Najava 28. sjednice Općinskog vijeća

Najava 28. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:    021-05/21-01/2

URBROJ:  2170-26-01-24-162


Malinska,  14. lipnja 2024.


ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

 

 

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam

 

 

28. SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

 

 

za četvrtak, 20. lipnja 2024. godine s početkom u  19 sati u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22

 

sa sljedećim dnevnim redom:

 

  • utvrđivanje kvoruma

 

  1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Općinskog Vijeća

 

  1. Proračun 2024.

 

2.1. I. izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu

2.2. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska -Dubašnica za 2024. godini

2.3. I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

2.4. I. izmjene i dopune programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godini

2.5. I. izmjene i dopune programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

2.6. I. izmjene i dopune programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu

2.7. I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu

2.8. I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu

2.9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2024. godinu

 

  1. Prijedlog Odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru za lokaciju 10.4.

 

  1. Informacije

 

4.1. Informacija o statusu projekata financiranih vanjskim izvorima financiranja

4.2. Informacija o zakupljenim javnim površinama u Općini Malinska-Dubašnica u 2024. godini

 

  1. Razno

 

 

Predsjednik:

Ivica Perišić, v.r.

 


DOKUMENTI

Materijal za sjednicu (PDF)

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA