Javni natječaj za zakup javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti i to za manifestacije “POLINAROVA” i “MALINSKARSKE NOĆI” za 2024. godinu

Javni natječaj za zakup javnih površina za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti i to za manifestacije “POLINAROVA” i “MALINSKARSKE NOĆI” za 2024. godinu

Temeljem članka 11. stavka 1. Odluke o davanju na korištenje javne površine Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 6/23, 24/23), Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, o b j a v lj u j e

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javnih površina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti povodom održavanja manifestacija „Polinarova“ i „Malinskarske noći“ 2024.


I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja su javne površine namijenjene za postavljanje privremenih objekata za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te postavljanje pokretne naprave za vrijeme održavanja manifestacija kako slijedi u Tablici 1. sukladno Planu lokacija za postavu privremenih objekata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/24, 18/24):

Tablica 1. Lokacije za dodjelu javnih površina povodom održavanja manifestacija „Polinarova“ i „Malinskarske noći“ za 2024.godinu

Rb. Namjena površine Datum Vrijeme Lokacija Broj lokacija Početna cijena
1 Ugostiteljstvo – šank povodom “Polinarove” dana 20.07.2024. Od 20:00 h do 04:00 h

 

 

18.2 Bogovići (IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE) k.o. Bogovići, k.č. 814/1 1 3.000,00 €

 

2 Pokretna naprava dana 20.07.2024. Od 20:00 h do 04:00 h

 

 

18.6 Bogovići (IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE) k.o. Bogovići, k.č. 814/1 2 50,00 €

 

4 Ugostiteljstvo – šank povodom “Malinskarskih noći” Dana 26.07. i 27.07.2024. Od 18:00 h do 03:00 h 18.5  Malinska-Centar (NOVI TRG) k.č. 3239/2 1 3.000,00 €

 

 

II. VRIJEME ZAKUPA

Javna površina koja se dodjeljuje za navedene namjene može se koristiti za ugovoreno razdoblje prema podacima iz Tablice 1.

 

II. PRIVREMENI OBJEKT

Sve privremene objekte iz Odluke o davanju na korištenje javne površine (štand, pokretna naprava) osigurava zakupnik.

Na dodijeljenoj lokaciji dozvoljeno je postavljanje samo jednog privremenog objekta.

 

III. TEHNIČKO RJEŠENJE I POSEBNI UVJETI

 

Izabrani ponuditelji su dužni svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH, poštivati higijensko-tehničke uvjete kao i ishoditi prethodnu sanitarnu suglasnost te ostale suglasnosti nadležnih tijela ukoliko je potrebno za obavljanje djelatnosti te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ovih manifestacija.

Prethodna provjera mogućnosti ishođenja minimalno tehničkih uvjeta za pojedine djelatnosti obveza je svakog pojedinog ponuditelja na svakoj lokaciji, te Općina Malinska – Dubašnica ne odgovara za slučaj nemogućnosti ishođenja istih iz bilo kojih razloga.

U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika Općina Malinska-Dubašnica ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Organizator osigurava za vrijeme održavanja manifestacije priključak na električnu energiju, potreban broj posuda za zbrinjavanje otpada, sanitarne (kemijske) WC-e, stolove s klupama i zaštitarsku službu.

Zakupnik je dužan na lokacijama za ugostiteljstvo postaviti i organizirati šank i kuhinju za pružanje ugostiteljskih usluga pripreme hrane i pića sa pripadajućom opremom, za što će zakupodavac osigurati prostor na navedenoj lokaciji.

 

Zakupnik je dužan postaviti i koristiti isključivo opremu i uređaje koji su tipizirani i atestirani.

Zakupnik je dužan na pročelje šanka vidno istaknuti naziv tvrtke/obrta/udruge/OPG-a, cjenik hrane i pića i radno vrijeme šanka.

Nepridržavanje uvjeta i sadržaja prihvaćene ponude razlog je za jednostrani raskid ugovora od strane Općine Malinska-Dubašnica.

 

IV. ZAKUPNINA

Za javne površine zakupnina se plaća u dva obroka na način da se 50% godišnje zakupnine plaća prije zaključenja ugovora, a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 31. srpnja 2024. godine.

 

V. SADRŽAJ PRIJAVA

 

Prijava se podnosi za svaku lokaciju posebno.

Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti čije obavljanje je određeno na pojedinoj javnoj površini.

Prijave moraju sadržavati:

Prilog 1 – Prijava na natječaj (upisati podatke pod rednim brojem od 1. do 4.)

 

  • podaci o natjecatelju (naziv/OIB/adresa sjedišta/kontakt/e-mail);
  • naziv lokacije/naznaka rednog broja lokacije i namjena/djelatnost;
  • naziv banke i IBAN broj za eventualni povrat jamčevine;
  • iznos ponuđene zakupnine (koja ne može biti manja od početne cijene)
  • presliku dokaza pravne sposobnosti (rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, izvadak iz registra ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti);
  • potvrdu Općine Malinska – Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini (ne stariju od 8 dana od dana objave javnog natječaja);
  • potvrdu Porezne uprave o podmirenim javnim davanjima o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava (ne stariju od 8 dana do dana objave javnog natječaja);
  • potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica o podmirenim obvezama (ne stariju od 8 dana do dana objave javnog natječaja – Ponikve voda d.o.o., Ponikve usluga d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Smart island Krk d.o.o. i Komunalno društvo Dubašnica d.o.o.,);
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od najmanje 10% od početne godišnje cijene pojedinog privremenog objekta, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska – Dubašnica IBAN broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj: HR68 5738-OIB;
  • izjavu o prihvaćanju najvišeg iznosa ponuđene zakupnine javne površine, te pravnu osnovu za pravo prvenstva, ako je primjenjivo, uz dostavu dokaza (osobna iskaznica – obrtnica – rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe – ugovor o zakupu) – (upisati pod Prilog 2).

 

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmirenih dugovanja prema Općini ili Poreznoj upravi po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom ili Poreznom upravom regulirao plaćanje duga.

Podnošenjem prijave na javni natječaj podrazumijeva se da ponuditelj samovoljno daje svoje osobne podatke za daljnju obradu samo u svrhu prijave na natječaj te na provedbu natječajne procedure, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ).

Sudjelovanjem na ovom natječaju smatra se da ponuditelji u cijelosti prihvaćaju odredbe i uvjete istog te eventualno kasnije sklapanje ugovora sukladno odredbama i uvjetima ovog natječaja i Odluke o davanju na korištenje javne površine Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/23, 24/23).

 

VI. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

“NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU POVRŠINU – MANIFESTACIJE POLINAROVA/MALINSKARSKE NOĆI“

pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili neposredno u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica u uredovno vrijeme pisarnice.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. lipnja 2024. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude zaprimljene nakon prethodno navedenog roka kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

VII. OTVARANJE PONUDA I ODLUKA O ODABIRU

Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će se u Vijećnici Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, dana  10. lipnja 2024. godine u 12:15 sati.  Na javnom otvaranju biti će javno objavljeni naziv ponuditelja, lokacija za koju se natječe, te ponuđeni iznos.

Natječajni postupak i detaljnu provjeru pristiglih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Općinski načelnik donijeti će Odluku o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina temeljem kriterija najpovoljnije ponude u roku od 8 (osam) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina objavit će se na web stranici Općine u roku od 8 (osam) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Osim zakupnine, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz članka 16. stavaka od 3. do 7. Odluke o davanju na korištenje javne površine (raniji zakupnik, prebivalište ili sjedište više od 10 godine na području Općine) pod uvjetom da budući zakupnik prihvati najviši iznos postignute zakupnine.

 

Ponuditelj po svakoj lokciji može dostaviti samo 1 (jednu) ponudu. U suprotnome iste se neće razmatrati.

 

VIII. UGOVORI, PRIGOVOR I JAMČEVINA

Ugovor o zakupu javne površine mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku o trošku budućeg zakupnika.

Protiv Odluke o odabiru, ponuditelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objave rezultata o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

Sa ponuditeljima čije su ponude prihvaćene na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu javne površine najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za prigovor, ako prigovora nije bilo. U slučaju da je uložen prigovor, u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja obavijesti o okončanju postupka po prigovoru, ukoliko se prigovor odbaci ili odbija. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetnu lokaciju.

Ponuditelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu javne površine dužni su o svom trošku ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno akt kojim se odobrava gradnja, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima, ishodovati svu potrebnu dokumentaciju mjerodavnih županijskih i državnih tijela vezano za obavljanje predmetnih djelatnosti, te osigurati sve potrebne sanitarno-tehničke uvjete.

Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji ispunjava uvjete iz natječaja.

Natjecateljima koji uspiju u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od zaključenja javnog natječaja.

 

IX. OSTALE ODREDBE

Ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja, odnosno ako u prvom krugu natječaja ostanu lokacije za koje nije sklopljen ugovor o zakupu javne površine, općinski načelnik može Odlukom odrediti raspisivanje drugog kruga natječaja o zakupu javne površine.

Općinski Načelnik može Odlukom poništiti natječaj o zakupu javne površine u cijelosti ili djelomično i bez navođenja razloga.

Ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dugovanja prema Poreznoj upravi, trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, te prema Općini Malinska-Dubašnica po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom ili Poreznom upravom regulirao plaćanje duga, neće se razmatrati.

Prvenstvo izbora lokacije na mjestima gdje je predviđeno postavljanje više privremenih objekata sa jednakom ponudom, ima ponuditelj koji je ponudio najviši iznos. Raspored ponuditelja po pozicijama utvrđuje Općina Malinska – Dubašnica.

Odredbe vezane za elektroenergetski priključak kao i priključak na opskrbu vodom nalaze se u Planu lokacija za postavu privremenih objekata („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 9/24, 18/24).

 

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v.r.

 

KLASA: 363-01/24-04/3

URBROJ: 2170-26-02-24-1

Malinska, 3. lipnja 2024.godine

 

 


 

DOKUMENTI:

 

1 – JAVNI NATJEČAJ(PDF)

PRILOG 1 – Prijava na natječaj za davanje u zakup javne površine(PDF)

PRILOG 2 – Izjava o pravu prvenstva(PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA