JAVNI POZIV za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i državnim natjecanjima u 2023. godini

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i temeljem članka 7. Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća

Vidi više

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA