka o beskamatnom zajmu iz državnog proračuna
68 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
67 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
66 Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
65 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini
64 Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
63 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
62 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
61 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
60 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
59 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
58 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
57 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu

Godina XXVIII.- broj 42., Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.


56 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

Godina XXVIII.- broj 37., Petak, 6. studenog 2020.


55 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
54 Odluka o grobljima
53 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
52 Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
51 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja uređenja „Pješačkog prolaza Kala“ u Malinskoj

Godina XXVIII.- broj 31., Ponedjeljak, 14. rujna 2020.


50 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
49 Odluka o subvenciji za zakup poslovnog prostora Općine Malinska-Dubašnica
48 Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
47 Odluka o Izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
46 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
45 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
44 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
43 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu

Godina XXVIII.- broj 28., Ponedjeljak, 24. kolovoza 2020.


42 Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta „Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku“ K.K.01.1.1.01.0020 Grada Krka

Godina XXVIII.- broj 23., Petak, 10. srpnja 2020.


41 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
40 Odluka o komunalnom redu
39 Pravilnik o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica na korištenje udrugama
38 Prijedlog Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
37 Izmjena Plana lokacija za postavu privremenih objekata
36 Odluka o Izmjeni Odluke o lokalnim porezima
35 Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
34 Zaključak o davanju ponude za kupnju poslovnog prostora
33 Odluka o zaključivanju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje dvosmjerne nerazvrstane prometnice na k.č. br. 1556/7 k.o. Bogović
32 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
31 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje ipročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Godina XXVIII.- broj 16., Petak, 15. svibnja 2020.


30 Zaključak Urbroj: 2142/05-03/1-20-3
29 Odluka o otkupu zemljišta u naselju Milčetići
28 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
27 Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine
26 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
25 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
24 Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
23 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
22 Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
21 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge ukopa pokojnika unutar groblja
20 Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
19 Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
18 Odluka o otpisu potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
17 Odluka o prijenosu prava vlasništva opreme novog područnog Dječjeg vrtića Malinska u korist Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
16 Odluka o o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19
15 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
14 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
13 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
12 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
11 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
10 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanjua Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
9 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
7 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
6 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
5 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
4 Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXVIII.- broj 4., Petak, 28. veljače 2020.


3 Odluka o namjeni poslovnog prostora
2 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
1 Plan lokacija za postavu privremenih objekata

 

2019.

Godina XXVII.- broj 31., Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.


61 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
60 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u Općini Malinska-Dubašnica
59 Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
58 Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska- Dubašnica
57 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
56 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
55 III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
54 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
53 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu

Godina XXVII.- broj 28., Petak, 8. studenog 2019.


52 Odluka o prijenosu prava vlasništva vatrogasne opreme DVD-u Malinska-Dubašnica
51 Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
50 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
49 Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2020. do 2022. godine
48 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
47 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
46 Odluka o kriterijima, mjerilima i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
45 Odluka o stipendiranju učenika i studenata

 

Godina XXVII.- broj 22., Petak, 13. rujna 2019.


44 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
43 Odluka o stipendiranju učenika i studenata
42 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
41 II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
40 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
39 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
38 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
37 Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve Voda d.o.o.

Godina XXVII.- broj 18., Petak, 12. srpnja 2019.


36 Ispravak Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
35 Odluka o komunalnom redu
34 Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
33 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
32 Odluka o o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica

Godina XXVII.- broj 17., Petak, 5. srpnja 2019.


31 Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2019. godinu

Godina XXVII.- broj 15., Utorak, 11. lipnja 2019.


30 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
29 Odluka o autotaksi prijevozu
28 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići

Godina XXVII.- broj 12., Petak, 10. svibnja 2019.


27 Opći uvjeti parkiranja na uređenim javnim površinama
26 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
25 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
24 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
23 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
22 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
21 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
20 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
19 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
18 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
17 Odluka o dopuni Odluke lokacijama privatnih parkirališta
16 Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
15 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
14 Odluka o namjeni poslovnog prostora

Godina XXVII..- broj 10., Četvrtak, 18. travnja 2019.


13 Provedba Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, Izvješće za 2018. godinu
12 Plan prijma u službu u Općinu Malinska- Dubašnica za 2019. godinu

     Godina XXVII.- broj 5., Srijeda, 6. ožujka 2019.


11 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima
10 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
9 Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
8 Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
7 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXVII.- broj 2., Srijeda, 30. siječnja 2019.
6 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
5 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4 Odluka o komunalnom doprinosu
3 Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
2 Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
1 Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica

2018.

Godina XXVI.- broj 40., Četvrtak, 13. prosinca 2018.


38 Odluka o III. Izmjeni i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
37 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
36 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Godina XXVI.- broj 39., Srijeda, 5. prosinca 2018.


35 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska- Dubašnica
34 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
33 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
32 Odluka o lokalnim porezima
31 Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
30 Odluka o komunalnoj naknadi

Godina XXVI.- broj 33., Ponedjeljak, 15. listopada 2018.


29 Odluka o namjeni poslovnog prostora
28 Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica

Godina XXVI.- broj 28., Utorak, 11. rujna 2018.


27 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
26 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
25 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
24 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
23 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu

Godina XXVI.- broj 23., Srijeda, 25. srpnja 2018.


22 Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
21 Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
20 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu

Godina XXVI.- broj 13., Subota, 5. svibnja 2018.


19 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska- Dubašnica
18 Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
17 Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
16 Odluka o dopuni Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
15 Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
14 Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
13 Odluka o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
12 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
11 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
10 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
9 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
7 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
6 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

Godina XXVI.- broj 9., Četvrtak, 5. travnja 2018.


5 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4 Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Malinska-Dubašnica
3 Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXVI.- broj 5., Petak, 23. veljače 2018.


2 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturalno uređenje i poljoprivredu
1 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

2017.

Godina XXV.- broj 39., Petak, 22. prosinca 2017.


64 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
63 Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
62 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
61 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
60 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
59 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
58 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu

Godina XXV.- broj 36., Petak, 8. prosinca 2017.


57 Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
56 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica
55 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
54 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
53 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
52 III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
51 IV. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
50 III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
49 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Godina XXV.- broj 32., Subota, 4. studenog 2017.


48 Odluka o istupanju iz ustanove Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj
47 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska- Dubašnica
46 Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
45 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
44 Odluka o III. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
43 Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora Općine Malinska-Dubašnica

 

Godina XXV.- broj 25., Petak, 15. rujna 2017.


42 Zaključak o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine
41 Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
40 Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
39 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
38 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
37 .II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
36 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
35 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

Godina XXV.- broj 19., Subota, 22. srpnja 2017.


34 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
33 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
32 Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
31 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

Godina XXV.- broj 18., Subota, 15. srpnja 2017.


30 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
29 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
28 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
27 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
26 Odluka o izboru Mandatne komisije

Godina XXV.- broj 10., Utorak, 4. travnja 2017.


25 Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Malinska-Dubašnica 2016.-2020. godine

Godina XXV.- broj 9., Ponedjeljak, 3. travnja 2017.


24 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXV.- broj 8., Subota, 25. ožujka 2017.


23 Odluka o namjeni poslovnog prostora
22 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
21 Odluka o dopuni Plana lokacija za postavu privremenih objekata
20 Odluka o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Malinska-Dubašnica
19 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
18 Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
17 Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
16 Odluka o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekata
15 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
14 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
13 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
12 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
11 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
10 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
9 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
7 Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
6 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXV.- broj 5., Petak, 24. veljače 2017.


5 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
4 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
3 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
2 Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup javne površine

                      Godina XXV.- broj 1., Petak, 20. siječnja 2017.


1 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

2016.

Godina XXIV.- broj 34., Petak, 16. prosinca 2016.


69 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
68 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
67 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
66 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
65 Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
64 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
63 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
62 Odluka o dodjeli Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
61 Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Malinska-Dubašnica
60 Odluka o pristupanju osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
59 III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
58 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
57 III. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
56 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXIV.- broj 32., Petak, 9. prosinca 2016.


55 Odluka o namjeni poslovnog prostora
54 Odluka o Izmjeni Odluke o naknadi za razvoj

Godina XXIV.- broj 30., Petak, 25. studenog 2016.


53 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra

Godina XXIV.- broj 24., Ponedjeljak, 19. rujna 2016.


52 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIV.- broj 23., Subota, 10. rujna 2016.


51 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXIV.- broj 22., Utorak, 30. kolovoza 2016.


50 Odluka o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra
49 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
48 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
47 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
46 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
45 II. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
44 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
43 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXIV.- broj 18., Petak, 15. srpnja 2016.


42 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
41 Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
40 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
39 Odluka o namjeni poslovnog prostora
38 Odluka o lokacijama privatnih parkirališta

Godina XXIV.- broj 12., Petak, 20. svibnja 2016.


37 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
36 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
35 I. Izmjena Plana upravljanja razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine
34 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
33 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
32 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
31 Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
30 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
29 Ispravak Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Godina XXIV.- broj 10., Petak, 29. travnja 2016.


28 Pravilnik o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
27 Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
26 Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
25 Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Malinska-Dubašnica
24 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
23 Zaključak Urbroj: 2142/05-03/1-16-95
22 I. Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
21 Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-3 Barušići
20 Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-1 Sveti Vid-sjever
19 Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica
18 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
17 Odluka o usvajanju Strategije razvoja od 2015.- 2020. godine

Godina XXIV.- broj 9., Utorak, 19. travnja 2016.


16 Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama

Godina XXIV.- broj 7., Četvrtak, 31. ožujka 2016.


15 Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
14 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
13 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
12 Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
11 Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica
10 Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama

Godina XXIV.- broj 4., Četvrtak, 25. veljače 2016.


9 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
8 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
7 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
6 Odluka o izmjeni Odluke o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
5 Odluka o prihvaćanju ponude za zamjenu/ prodaju zemljišta u predjelu Rova
4 Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Malinska-Dubašnica
3 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
2 Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora

Godina XXIV.- broj 3., Srijeda, 10. veljače 2016.


1 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

2015.

 Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije

  Godina XXIII.- broj 39., Srijeda, 23. prosinca 2015.


57 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
56 Program javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
55 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
54 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
53 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
52 Plan razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
51 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
50 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu
49 Zaključak Urbroj: 2142/05-01-15-37
48 III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
47 III. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
46 III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
45 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
44 III. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015.- 2017. godine
43 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu

Godina XXIII.- broj 36., Četvrtak, 10. prosinca 2015.


42 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
41 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama

Godina XXIII.- broj 35., Ponedjeljak, 30. studenog 2015.


40 Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica na korištenje političkim strankama
39 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe

Godina XXIII.- broj 28., Petak, 25. rujna 2015.


38 Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
37 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
36 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
35 II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
34 II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
33 I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
32 II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
31 II. izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
30 II. izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
29 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu

Godina XXIII.- broj 27., Subota, 12. rujna 2015.


28 Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa u općini Malinska-Dubašnica

Godina XXIII.- broj 23., Petak, 17. srpnja 2015.


27 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
26 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
25 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
24 Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije

Godina XXIII.- broj 20., Četvrtak, 11. lipnja 2015.


23 Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica
22 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru
21 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
20 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
19 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Godina XXIII.- broj 14., Srijeda, 29. travnja 2015.


18 Plan prijema u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2015. godinu

Godina XXIII.- broj 12., Petak, 17. travnja 2015.


17 Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
16 Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
15 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
14 Izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
13 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
12 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
11 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
10 Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
9 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXIII.- broj 11., Petak, 10. travnja 2015.


8 Odluka o sklapanju Povelje prijateljstva između Općine Malinska – Dubašnica i Općine Zarszyn (Republika Poljska) i Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Općine Malinska – Dubašnica, Općine Fulianka (Republika Slovačka) i Općine Zarszyn (Republi
7 Odluka o izradi Strategije – Programa ukupnog razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015.-2020. godine
6 Izmjena i dopuna odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska – Dubašnica
5 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
4 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
3 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
2 Odluka o komunalnom redu

Godina XXIII.- broj 2., Subota, 31. siječnja 2015.


1 Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

2014.

Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije

Godina XXII.- broj 42., Utorak, 30. prosinca 2014.


76 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
75 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
74 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
73 Odluka o socijalnoj skrbi
72 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
71 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
70 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
69 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
68 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
67 Plan razvojnih programa Općine Malinska- Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
66 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
65 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu
64 Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
63 Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
62 Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
61 Odluka o IV. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
60 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 36., Petak, 28. studenog 2014.


59 Odluka o dopuni Plana lokacija za postavu privremenih objekata

Godina XXII.- broj 34., Ponedjeljak, 10. studenog 2014.


58 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Godina XXII.- broj 27., Četvrtak, 18. rujna 2014.


57 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
56 Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru
55 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
54 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
53 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
52 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
51 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
50 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 23., Četvrtak, 31. srpnja 2014.


49 I. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 22., Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.


48 Odluka o Izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXII.- broj 21., Petak, 18. srpnja 2014.


47 Socijalni program Općine Malinska – Dubašnica
46 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
45 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
44 Odluka o prijevozu turističkim vlakićem
43 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
42 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
41 Odluka o dodjeli Nagrade za iznimne sportske uspjehe
40 Odluka o proglašenju počasnog građanina Općine Malinska – Dubašnica

Godina XXII.- broj 18., Petak, 20. lipnja 2014.


39 Odluka o načinu i postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine Malinska-Dubašnica
38 Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Malinska – Dubašnica

Godina XXII.- broj 16., Utorak, 10. lipnja 2014.


37 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
36 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Godina XXII.- broj 14., Petak, 23. svibnja 2014.


35 Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
34 Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
33 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXII.- broj 10., Četvrtak, 17. travnja 2014.


32 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
31 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
30 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Malinska – Dubašnica za 2013. godinu
29 Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
28 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska- Dubašnica
27 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
26 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
25 Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska – Dubašnica za 2014. godinu
24 Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica za 2014. godinu
23 Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
22 Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
21 I. Izmjene i dopune proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
20 Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
19 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXII.- broj 6., Četvrtak, 13. ožujka 2014.


18 Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Malinska-Dubašnica

Godina XXII.- broj 4., Četvrtak, 27. veljače 2014.


17 Odluka o Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
16 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
15 Dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine
14 Dopuna Plana davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
13 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
12 Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
11 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 3., Ponedjeljak, 10. veljače 2014.


10 Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
9 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
8 Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
7 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
6 Odluka o javnom redu i miru
5 Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu
4 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
3 Izmjena i dopuna osnovnih pravila mjesnih odbora
2 Odluka o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
1 Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

 

2013.

Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije

Godina XXI.- broj 50., Subota, 21. prosinca 2013.


77 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
76 Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine
75 Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
74 Odluka o članstvu Općine Malinska-Dubašnica u Energetskoj zadruzi otok Krk
73 Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
72 Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2019. godine
71 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
70 Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Malinska-Dubašnica koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
69 Zaključak za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Malinska-Dubašnica od 2014. do 2016. godine
68 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
67 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
66 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
65 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
64 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
63 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
62 Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2014. do 2016. godine
61 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
60 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu i Projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu

Godina XXI.- broj 43., Petak, 6. prosinca 2013.


59 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
58 Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor

Godina XXI.- broj 42., Petak, 29. studenog 2013.


57 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Godina XXI.- broj 41., Ponedjeljak, 18. studenog 2013.


56 Odluka o osnivanju trgovačkog društva Ponikve usluga d.o.o.
55 Odluka o osnivanju trgovačkog društva Ponikve Eko Otok Krk d.o.o.
54 Odluka o području mjesnih odbora u Općini Malinska-Dubašnica
53 Odluka o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
52 Odluka o protokolu Općine Malinska-Dubašnica
51 Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanje sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
50 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
49 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
48 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
47 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
46 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXI.- broj 39., Četvrtak, 31. listopada 2013.


45 Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska – Dubašnica u Skupštini trgovačkog društva Radio otok Krk d.o.o.
44 Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska – Dubašnica u Skupštini trgovačkog društva Ponikve d.o.o.

Godina XXI.- broj 37., Ponedjeljak, 21. listopada 2013.


43 Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.
42 Odluka o financiranju projekta izgradnje javne rasvjete na području Općine Malinska- Dubašnica
41 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
40 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2013. godinu
39 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXI.- broj 31., Četvrtak, 12. rujna 2013.


38 Javna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-1 Malinska, Radići (GP-1)
37 Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.
36 Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica
35 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno – pravna pitanja
34 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
33 Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica
32 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXI.- broj 25., Petak, 12. srpnja 2013.


31 Odluka o naknadi za rad dužnosnika Općine Malinska – Dubašnica koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
30 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
29 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju »Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o.
28 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
27 Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

Godina XXI.- broj 24., Petak, 28. lipnja 2013.


26 Izmjena i dopuna Plana prijma u službu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu.
25 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
24 Odluka o izboru Mandatne komisije
23 Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica
22 Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica
21 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXI.- broj 19., Petak, 19. travnja 2013.


20 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
19 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
18 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
17 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXI.- broj 14., Utorak, 2. travnja 2013.


16 Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
15 Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
14 Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
13 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
12 Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanjuUdruge – Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
11 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
10 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
9 Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
8 Izmjene i dopune Statuta Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXI.- broj 9., Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.


7 Odluka o porezu na korištenje javnih površina
6 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
5 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
4 Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2013. do 2015. godine
3 Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
2 Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica

Godina XXI.- broj 2., Srijeda, 23. siječnja 2013.


1 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA