Odluka o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja  elektroničkih medija u 2024. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 614-01/24-01/2

UR.BROJ: 2170-26-02-24-7

Malinska, 13. lipnja 2024. godine

 

Na temelju odredbi 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne Novine“ broj 111/212, 114/22) i članka 7. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (objavljene na službenim Internet stranicama Općine Malinska – Dubašnica dana 24. travnja 2024.) i čl. 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica donosi

 

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja

elektroničkih medija u 2024. godini

 

I.

Temeljem prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini  kako slijedi:

 

 

Naziv prijavitelja Adresa Naziv programskog sadržaja  

Dodijeljeni iznos

RADIO OTOK KRK d.o.o. za telekomunikacije Društveni dom Kras, Kras Signal 7 – Općina Malinska-Dubašnica  

9500,00

OTOK VIJESTI, obrt za internetski portal Jesenska 13, Malinska – Dubašnica U fokusu : Dubašnica 2400,00

 

II.

Protiv Odluke o dodjeli financijskih sredstava, prijavitelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava.

 

III.

 

Temeljem ove Odluke, Općina Malinska – Dubašnica će s prijaviteljima sklopiti Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze najkasnije 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

U slučaju da je uložen prigovor, Općinski načelnik u roku od 8 dana zaprimanja prigovora može prigovor odbaciti – ukoliko je prigovor nepravodoban, ili nije izjavljen od ovlaštene osobe, odbiti kao neosnovan; prihvatiti – ako utvrdi propuste u natječajnom postupku ili da je nepravilno utvrđeno činjenično stanje. U slučaju prihvaćanja prigovora, Općinski načelnik će donijeti odluku po prigovoru.

 

IV.

Ukoliko prijavitelj ne pristupi potpisu Ugovora o financiranju programskih sadržaja u roku, smatrat će se da je odustao od prijave na Javni poziv, čime gubi pravo na financijska sredstva dodijeljena po ovoj Odluci.

 

 

Općinski načelnik:

Robert Anton Kraljić


Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA