POZIV NA SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU JAVNE POVRŠINE ZA MANIFESTACIJU „MALINSKARSKE NOĆI“ 2024.

POZIV NA SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU JAVNE POVRŠINE ZA MANIFESTACIJU „MALINSKARSKE NOĆI“ 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 363-01/24-04/3

URBROJ: 2170-26-03-04/3-24-9

Malinska, 12. lipnja 2024. godine

 

 


POZIV NA SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU JAVNE POVRŠINE ZA MANIFESTACIJU „MALINSKARSKE NOĆI“ 2024.


 

 Sukladno odredbi članka 20. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/23, 24/23) a iz razloga odustajanja najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Odluke Općinskog načelnika o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina od 10. lipnja 2024. godine, poziva se sljedeći najpovoljniji ponuditelj koji ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 3. lipnja 2024. godine na službenim stranicama Općine Malinska – Dubašnica, tvrtka „TT 1991“ j.d.o.o., sa sjedištem u Malinskoj, Sveti Anton 8/1, OIB: 20637227559, da pristupi potpisivanju Ugovora o zakupu javne površine za manifestaciju „Malinskarske noći“ 2024. u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva.

 

 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA


DOKUMENTI:


Poziv na sklapanje Ugovora o zakupu javne površine (PDF)

Odluka načelnika o odabiru(PDF)

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA