Javne nabave KD Dubašnica

Temeljem članka 20. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 83/13), javni naručitelj Komunalno društvo Dubašnica d.o.o., donosi Nabava vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn .

Registri ugovora:Obavijest iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa


Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima KD Dubašnica d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11 i 83/13, 143/13, 120/16).Sprječavanje sukoba interesaTemeljem Zakona o javnoj nabavi naručitelji su obvezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Komunalno društvo ‘Dubašnica’ d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).    Pravilnik o postupku nabave
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.