Odluke općina Malinska – Dubašnica

Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije.

2021.

 

Godina XXIX.- broj 4., Četvrtak, 18. veljače 2021.


3Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

Godina XXIX.- broj 3., Četvrtak, 11. veljače 2021.


2Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIX.- broj 1., Četvrtak, 21. siječnja 2021.


1Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska-Dubašnica


2020.

Godina XXVIII.- broj 43., Utorak, 22. prosinca 2020.


73Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
72Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj
71Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska-Dubašnica
70Odluka o otpisu potraživanja Općine Malinska – Dubašnica
69Odluka o beskamatnom zajmu iz državnog proračuna
68Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
67Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
66Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
65Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini
64Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
63Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
62Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
61III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
60III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
59Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
58Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
57III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu

Godina XXVIII.- broj 42., Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.


56Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

Godina XXVIII.- broj 37., Petak, 6. studenog 2020.


55Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
54Odluka o grobljima
53Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
52Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
51Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja uređenja „Pješačkog prolaza Kala“ u Malinskoj

Godina XXVIII.- broj 31., Ponedjeljak, 14. rujna 2020.


50Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
49Odluka o subvenciji za zakup poslovnog prostora Općine Malinska-Dubašnica
48Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
47Odluka o Izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
46II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
45II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
44II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
43Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu

Godina XXVIII.- broj 28., Ponedjeljak, 24. kolovoza 2020.


42Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta „Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku“ K.K.01.1.1.01.0020 Grada Krka

Godina XXVIII.- broj 23., Petak, 10. srpnja 2020.


41Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
40Odluka o komunalnom redu
39Pravilnik o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica na korištenje udrugama
38Prijedlog Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
37Izmjena Plana lokacija za postavu privremenih objekata
36Odluka o Izmjeni Odluke o lokalnim porezima
35Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
34Zaključak o davanju ponude za kupnju poslovnog prostora
33Odluka o zaključivanju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje dvosmjerne nerazvrstane prometnice na k.č. br. 1556/7 k.o. Bogović
32Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
31Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje ipročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Godina XXVIII.- broj 16., Petak, 15. svibnja 2020.


30Zaključak Urbroj: 2142/05-03/1-20-3
29Odluka o otkupu zemljišta u naselju Milčetići
28Plan lokacija za postavu privremenih objekata
27Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine
26Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
25Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
24Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
23Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
22Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
21Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge ukopa pokojnika unutar groblja
20Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
19Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
18Odluka o otpisu potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
17Odluka o prijenosu prava vlasništva opreme novog područnog Dječjeg vrtića Malinska u korist Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
16Odluka o o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19
15Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
14Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
13Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
12I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
11I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
10Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanjua Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
9I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
8Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
7Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
6Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
5Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
4Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXVIII.- broj 4., Petak, 28. veljače 2020.


3Odluka o namjeni poslovnog prostora
2Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
1Plan lokacija za postavu privremenih objekata

 

2019.

Godina XXVII.- broj 31., Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.


61Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
60Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u Općini Malinska-Dubašnica
59Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
58Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska- Dubašnica
57Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
56Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
55III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
54II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
53III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu

Godina XXVII.- broj 28., Petak, 8. studenog 2019.


52Odluka o prijenosu prava vlasništva vatrogasne opreme DVD-u Malinska-Dubašnica
51Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
50Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
49Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2020. do 2022. godine
48Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
47Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
46Odluka o kriterijima, mjerilima i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
45Odluka o stipendiranju učenika i studenata

 

Godina XXVII.- broj 22., Petak, 13. rujna 2019.


44Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
43Odluka o stipendiranju učenika i studenata
42II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
41II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
40II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
39Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
38Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
37Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve Voda d.o.o.

Godina XXVII.- broj 18., Petak, 12. srpnja 2019.


36Ispravak Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
35Odluka o komunalnom redu
34Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
33Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
32Odluka o o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica

Godina XXVII.- broj 17., Petak, 5. srpnja 2019.


31Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2019. godinu

Godina XXVII.- broj 15., Utorak, 11. lipnja 2019.


30Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
29Odluka o autotaksi prijevozu
28Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići

Godina XXVII.- broj 12., Petak, 10. svibnja 2019.


27Opći uvjeti parkiranja na uređenim javnim površinama
26Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
25I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
24I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
23I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
22Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
21Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
20Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
19Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
18Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
17Odluka o dopuni Odluke lokacijama privatnih parkirališta
16Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
15Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
14Odluka o namjeni poslovnog prostora

Godina XXVII..- broj 10., Četvrtak, 18. travnja 2019.


13Provedba Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, Izvješće za 2018. godinu
12Plan prijma u službu u Općinu Malinska- Dubašnica za 2019. godinu

     Godina XXVII.- broj 5., Srijeda, 6. ožujka 2019.


11Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima
10Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
9Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
8Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
7Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXVII.- broj 2., Srijeda, 30. siječnja 2019.
6Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
5Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4Odluka o komunalnom doprinosu
3Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
2Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
1Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica

2018.

Godina XXVI.- broj 40., Četvrtak, 13. prosinca 2018.


38Odluka o III. Izmjeni i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
37III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
36III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Godina XXVI.- broj 39., Srijeda, 5. prosinca 2018.


35Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska- Dubašnica
34Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
33Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
32Odluka o lokalnim porezima
31Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
30Odluka o komunalnoj naknadi

Godina XXVI.- broj 33., Ponedjeljak, 15. listopada 2018.


29Odluka o namjeni poslovnog prostora
28Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica

Godina XXVI.- broj 28., Utorak, 11. rujna 2018.


27Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
26Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
25II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
24II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
23Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu

Godina XXVI.- broj 23., Srijeda, 25. srpnja 2018.


22Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
21Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
20Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu

Godina XXVI.- broj 13., Subota, 5. svibnja 2018.


19Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska- Dubašnica
18Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
17Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
16Odluka o dopuni Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
15Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
14Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
13Odluka o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
12I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
11I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
10I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
9Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
8Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
7Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
6Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

Godina XXVI.- broj 9., Četvrtak, 5. travnja 2018.


5Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Malinska-Dubašnica
3Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXVI.- broj 5., Petak, 23. veljače 2018.


2Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturalno uređenje i poljoprivredu
1Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

2017.

Godina XXV.- broj 39., Petak, 22. prosinca 2017.


64Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
63Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
62Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
61Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
60Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
59Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
58Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu

Godina XXV.- broj 36., Petak, 8. prosinca 2017.


57Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
56Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica
55Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
54Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
53Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
52III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
51IV. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
50III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
49III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Godina XXV.- broj 32., Subota, 4. studenog 2017.


48Odluka o istupanju iz ustanove Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj
47Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska- Dubašnica
46Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
45Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
44Odluka o III. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
43Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora Općine Malinska-Dubašnica

 

Godina XXV.- broj 25., Petak, 15. rujna 2017.


42Zaključak o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine
41Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
40Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
39II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
38II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
37.II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
36II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
35Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

Godina XXV.- broj 19., Subota, 22. srpnja 2017.


34Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
33Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
32Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
31Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

Godina XXV.- broj 18., Subota, 15. srpnja 2017.


30Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
29Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
28Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
27Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
26Odluka o izboru Mandatne komisije

Godina XXV.- broj 10., Utorak, 4. travnja 2017.


25Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Malinska-Dubašnica 2016.-2020. godine

Godina XXV.- broj 9., Ponedjeljak, 3. travnja 2017.


24Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXV.- broj 8., Subota, 25. ožujka 2017.


23Odluka o namjeni poslovnog prostora
22Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
21Odluka o dopuni Plana lokacija za postavu privremenih objekata
20Odluka o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Malinska-Dubašnica
19Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
18Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
17Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
16Odluka o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekata
15Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
14Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
13I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
12I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
11I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
10I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
9Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
8Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
7Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
6Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXV.- broj 5., Petak, 24. veljače 2017.


5Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
4Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
3Plan lokacija za postavu privremenih objekata
2Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup javne površine

                      Godina XXV.- broj 1., Petak, 20. siječnja 2017.


1Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

2016.

Godina XXIV.- broj 34., Petak, 16. prosinca 2016.


69Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
68Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
67Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
66Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
65Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
64Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
63Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
62Odluka o dodjeli Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
61Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Malinska-Dubašnica
60Odluka o pristupanju osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
59III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
58III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
57III. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
56III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXIV.- broj 32., Petak, 9. prosinca 2016.


55Odluka o namjeni poslovnog prostora
54Odluka o Izmjeni Odluke o naknadi za razvoj

Godina XXIV.- broj 30., Petak, 25. studenog 2016.


53Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra

Godina XXIV.- broj 24., Ponedjeljak, 19. rujna 2016.


52Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIV.- broj 23., Subota, 10. rujna 2016.


51Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXIV.- broj 22., Utorak, 30. kolovoza 2016.


50Odluka o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra
49Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
48Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
47II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
46II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
45II. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
44II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
43Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXIV.- broj 18., Petak, 15. srpnja 2016.


42Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
41Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
40Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
39Odluka o namjeni poslovnog prostora
38Odluka o lokacijama privatnih parkirališta

Godina XXIV.- broj 12., Petak, 20. svibnja 2016.


37I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
36I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
35I. Izmjena Plana upravljanja razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine
34I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
33Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
32Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
31Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
30Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
29Ispravak Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Godina XXIV.- broj 10., Petak, 29. travnja 2016.


28Pravilnik o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
27Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
26Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
25Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Malinska-Dubašnica
24Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
23Zaključak Urbroj: 2142/05-03/1-16-95
22I. Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
21Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-3 Barušići
20Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-1 Sveti Vid-sjever
19Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica
18Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
17Odluka o usvajanju Strategije razvoja od 2015.- 2020. godine

Godina XXIV.- broj 9., Utorak, 19. travnja 2016.


16Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama

Godina XXIV.- broj 7., Četvrtak, 31. ožujka 2016.


15Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
14Plan lokacija za postavu privremenih objekata
13Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
12Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
11Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica
10Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama

Godina XXIV.- broj 4., Četvrtak, 25. veljače 2016.


9Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
8Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
7Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
6Odluka o izmjeni Odluke o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
5Odluka o prihvaćanju ponude za zamjenu/ prodaju zemljišta u predjelu Rova
4Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Malinska-Dubašnica
3Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
2Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora

Godina XXIV.- broj 3., Srijeda, 10. veljače 2016.


1Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

2015.

 Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije

  Godina XXIII.- broj 39., Srijeda, 23. prosinca 2015.


57Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
56Program javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
55Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
54Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
53Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
52Plan razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
51Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
50Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu
49Zaključak Urbroj: 2142/05-01-15-37
48III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
47III. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
46III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
45III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
44III. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015.- 2017. godine
43III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu

Godina XXIII.- broj 36., Četvrtak, 10. prosinca 2015.


42Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
41Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama

Godina XXIII.- broj 35., Ponedjeljak, 30. studenog 2015.


40Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica na korištenje političkim strankama
39Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe

Godina XXIII.- broj 28., Petak, 25. rujna 2015.


38Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
37Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
36Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
35II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
34II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
33I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
32II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
31II. izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
30II. izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
29Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu

Godina XXIII.- broj 27., Subota, 12. rujna 2015.


28Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa u općini Malinska-Dubašnica

Godina XXIII.- broj 23., Petak, 17. srpnja 2015.


27Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
26Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
25Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
24Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije

Godina XXIII.- broj 20., Četvrtak, 11. lipnja 2015.


23Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica
22Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru
21Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
20Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
19Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Godina XXIII.- broj 14., Srijeda, 29. travnja 2015.


18Plan prijema u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2015. godinu

Godina XXIII.- broj 12., Petak, 17. travnja 2015.


17Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
16Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
15Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
14Izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
13I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
12Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
11Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
10Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
9Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXIII.- broj 11., Petak, 10. travnja 2015.


8Odluka o sklapanju Povelje prijateljstva između Općine Malinska – Dubašnica i Općine Zarszyn (Republika Poljska) i Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Općine Malinska – Dubašnica, Općine Fulianka (Republika Slovačka) i Općine Zarszyn (Republi
7Odluka o izradi Strategije – Programa ukupnog razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015.-2020. godine
6Izmjena i dopuna odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska – Dubašnica
5Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
4Plan lokacija za postavu privremenih objekata
3Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
2Odluka o komunalnom redu

Godina XXIII.- broj 2., Subota, 31. siječnja 2015.


1Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

2014.

Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije

Godina XXII.- broj 42., Utorak, 30. prosinca 2014.


76Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
75Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
74Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
73Odluka o socijalnoj skrbi
72Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
71Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
70Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
69Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
68Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
67Plan razvojnih programa Općine Malinska- Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
66Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
65Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu
64Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
63Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
62Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
61Odluka o IV. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
60III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 36., Petak, 28. studenog 2014.


59Odluka o dopuni Plana lokacija za postavu privremenih objekata

Godina XXII.- broj 34., Ponedjeljak, 10. studenog 2014.


58Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Godina XXII.- broj 27., Četvrtak, 18. rujna 2014.


57Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
56Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru
55Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
54Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
53Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
52Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
51II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
50Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 23., Četvrtak, 31. srpnja 2014.


49I. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 22., Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.


48Odluka o Izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXII.- broj 21., Petak, 18. srpnja 2014.


47Socijalni program Općine Malinska – Dubašnica
46Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
45Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
44Odluka o prijevozu turističkim vlakićem
43Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
42Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
41Odluka o dodjeli Nagrade za iznimne sportske uspjehe
40Odluka o proglašenju počasnog građanina Općine Malinska – Dubašnica

Godina XXII.- broj 18., Petak, 20. lipnja 2014.


39Odluka o načinu i postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine Malinska-Dubašnica
38Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Malinska – Dubašnica

Godina XXII.- broj 16., Utorak, 10. lipnja 2014.


37Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
36Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Godina XXII.- broj 14., Petak, 23. svibnja 2014.


35Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
34Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
33Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXII.- broj 10., Četvrtak, 17. travnja 2014.


32Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
31Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
30Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Malinska – Dubašnica za 2013. godinu
29Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
28Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska- Dubašnica
27Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
26Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
25Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska – Dubašnica za 2014. godinu
24Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica za 2014. godinu
23Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
22Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
21I. Izmjene i dopune proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
20Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
19Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXII.- broj 6., Četvrtak, 13. ožujka 2014.


18Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Malinska-Dubašnica

Godina XXII.- broj 4., Četvrtak, 27. veljače 2014.


17Odluka o Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
16Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
15Dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine
14Dopuna Plana davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
13Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
12Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
11Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 3., Ponedjeljak, 10. veljače 2014.


10Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
9Plan lokacija za postavu privremenih objekata
8Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
7Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
6Odluka o javnom redu i miru
5Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu
4Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
3Izmjena i dopuna osnovnih pravila mjesnih odbora
2Odluka o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
1Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

 

2013.

Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije

Godina XXI.- broj 50., Subota, 21. prosinca 2013.


77Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
76Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine
75Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
74Odluka o članstvu Općine Malinska-Dubašnica u Energetskoj zadruzi otok Krk
73Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
72Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2019. godine
71Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
70Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Malinska-Dubašnica koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
69Zaključak za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Malinska-Dubašnica od 2014. do 2016. godine
68Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
67Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
66Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
65Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
64Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
63Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
62Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2014. do 2016. godine
61Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
60Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu i Projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu

Godina XXI.- broj 43., Petak, 6. prosinca 2013.


59Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
58Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor

Godina XXI.- broj 42., Petak, 29. studenog 2013.


57Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Godina XXI.- broj 41., Ponedjeljak, 18. studenog 2013.


56Odluka o osnivanju trgovačkog društva Ponikve usluga d.o.o.
55Odluka o osnivanju trgovačkog društva Ponikve Eko Otok Krk d.o.o.
54Odluka o području mjesnih odbora u Općini Malinska-Dubašnica
53Odluka o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
52Odluka o protokolu Općine Malinska-Dubašnica
51Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanje sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
50I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
49I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
48I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
47I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
46II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXI.- broj 39., Četvrtak, 31. listopada 2013.


45Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska – Dubašnica u Skupštini trgovačkog društva Radio otok Krk d.o.o.
44Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska – Dubašnica u Skupštini trgovačkog društva Ponikve d.o.o.

Godina XXI.- broj 37., Ponedjeljak, 21. listopada 2013.


43Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.
42Odluka o financiranju projekta izgradnje javne rasvjete na području Općine Malinska- Dubašnica
41Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
40Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2013. godinu
39Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXI.- broj 31., Četvrtak, 12. rujna 2013.


38Javna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-1 Malinska, Radići (GP-1)
37Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.
36Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica
35Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno – pravna pitanja
34Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
33Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica
32Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXI.- broj 25., Petak, 12. srpnja 2013.


31Odluka o naknadi za rad dužnosnika Općine Malinska – Dubašnica koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
30Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
29Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju »Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o.
28Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
27Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

Godina XXI.- broj 24., Petak, 28. lipnja 2013.


26Izmjena i dopuna Plana prijma u službu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu.
25Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
24Odluka o izboru Mandatne komisije
23Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica
22Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica
21Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXI.- broj 19., Petak, 19. travnja 2013.


20Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
19Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
18Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
17I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXI.- broj 14., Utorak, 2. travnja 2013.


16Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
15Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
14Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
13Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
12Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanjuUdruge – Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
11Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
10Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
9Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
8Izmjene i dopune Statuta Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXI.- broj 9., Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.


7Odluka o porezu na korištenje javnih površina
6Plan lokacija za postavu privremenih objekata
5Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
4Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2013. do 2015. godine
3Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
2Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica

Godina XXI.- broj 2., Srijeda, 23. siječnja 2013.


1Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA