Komunalni doprinosi

Komunalni doprinos, popusti, legalizacija

KONTAKT: tel:+385 (0) 51 750 511 / e-mail:biserka.depikolozvane@malinska.hr

Zbog velike zainteresiranosti žitelja naše Općine u svezi informacija o pravu na popuste kod plaćanja komunalnog doprinosa, kod gradnje i legalizacije objekata donosimo najvažnije podatke.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine, kojim se financira i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
U slučaju da postoji više investitora na istoj nekretnini investitori su obveznici plaćanja komunalnog doprinosa u jednakim dijelovima, odnosno u drugim omjerima o čemu su dužni očitovati se pisanom izjavom.

Komunalni se doprinos obračunava u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici.

Građevina sagrađena bez građevinske dozvole prije 15. veljače 1968. i građevina sagrađena s građevinskom dozvolom ako se uklanjaju zbog gradnje nove građevine ili se nadograđuju, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.


Zone za plaćanje komunalnog doprinosa

 

U Općini Malinska-Dubašnica utvrđuju se područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

– I. zona – GP-1: Malinska, Radići, GP-2: Bogovići, Zidarići, Milčetići, GP-2-1: Cuklićevo, GP-2-2: Bogovići – istok, GP-3: Rova, GP-4: Porat, Vantačići, GP-4-1: Valica, T1-1: Haludovo, T1-2: Haludovo II, T1-3: Porat – zapad, T1-4:
Malin, T1-5: Hrusta, R1-1: Haludovo, R1-4: Bogovići, R1- 5: Porat, R2-1: Haludovo II, R2-2: Haludovo, R2-3: Malinska – Malin, R2-4: Vrtača, R2-5: Rova, R2-6: Vantačići, R2- 7 Porat, G-1: groblje Bogovići

– II. zona – – GP-5: Sveti Vid-Miholjice, Maršići, GP-6: Turčići, GP-7: Kremenići, Žgombići, R1-2: Miholjice

– III. zona – GP-8: Oštrobradići, GP-9: Barušići, Ljutići, GP-9-1 Ljutići, GP-10: Sveti Ivan, Sveti Anton, GP-11: Sabljići, GP-12: Milovčići, K-1: Sveti Vid – sjever, K-2: Sveti Vid – jug, K-3: Barušići, R1-3: Sveti Ivan, G-2: groblje Sveti Vid, G-3: Staro groblje

Za građevine izvan građevinske zone komunalni doprinos se obračunava prema zoni koja je najbliža toj građevinskoj čestici.


Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa

 

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture, iskazana u kunama po m3 građevine, kako slijedi:
Tablica.

Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture ubuduće će se utvrđivati na temelju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska – Dubašnica i strukture planiranog utroška komunalnog doprinosa tekuće godine.


Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa – Popusti od 5 – 50 % !

Investitor – fizička osoba koja ima prebivalište na području otoka Krka neprekidno najmanje 10 godina ili 20 godina tijekom života ima pravo na jednokratni popust u iznosu od 50% iznosa komunalnog doprinosa za dio objekta do 1.000 m3, za gradnju svih tipova građevina, u svim zonama osim u III. zoni – poslovne zone sjever i jug u Svetom Vidu-Miholjice i poslovna zona u Barušićima, uz uvjet da nemaju nikakvih dugovanja prema Općini Malinska – Dubašnica s bilo kojeg osnova.

Investitori koji grade objekte poslovno-proizvodne namjene u III. zoni – poslovne zone sjever i jug u Svetom Vidu-Miholjice i poslovna zona u Barušićima, uz uvjet da nemaju nikakvih dugovanja prema Općini Malinska – Dubašnica s bilo kojeg osnova, i imaju sjedište tvrtke na području otoka Krka oslobađaju se plaćanja 30% obveze komunalnog doprinosa. Investitor koji je ujedno i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, ima pravo na dodatni popust na iznos komunalnog doprinosa umanjeno , prema kriteriju dana provedenih na ratištu kako slijedi: do 30 dana provedenih na ratištu 5%, od 31 do 100 dana provedenih na ratištu 10% i za 101 i više dana provedenih na ratištu 20%.

Ako obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, fizička ili pravna osobi koji ozakonjuje stambenu ili poslovnu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12), komunalni doprinos plati jednokratno u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja odobriti će se 10% popusta.

Kod ozakonjenja pretežno stambene zgrade i pomoćne zgrade u funkciji osnovne zgrade koje podliježu obračunu komunalnog doprinosa, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji je u trenutku podnošenja zahtjeva:

 

  •  korisnik pomoći za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, što dokazuje važećim rješenjem Centra za socijalnu skrb,
  • nezaposlena osoba, što dokazuje potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz uvjet da njen prihod, odnosno, sveukupni prihod članova kućanstva nije veći od 3.000,00 kn neto mjesečno, što dokazuje potvrdom porezne uprave,
  • invalid sa minimalno 50% invaliditeta, što dokazuje odgovarajućim aktom o utvrđenoj invalidnosti i
  • umirovljenik, stariji od 70. godine i čija su neto primanja do 3.000,00 kn mjesečno, uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište najmanje 5 godina na području Općine Malinska – Dubašnica od dana zaprimanja zahtjeva za obračun obveze komunalnog doprinosa odobrava se 20% popusta na ukupan iznos komunalnog doprinosa.

Ukoliko građevina ima manje od 1.000 m3, investitor ima pravo iskoristiti razliku popusta do 1.000 m3 kod izgradnje drugih građevina.

U slučaju ako kod izgradnje jedne građevine postoji više investitora isti ukupno mogu ostvariti popust u jednakim dijelovima ukoliko se zahtjevom ne očituju drugačije, na ukupan obujam od najviše 1.000 m3.

Popusti se mogu iskoristiti u slučaju izgradnje nove građevine, dogradnje postojeće građevine i legalizacije postojećih građevina unutar  građevinskog područja. Popusti se mogu iskoristiti za legalizaciju građevina izvan građevinskog područja samo za  poljoprivredne namjene.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada izvan građevinskog područja za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koje podrazumijeva sve proizvodne građevine na gospodarstvu, građevine za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te sve prateće građevine koje služe odvijanju tehnološkog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti za pojedinu zonu i koeficijenta 0,5.

U slučaju prenamjene objekta za koji je investitor ostvario popust, investitor je dužan platiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa.


Zahtjev

Odluke

Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA