Dubašnica d.o.o.:e-savjetovanje s javnošću

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15, 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu donosi se i objavljuje na internetskoj stranici malinska.hr/kd-dubasnicae-savjetovanje-s-javnoscu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. Izmjene plana savjetovanja također se objavljuju istim putem.


 

Način provedbe savjetovanja s javnošću


Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. savjetovanje s javnošću provodi putem internetske stranice malinska.hr/kd-dubasnicae-savjetovanje-s-javnoscu kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba.

Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja s javnošću.

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana kako bi zainteresirana javnost imala dovoljno vremena za proučavanje predmetnog nacrta i oblikovanje svoga mišljenja.

Iznimka su slučajevi kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku te će razlog tome biti obrazložen u tekstu obrazloženja koji će se priložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.


Koordinatorica savjetovanja

Sukladno čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama, osoba odgovorna za provođenje savjetovanja s javnošću:

Karla Toić
Adresa: Stipkino 21, 51511 Malinska
Telefon: +385(51)859-961
E-mail: parking@malinska.hr

 

 

ODRŽANA SAVJETOVANJA

Opći uvjeti usluge parkiranja

Cjenik usluga parkiranja

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA