Odluke općina Malinska – Dubašnica

Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije.

2023.

Godina XXXI.- broj 2., Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.


3 Plan prijma u službu u općinu Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
2 Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika
1 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

 

2022.

Godina XXX.- broj 45., Srijeda, 21. prosinca 2022.


97 Pravilnik o 2. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
96 Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica
95 Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica i njihovih zamjenika
94 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnje pješačke staze u Malinskoj, na dijelu k.č.65/1 k.o. Bogović u okviru postojeće uređene zelene površine – mjesnog parka”
93 Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
92 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za period 2023. do 2026. godine
91 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
90 Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
89 Odluka o naknadi za rad članovima Vijeća mjesnih odbora
88 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica
87 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
86 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini
85 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
84 Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2023. do 2025. godine
83 Odluka o lokalnim porezima
82 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
81 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
80 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
79 Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu
78 Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
77 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
76 Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
75 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
74 Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
73 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
72 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu i Projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu
71 Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
70 III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
69 IV. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
68 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu

Godina XXX.- broj 39., Ponedjeljak, 28. studenog 2022.


67 Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o sufinanciranju troškova prehrane u produženom boravku Osnovne škole Malinska-Dubašnica
66 Odluka o Izmjeni i dopuni plana lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata

Godina XXX.- broj 37., Utorak, 15. studenog 2022.


65 Zaključak Urbroj: 2170-26-01-22-26
64 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
63 Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Malinska-Dubašnica usklađene s novonastalim stanjem i Plana zaštite od požara za Općinu Malinska-Dubašnica usklađenog s novonastalom situacijom
62 Odluka o prihvaćanju zajedničkog Akcijskog plana energetski održivog razvitka i klimatskih promjena na područje otoka Krka (Joint SECAP)
61 Odluka o sufinanciranju troškova prehrame u produženom boravku Osnovne škole Malinska-Dubašnica
60 Izmjena i dopuna Plana lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata
59 Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za mirno rješenje spora u postupku priznanja prava vlasništva Republici Hrvatskoj
58 Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Godina XXX.- broj 31., Četvrtak, 6. listopada 2022.


57 Uputa o provedbi postupka stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata Općine Malinska-Dubašnica
56 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Godina XXX.- broj 29., Ponedjeljak, 26. rujna 2022.


55 Odluka o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. Za provedbu ulaganja u projekt ‘Uređenje prve dionice obale na glavnom lukobranu luke Malinska’
54 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
53 Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Malinska-Dubašnica
52 Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo – obala i R-1 Haludovo – izgrađeni dio)
51 Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica
50 II. Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
49 II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
48 III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
47 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu
46 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu

Godina XXX.- broj 22., Petak, 22. srpnja 2022.


45 Suglasnost Urbroj: 2170-26-01-22-5
44 Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
43 Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe između Općine Malinska-Dubašnica i ovlaštenica naknade Jelice Lolić i nasljednika iza pok. Miroslave Barbiš

Godina XXX.- broj 20., Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.


42 Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o lokalnim porezima
41 Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Malinska-Dubašnica
40 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica

Godina XXX.- broj 15., Četvrtak, 19. svibnja 2022.


39 I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
38 Odluka o namjeni i početnoj visini zakupnine poslovnih prostora oznake 7,8, 9 i 12 u trgovačkom centru Markat u Malinskoj
37 II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
36 Odluka o ponudama prispjelim u postupku natječaja za zamjenu k.č. 8499 k.o. Malinska-Dubašnica
35 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
34 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
33 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete javne usluge isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXX.- broj 13., Petak, 29. travnja 2022.


32 Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
31 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica za kapitalni projekt rekonstrukcije sustava javne rasvjete
30 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
29 Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
28 Izmjena i dopuna Plana lokacije za postavu privremenih i montažnih
27 Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima
26 Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
25 Odluka o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
24 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Godina XXX.- broj 10., Četvrtak, 7. travnja 2022.


23 Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o.
22 Odluka o namjeni poslovnih prostora
21 Suglasnost Urbroj: 2170-26-01-22-3
20 Zaključak Urbroj: 2170-26-01-22-15
19 Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica
18 Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslovanja
17 Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu k.č. 8499 k.o. Malinska-Dubašnica
16 Odluka o sklapanju Sudske nagodbe s Republikom Hrvatskom u pravnom predmetu P-1948/2015
15 I. Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
14 I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
13 I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
12 I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
11 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu
10 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
9 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
8 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
7 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

Godina XXX.- broj 9., Četvrtak, 31. ožujka 2022.


6 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu za Općinu Malinska-Dubašnica

Godina XXX.- broj 4., Ponedjeljak, 14. veljače 2022.


5 Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska-Dubašnica u Skupštini Smart Island d.o.o. Krk

Godina XXX.- broj 3., Petak, 4. veljače 2022.


4 Plan lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata
3 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javne površine
2 Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXX.- broj 1., Petak, 21. siječnja 2022.


1 Odluka o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Malinska-Dubašnica

 

2021.

 

Godina XXIX.- broj 21., Petak, 17. rujna 2021.


68 Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
67 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja ‘Rekonstrukcija postojeće zelene tržnice u Malinskoj’
66 Odluka o Izmjeni Pravilnika o korištenju prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica u svrhu zadovoljavanja javnih potreba
65 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine
64 Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
63 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
62 II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
61 II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
60 II. Izmjene i dopune proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
59 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2021. godinu

 

Godina XXIX.- broj 17., Petak, 16. srpnja 2021.


58 Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva ‘Dubašnica’ d.o.o.

Godina XXIX.- broj 16., Petak, 9. srpnja 2021.


57 Pravilnik o korištenju prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica u svrhu zadovoljenja javnih potreba
56 Odluka o Izmjeni Odluke o lokalnim porezima
55 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
54 Odluka o ukidanju ststusa „javnog dobra u općoj uporabi“ za k.č. 8351/2 k.o. Malinska-Dubašnica
53 I. Izmjena i dopuna Plana lokacije za postavu privremenih objekata
52 Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
51 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
50 Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
49 Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
48 Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
47 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
46 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
45 Odluka o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća
44 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
43 Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIX.- broj 14., Petak, 18. lipnja 2021.


42 Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o javnom redu i miru
41 Odluka o dopuni odluke o lokacijama privatnih parkirališta
40 Odluka o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i radnih tijela u Općini Malinska-Dubašnica
39 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
38 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
37 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
36 Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIX.- broj 13., Ponedjeljak, 31. svibnja 2021.


35 I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

Godina XXIX.- broj 11., Ponedjeljak, 19. travnja 2021.


34 Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnih prostora

Godina XXIX.- broj 10., Subota, 10. travnja 2021.


33 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja površine za sportske aktivnosti „Street workout“ i slobodno vježbanje na otvorenom Rova“

Godina XXIX.- broj 7., Subota, 20. ožujka 2021.


32 Prijedlog Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnih prostora
31 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
30 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
29 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru
28 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
27 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
26 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
25 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
24 Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2021. do 2023. godine
23 Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
22 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za period 2021. do 2024. godine
21 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
20 Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Malinska-Dubašnica
19 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
18 Zaključak o produženju važenja „Strategije razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2015.-2020. godine“
17 Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
16 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
15 Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
14 Statut Općine Malinska-Dubašnica
13 Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
12 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljošta u 2021. godini
11 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
10 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
9 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
8 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcija za 2022. i 2023. godinu
7 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
6 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
5 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
4 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu

Godina XXIX.- broj 4., Četvrtak, 18. veljače 2021.


3 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

Godina XXIX.- broj 3., Četvrtak, 11. veljače 2021.


2 Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIX.- broj 1., Četvrtak, 21. siječnja 2021.


1 Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska-Dubašnica

 

 

2020.

Godina XXVIII.- broj 43., Utorak, 22. prosinca 2020.


73 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
72 Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj
71 Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska-Dubašnica
70 Odluka o otpisu potraživanja Općine Malinska – Dubašnica
69 Odluka o beskamatnom zajmu iz državnog proračuna
68 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
67 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
66 Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
65 Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini
64 Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
63 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu
62 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu i Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
61 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
60 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
59 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
58 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
57 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu

Godina XXVIII.- broj 42., Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.


56 Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

Godina XXVIII.- broj 37., Petak, 6. studenog 2020.


55 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
54 Odluka o grobljima
53 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
52 Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
51 Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja uređenja „Pješačkog prolaza Kala“ u Malinskoj

Godina XXVIII.- broj 31., Ponedjeljak, 14. rujna 2020.


50 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići
49 Odluka o subvenciji za zakup poslovnog prostora Općine Malinska-Dubašnica
48 Odluka o Izmjeni Odluke o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
47 Odluka o Izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
46 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
45 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
44 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
43 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu

Godina XXVIII.- broj 28., Ponedjeljak, 24. kolovoza 2020.


42 Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta „Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku“ K.K.01.1.1.01.0020 Grada Krka

Godina XXVIII.- broj 23., Petak, 10. srpnja 2020.


41 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
40 Odluka o komunalnom redu
39 Pravilnik o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica na korištenje udrugama
38 Prijedlog Odluke o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
37 Izmjena Plana lokacija za postavu privremenih objekata
36 Odluka o Izmjeni Odluke o lokalnim porezima
35 Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
34 Zaključak o davanju ponude za kupnju poslovnog prostora
33 Odluka o zaključivanju ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje dvosmjerne nerazvrstane prometnice na k.č. br. 1556/7 k.o. Bogović
32 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
31 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje ipročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

Godina XXVIII.- broj 16., Petak, 15. svibnja 2020.


30 Zaključak Urbroj: 2142/05-03/1-20-3
29 Odluka o otkupu zemljišta u naselju Milčetići
28 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
27 Odluka o Izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine
26 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
25 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
24 Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
23 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
22 Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
21 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge ukopa pokojnika unutar groblja
20 Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
19 Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve eko otok Krk d.o.o.
18 Odluka o otpisu potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
17 Odluka o prijenosu prava vlasništva opreme novog područnog Dječjeg vrtića Malinska u korist Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
16 Odluka o o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19
15 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
14 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
13 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
12 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
11 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
10 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanjua Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
9 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu
8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
7 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
6 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
5 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
4 Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXVIII.- broj 4., Petak, 28. veljače 2020.


3 Odluka o namjeni poslovnog prostora
2 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
1 Plan lokacija za postavu privremenih objekata

 

2019.

Godina XXVII.- broj 31., Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.


61 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
60 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u Općini Malinska-Dubašnica
59 Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
58 Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Malinska- Dubašnica
57 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
56 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
55 III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
54 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
53 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu

Godina XXVII.- broj 28., Petak, 8. studenog 2019.


52 Odluka o prijenosu prava vlasništva vatrogasne opreme DVD-u Malinska-Dubašnica
51 Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
50 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu
49 Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2020. do 2022. godine
48 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
47 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
46 Odluka o kriterijima, mjerilima i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
45 Odluka o stipendiranju učenika i studenata

 

Godina XXVII.- broj 22., Petak, 13. rujna 2019.


44 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
43 Odluka o stipendiranju učenika i studenata
42 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
41 II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
40 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
39 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
38 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica
37 Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje Ponikve Voda d.o.o.

Godina XXVII.- broj 18., Petak, 12. srpnja 2019.


36 Ispravak Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
35 Odluka o komunalnom redu
34 Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
33 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
32 Odluka o o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica

Godina XXVII.- broj 17., Petak, 5. srpnja 2019.


31 Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2019. godinu

Godina XXVII.- broj 15., Utorak, 11. lipnja 2019.


30 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
29 Odluka o autotaksi prijevozu
28 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići

Godina XXVII.- broj 12., Petak, 10. svibnja 2019.


27 Opći uvjeti parkiranja na uređenim javnim površinama
26 Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini
25 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
24 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
23 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska- Dubašnica za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
22 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
21 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
20 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
19 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
18 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
17 Odluka o dopuni Odluke lokacijama privatnih parkirališta
16 Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
15 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
14 Odluka o namjeni poslovnog prostora

Godina XXVII..- broj 10., Četvrtak, 18. travnja 2019.


13 Provedba Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, Izvješće za 2018. godinu
12 Plan prijma u službu u Općinu Malinska- Dubašnica za 2019. godinu

     Godina XXVII.- broj 5., Srijeda, 6. ožujka 2019.


11 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima
10 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
9 Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
8 Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
7 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
Godina XXVII.- broj 2., Srijeda, 30. siječnja 2019.
6 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
5 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4 Odluka o komunalnom doprinosu
3 Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica
2 Odluka o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
1 Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Malinska-Dubašnica

2018.

Godina XXVI.- broj 40., Četvrtak, 13. prosinca 2018.


38 Odluka o III. Izmjeni i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
37 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
36 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu s Projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Godina XXVI.- broj 39., Srijeda, 5. prosinca 2018.


35 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska- Dubašnica
34 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
33 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
32 Odluka o lokalnim porezima
31 Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
30 Odluka o komunalnoj naknadi

Godina XXVI.- broj 33., Ponedjeljak, 15. listopada 2018.


29 Odluka o namjeni poslovnog prostora
28 Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica

Godina XXVI.- broj 28., Utorak, 11. rujna 2018.


27 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
26 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
25 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
24 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
23 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu

Godina XXVI.- broj 23., Srijeda, 25. srpnja 2018.


22 Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
21 Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
20 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu

Godina XXVI.- broj 13., Subota, 5. svibnja 2018.


19 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska- Dubašnica
18 Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
17 Odluka o dopuni Odluke o lokacijama privatnih parkirališta
16 Odluka o dopuni Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
15 Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
14 Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
13 Odluka o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
12 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
11 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
10 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu
9 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
7 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu
6 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

Godina XXVI.- broj 9., Četvrtak, 5. travnja 2018.


5 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
4 Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Malinska-Dubašnica
3 Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXVI.- broj 5., Petak, 23. veljače 2018.


2 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za hortikulturalno uređenje i poljoprivredu
1 Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

2017.

Godina XXV.- broj 39., Petak, 22. prosinca 2017.


64 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
63 Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska- Dubašnica
62 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
61 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
60 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
59 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu
58 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu

Godina XXV.- broj 36., Petak, 8. prosinca 2017.


57 Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
56 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica
55 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
54 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
53 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
52 III. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
51 IV. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
50 III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
49 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Godina XXV.- broj 32., Subota, 4. studenog 2017.


48 Odluka o istupanju iz ustanove Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj
47 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska- Dubašnica
46 Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
45 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
44 Odluka o III. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
43 Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora Općine Malinska-Dubašnica

 

Godina XXV.- broj 25., Petak, 15. rujna 2017.


42 Zaključak o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine
41 Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za hortikulturno uređenje i poljoprivredu
40 Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
39 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
38 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
37 .II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
36 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu s Projekcijama za 2018. i 2019. godinu
35 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

Godina XXV.- broj 19., Subota, 22. srpnja 2017.


34 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
33 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
32 Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
31 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

Godina XXV.- broj 18., Subota, 15. srpnja 2017.


30 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
29 Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
28 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
27 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
26 Odluka o izboru Mandatne komisije

Godina XXV.- broj 10., Utorak, 4. travnja 2017.


25 Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Malinska-Dubašnica 2016.-2020. godine

Godina XXV.- broj 9., Ponedjeljak, 3. travnja 2017.


24 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXV.- broj 8., Subota, 25. ožujka 2017.


23 Odluka o namjeni poslovnog prostora
22 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
21 Odluka o dopuni Plana lokacija za postavu privremenih objekata
20 Odluka o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Malinska-Dubašnica
19 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
18 Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
17 Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
16 Odluka o prihvaćanju projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekata
15 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
14 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
13 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
12 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
11 I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
10 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
9 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
8 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
7 Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
6 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXV.- broj 5., Petak, 24. veljače 2017.


5 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
4 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
3 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
2 Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup javne površine

                      Godina XXV.- broj 1., Petak, 20. siječnja 2017.


1 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2017. godinu

2016.

Godina XXIV.- broj 34., Petak, 16. prosinca 2016.


69 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
68 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
67 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
66 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
65 Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
64 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
63 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
62 Odluka o dodjeli Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
61 Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Malinska-Dubašnica
60 Odluka o pristupanju osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
59 III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
58 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
57 III. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
56 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXIV.- broj 32., Petak, 9. prosinca 2016.


55 Odluka o namjeni poslovnog prostora
54 Odluka o Izmjeni Odluke o naknadi za razvoj

Godina XXIV.- broj 30., Petak, 25. studenog 2016.


53 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra

Godina XXIV.- broj 24., Ponedjeljak, 19. rujna 2016.


52 Odluka o zaduženju Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXIV.- broj 23., Subota, 10. rujna 2016.


51 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXIV.- broj 22., Utorak, 30. kolovoza 2016.


50 Odluka o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra
49 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
48 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
47 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
46 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
45 II. Izmjena Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
44 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
43 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Godina XXIV.- broj 18., Petak, 15. srpnja 2016.


42 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
41 Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
40 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
39 Odluka o namjeni poslovnog prostora
38 Odluka o lokacijama privatnih parkirališta

Godina XXIV.- broj 12., Petak, 20. svibnja 2016.


37 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
36 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
35 I. Izmjena Plana upravljanja razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine
34 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
33 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
32 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
31 Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
30 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
29 Ispravak Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Godina XXIV.- broj 10., Petak, 29. travnja 2016.


28 Pravilnik o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
27 Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Općine Malinska-Dubašnica
26 Odluka o dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
25 Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Malinska-Dubašnica
24 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
23 Zaključak Urbroj: 2142/05-03/1-16-95
22 I. Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
21 Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-3 Barušići
20 Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-1 Sveti Vid-sjever
19 Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Malinska-Dubašnica
18 Odluka o osnivanju i izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
17 Odluka o usvajanju Strategije razvoja od 2015.- 2020. godine

Godina XXIV.- broj 9., Utorak, 19. travnja 2016.


16 Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama

Godina XXIV.- broj 7., Četvrtak, 31. ožujka 2016.


15 Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora
14 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
13 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
12 Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
11 Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica
10 Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama

Godina XXIV.- broj 4., Četvrtak, 25. veljače 2016.


9 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
8 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica
7 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
6 Odluka o izmjeni Odluke o visini plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
5 Odluka o prihvaćanju ponude za zamjenu/ prodaju zemljišta u predjelu Rova
4 Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Malinska-Dubašnica
3 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
2 Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora

Godina XXIV.- broj 3., Srijeda, 10. veljače 2016.


1 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

2015.

 Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije

  Godina XXIII.- broj 39., Srijeda, 23. prosinca 2015.


57 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe
56 Program javnih potreba Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
55 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
54 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
53 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
52 Plan razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
51 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
50 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu
49 Zaključak Urbroj: 2142/05-01-15-37
48 III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
47 III. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
46 III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
45 III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
44 III. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015.- 2017. godine
43 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu

Godina XXIII.- broj 36., Četvrtak, 10. prosinca 2015.


42 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
41 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama

Godina XXIII.- broj 35., Ponedjeljak, 30. studenog 2015.


40 Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica na korištenje političkim strankama
39 Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe

Godina XXIII.- broj 28., Petak, 25. rujna 2015.


38 Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
37 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
36 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
35 II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
34 II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
33 I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
32 II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
31 II. izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
30 II. izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
29 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu

Godina XXIII.- broj 27., Subota, 12. rujna 2015.


28 Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa u općini Malinska-Dubašnica

Godina XXIII.- broj 23., Petak, 17. srpnja 2015.


27 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
26 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
25 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
24 Odluka o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije

Godina XXIII.- broj 20., Četvrtak, 11. lipnja 2015.


23 Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica
22 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru
21 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
20 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
19 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Godina XXIII.- broj 14., Srijeda, 29. travnja 2015.


18 Plan prijema u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2015. godinu

Godina XXIII.- broj 12., Petak, 17. travnja 2015.


17 Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
16 Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
15 Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
14 Izmjene Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
13 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
12 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
11 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
10 Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
9 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXIII.- broj 11., Petak, 10. travnja 2015.


8 Odluka o sklapanju Povelje prijateljstva između Općine Malinska – Dubašnica i Općine Zarszyn (Republika Poljska) i Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Općine Malinska – Dubašnica, Općine Fulianka (Republika Slovačka) i Općine Zarszyn (Republi
7 Odluka o izradi Strategije – Programa ukupnog razvoja Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015.-2020. godine
6 Izmjena i dopuna odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska – Dubašnica
5 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
4 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
3 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
2 Odluka o komunalnom redu

Godina XXIII.- broj 2., Subota, 31. siječnja 2015.


1 Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

2014.

Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije

Godina XXII.- broj 42., Utorak, 30. prosinca 2014.


76 Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
75 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
74 Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
73 Odluka o socijalnoj skrbi
72 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
71 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
70 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
69 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
68 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
67 Plan razvojnih programa Općine Malinska- Dubašnica za razdoblje 2015. do 2017. godine
66 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
65 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu
64 Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
63 Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
62 Odluka o III. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
61 Odluka o IV. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
60 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 36., Petak, 28. studenog 2014.


59 Odluka o dopuni Plana lokacija za postavu privremenih objekata

Godina XXII.- broj 34., Ponedjeljak, 10. studenog 2014.


58 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Godina XXII.- broj 27., Četvrtak, 18. rujna 2014.


57 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
56 Odluka o prihvaćanju zaključnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru
55 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
54 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
53 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
52 Odluka o II. Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
51 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
50 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 23., Četvrtak, 31. srpnja 2014.


49 I. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 22., Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.


48 Odluka o Izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXII.- broj 21., Petak, 18. srpnja 2014.


47 Socijalni program Općine Malinska – Dubašnica
46 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
45 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
44 Odluka o prijevozu turističkim vlakićem
43 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
42 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
41 Odluka o dodjeli Nagrade za iznimne sportske uspjehe
40 Odluka o proglašenju počasnog građanina Općine Malinska – Dubašnica

Godina XXII.- broj 18., Petak, 20. lipnja 2014.


39 Odluka o načinu i postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine Malinska-Dubašnica
38 Program poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine Malinska – Dubašnica

Godina XXII.- broj 16., Utorak, 10. lipnja 2014.


37 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
36 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje

Godina XXII.- broj 14., Petak, 23. svibnja 2014.


35 Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
34 Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
33 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXII.- broj 10., Četvrtak, 17. travnja 2014.


32 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
31 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
30 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Malinska – Dubašnica za 2013. godinu
29 Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
28 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska- Dubašnica
27 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
26 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
25 Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska – Dubašnica za 2014. godinu
24 Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica za 2014. godinu
23 Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
22 Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
21 I. Izmjene i dopune proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
20 Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu
19 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXII.- broj 6., Četvrtak, 13. ožujka 2014.


18 Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Malinska-Dubašnica

Godina XXII.- broj 4., Četvrtak, 27. veljače 2014.


17 Odluka o Izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
16 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
15 Dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine
14 Dopuna Plana davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
13 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
12 Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
11 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2014. godinu

Godina XXII.- broj 3., Ponedjeljak, 10. veljače 2014.


10 Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
9 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
8 Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
7 Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
6 Odluka o javnom redu i miru
5 Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu
4 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
3 Izmjena i dopuna osnovnih pravila mjesnih odbora
2 Odluka o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica
1 Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

 

2013.

Odluke objavljene u službenom listu Primorsko – goranske županije

Godina XXI.- broj 50., Subota, 21. prosinca 2013.


77 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
76 Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine
75 Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
74 Odluka o članstvu Općine Malinska-Dubašnica u Energetskoj zadruzi otok Krk
73 Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
72 Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2019. godine
71 Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
70 Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Malinska-Dubašnica koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
69 Zaključak za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Malinska-Dubašnica od 2014. do 2016. godine
68 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
67 Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
66 Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
65 Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
64 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
63 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
62 Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2014. do 2016. godine
61 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
60 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu i Projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu

Godina XXI.- broj 43., Petak, 6. prosinca 2013.


59 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
58 Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor

Godina XXI.- broj 42., Petak, 29. studenog 2013.


57 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Godina XXI.- broj 41., Ponedjeljak, 18. studenog 2013.


56 Odluka o osnivanju trgovačkog društva Ponikve usluga d.o.o.
55 Odluka o osnivanju trgovačkog društva Ponikve Eko Otok Krk d.o.o.
54 Odluka o području mjesnih odbora u Općini Malinska-Dubašnica
53 Odluka o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
52 Odluka o protokolu Općine Malinska-Dubašnica
51 Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanje sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
50 I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
49 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
48 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
47 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
46 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXI.- broj 39., Četvrtak, 31. listopada 2013.


45 Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska – Dubašnica u Skupštini trgovačkog društva Radio otok Krk d.o.o.
44 Odluka o imenovanju predstavnika Općine Malinska – Dubašnica u Skupštini trgovačkog društva Ponikve d.o.o.

Godina XXI.- broj 37., Ponedjeljak, 21. listopada 2013.


43 Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.
42 Odluka o financiranju projekta izgradnje javne rasvjete na području Općine Malinska- Dubašnica
41 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge – Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
40 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2013. godinu
39 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXI.- broj 31., Četvrtak, 12. rujna 2013.


38 Javna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-1 Malinska, Radići (GP-1)
37 Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.
36 Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica
35 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarno – pravna pitanja
34 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
33 Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica
32 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXI.- broj 25., Petak, 12. srpnja 2013.


31 Odluka o naknadi za rad dužnosnika Općine Malinska – Dubašnica koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
30 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi
29 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju »Komunalnog društva Dubašnica« d.o.o.
28 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
27 Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)

Godina XXI.- broj 24., Petak, 28. lipnja 2013.


26 Izmjena i dopuna Plana prijma u službu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu.
25 Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje
24 Odluka o izboru Mandatne komisije
23 Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica
22 Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica
21 Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXI.- broj 19., Petak, 19. travnja 2013.


20 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
19 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
18 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
17 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Godina XXI.- broj 14., Utorak, 2. travnja 2013.


16 Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
15 Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
14 Odluka o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
13 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu
12 Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanjuUdruge – Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
11 Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1)
10 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
9 Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
8 Izmjene i dopune Statuta Općine Malinska-Dubašnica

Godina XXI.- broj 9., Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.


7 Odluka o porezu na korištenje javnih površina
6 Plan lokacija za postavu privremenih objekata
5 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu
4 Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2013. do 2015. godine
3 Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
2 Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska- Dubašnica

Godina XXI.- broj 2., Srijeda, 23. siječnja 2013.


1 Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Odluke Općina Malinska – Dubašnica

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA