Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina 2024.

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina 2024.

KLASA:  363-01/24-01/1

URBROJ: 2170-26-02-24-30

Malinska, 8. svibnja 2024.

 

 

Temeljem odredbe članka 16. stavka 1. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/23 i 24/23) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj  7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi

 

ODLUKU

o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina 2024.

 

I.

U javnom natječaju za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina odabiru se najpovoljniji ponuditelji kako slijedi:

 

POSTAVA PRIVREMENIH NAPRAVA
I. KOD KRIŽANJA D 102 (ŠEPIĆ) k.o. Bogović
1.1 Prodaja voća i povrća
1)        Merica Šamanić, vlasnica obrta Giovanni, Sveti Ivan 19, Malinska, OIB: 64218874188
II. KUPALIŠTE RUPA / KROKIŠĆE (k.o. Bogović)
3.1. Ugostiteljstvo, Beach bar
  1)        Sanjin Bajor, vlasnik obrta Port Royal, Obala 16, Malinska, OIB: 12825230637
3.3 Prodaja autohtonih suvenira i suvenira od prirodnih materijala
  1)        nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
3.4 Prodaja prirodnih proizvoda od meda, likera, rakija, maslinovog ulja
  1)        nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
III. PARKIRALIŠTE MARKAT (k.o. Bogović)
5.1 Iznajmljivanje bicikla, quadova, organizacija izleta i sl.
1)        Adrius Krk d.o.o., Hlapa 98a, Dobrinj, OIB: 97353393533
5.2 Pult za promidžbu ugostiteljske ponude
1)     nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
5.4. Prodaja voća i povrća, poljoprivrednih proizvoda
  1)        Merica Šamanić, vlasnica obrta Giovanni, Sveti Ivan 19, Malinska, OIB: 64218874188
IV. LOKACIJA KOD RESTORANA PALMA (k.o. Bogović)
7.2 Pokretna naprava za izradu portreta (kod terase restorana Palma)
  1)        nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
V. RIBARSKO SELO / RAJSKA CESTA (k.o. Bogović)
10.2 Usluge masaže na plaži
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
VI. VANTAČIĆI – STUDENAC (k.o. Malinska-Dubašnica)
14.1 Prodaja kruha i pekarskih proizvoda
  1)      Patrik Avgustini, vlasnik obrta Pekarna Barba Tony, Jadranska 16, Njivice, OIB: 31666172893
VII. MALINSKA-HOTEL MALIN (k.o. Malinska-Dubašnica)
16.1 Mini golf
  1)        nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
VIII. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE BANKOMATA NA JAVNIM POVRŠINAMA
19.4 Porat-centar
  1)        nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja

 

II.

Ugovor o zakupu javne površine zakupnik je dužan zaključiti najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora na Odluku o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina, ukoliko prigovora nije bilo. U slučaju da je uložen prigovor, u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o okončanju postupka po prigovoru, ukoliko se prigovor odbaci ili odbija. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetnu lokaciju.

Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvati će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju, koji ispunjava uvjete iz natječaja.

Ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja, odnosno ako u prvom krugu natječaja ostanu lokacije za koje nije sklopljen ugovor o zakupu javne površine, općinski načelnik može Odlukom odrediti raspisivanje drugog kruga natječaja o zakupu javne površine.

 

III.

Za sve površine godišnja zakupnina se plaća u dvije godišnje rate na način da se 50% godišnje zakupnine uplati prije zaključenja ugovora a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 15. srpnja 2024. godine. U slučaju višegodišnjeg zakupa plaćanje se vrši na način da se u prvoj godini 50% godišnje zakupnine plaća prije zaključenja ugovora a preostalih 50% najkasnije do 15. srpnja, a za svaku iduću godinu korištenja plaćanje se vrši na način da se 50% godišnje zakupnine plaća do 15. svibnja i preostalih 50% do 15. srpnja tekuće godine.

IV.

Protiv ove Odluke o odabiru sudionici natječaja imaju pravo podnošenja prigovora u roku od osam dana od dana objave Odluke na web stranicama Općine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Robert Anton Kraljić

 

DOKUMENTI

 

Odluka načelnika o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina – 2024.(PDF)

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA