Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina 2024

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina 2024

Temeljem članka 11. stavka 1. Odluke o davanju na korištenje javne površine Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 6/23 i 24/23), Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, objavljuje

 


JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina 2024.


 

 

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja su javne površine namijenjene za postavljanje privremenih objekata za obavljanje gospodarske i druge djelatnosti, kako slijedi u Popisu lokacija za postavu privremenih objekata u prilogu (Prilog 1).

Za predmetne lokacije iz Priloga 1. raspisuje se javni natječaj sukladno Planu lokacija za postavu privremenih objekata („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 9/24 i 18/24).

Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti čije obavljanje je određeno na pojedinoj javnoj površini.

 

II. VRIJEME ZAKUPA

Javna površina koja se dodjeljuje za navedene namjene može se koristiti za jedno prodajno mjesto za razdoblje od dana potpisivanja Ugovora do 15. listopada 2024. godine, osim za lokaciju pod brojem 14.1 koja se daje u zakup do 15. listopada 2028. godine te lokacije 1.1, 3.1, 5.1 i 19.4 koje se daju u zakup do 15. listopada 2026. godine.

 

III. PRIVREMENI OBJEKT

Sve privremene objekte iz članka 2. Odluke o davanju na korištenje javne površine (montažni objekt, pult, pokretna naprava, bankomat i drugo) osim štandova na lokacijama 3.3 i 3.4 te kioska na lokaciji 3.1, osigurava zakupnik.

 

Na dodijeljenoj lokaciji dozvoljeno je postavljanje samo jednog privremenog objekta. 

 

 

IV. ZAKUPNINA

Za sve površine godišnja zakupnina se plaća u dvije godišnje rate na način da se 50% godišnje zakupnine uplati prije zaključenja ugovora a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 15. srpnja 2024. godine. U slučaju višegodišnjeg zakupa plaćanje se vrši na način da se u prvoj godini 50% godišnje zakupnine plaća prije zaključenja ugovora a preostalih 50% najkasnije do 15. srpnja, a za svaku iduću godinu korištenja plaćanje se vrši na način da se 50% godišnje zakupnine plaća do 15. svibnja i preostalih 50% do 15. srpnja tekuće godine.

Pored obveze plaćanja zakupnine za zakup javne površine, zakupnik je obvezan podmiriti i sve druge komunalne troškove kao i sve troškove koji proizlaze iz njegova poslovanja (električna energija i opskrba vodom).

 

V. SADRŽAJ PRIJAVA

Prijave moraju sadržavati:

Prilog 2 – Prijava na natječaj (upisati podatke pod rednim brojem od 1. do 4.)

 

  • podaci o natjecatelju (naziv/OIB/adresa sjedišta/kontakt – broj mob./tel. i e-mail);
  • naziv lokacije/naznaka rednog broja lokacije i namjena/djelatnost;
  • naziv banke i IBAN broj za eventualni povrat jamčevine;
  • iznos ponuđene/godišnje zakupnine (koja ne može biti manja od početne cijene)
  • presliku dokaza pravne sposobnosti (rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, izvadak iz registra ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti);
  • potvrdu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama prema Općini, ne stariju od 8 dana od dana objave javnog natječaja;
  • potvrdu Porezne uprave o podmirenim javnim davanjima o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne stariju od 8 dana do dana objave javnog natječaja;
  • potvrdu trgovačkih društava u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica o podmirenim obvezama ne stariju od 8 dana do dana objave javnog natječaja (Ponikve voda d.o.o., Ponikve usluga d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o., Smart island Krk d.o.o. i Komunalno društvo Dubašnica d.o.o.,);
  • potvrdu o uplaćenoj jamčevini u iznosu od najmanje 10% od početne godišnje cijene pojedinog privremenog objekta, uplaćenoj na žiro račun Općine Malinska-Dubašnica IBAN broj: HR2424020061825300006, s pozivom na broj: HR68 5738-OIB;
  • izjavu o prihvaćanju najvišeg iznosa ponuđene zakupnine javne površine, te pravnu osnovu za pravo prvenstva, ako je primjenjivo, uz dostavu dokaza (osobna iskaznica – obrtnica – rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe – ugovor o zakupu) – (upisati pod Prilog 3).

 

Podnošenjem prijave na javni natječaj podrazumijeva se da ponuditelj samovoljno daje svoje osobne podatke za daljnju obradu samo u svrhu prijave na natječaj te na provedbu natječajne procedure, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ).

Sudjelovanjem na ovom natječaju smatra se da ponuditelji u cijelosti prihvaćaju odredbe i uvjete istog te eventualno kasnije sklapanje ugovora sukladno odredbama i uvjetima ovog natječaja i Odluke o davanju na korištenje javne površine Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 6/23 i 24/23).

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmirenih dugovanja prema Općini ili Poreznoj upravi po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom ili Poreznom upravom regulirao plaćanje duga.

 

VI. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

“NE OTVARAJ – PONUDA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE 2024”,

pismenim putem na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska ili neposredno u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica u uredovno vrijeme.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 07. svibnja 2024. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene nakon prethodno navedenog roka kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

VII. OTVARANJE PONUDA I ODLUKA O ODABIRU

Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će se u Vijećnici Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska, dana 07. svibnja 2024. godine u 12:15 sati.  Na javnom otvaranju biti će javno objavljeni naziv ponuditelja, lokacija za koju se natječe, te ponuđeni iznos.

Natječajni postupak i detaljnu provjeru pristiglih ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Općinski načelnik donijeti će Odluku o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina, temeljem kriterija najpovoljnije ponude u roku od 8 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.

Osim zakupnine, na prvenstvo u odabiru ponude utjecat će ispunjavanje uvjeta iz članka 16. stavci od 3. do 7. Odluke o davanju na korištenje javne površine (raniji zakupnik, prebivalište ili sjedište 10 godina unazad na području Općine Malinska-Dubašnica).

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina objavit će se na web stranici Općine u roku od 8 (osam) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

Ponuditelj po svakoj lokaciji može dostaviti samo jednu (1) ponudu. U suprotnome iste se neće razmatrati.

 

VIII. UGOVORI, PRIGOVOR I JAMČEVINA

Ugovor o zakupu javne površine mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku o trošku budućeg zakupnika.

Protiv Odluke o odabiru, ponuditelji imaju pravo prigovora Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objave rezultata o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

S ponuditeljima čije su ponude prihvaćene na natječaju zaključit će se ugovor o zakupu javne površine najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za prigovor, ako prigovora nije bilo. U slučaju da je uložen prigovor, u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja obavijesti o okončanju postupka po prigovoru, ukoliko se prigovor odbaci ili odbija. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetnu lokaciju.

Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvat će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj koji ispunjava uvjete iz natječaja.

Ponuditelji s kojima će se sklopiti ugovor o zakupu javne površine dužni su o svom trošku ishoditi lokacijsku dozvolu, odnosno akt kojim se odobrava gradnja, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima, ishodovati svu potrebnu dokumentaciju mjerodavnih županijskih i državnih tijela vezano za obavljanje predmetnih djelatnosti, te osigurati sve potrebne sanitarno-tehničke uvjete.

Natjecateljima koji uspiju u natječaju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalima će se vratiti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja javnog natječaja.

 

IX. OSTALE ODREDBE

Ponude ponuditelja koji imaju nepodmirenih dugovanja prema Poreznoj upravi, trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, te prema Općini Malinska-Dubašnica po bilo kojem osnovu, osim ako je s Općinom ili Poreznom upravom regulirao plaćanje duga, neće se razmatrati.

Prvenstvo izbora lokacije na mjestima gdje je predviđeno postavljanje više privremenih objekata sa jednakom ponudom, ima ponuditelj koji je ponudio najviši iznos. Raspored ponuditelja po pozicijama utvrđuje Općina Malinska – Dubašnica.

Općinski Načelnik može Odlukom poništiti natječaj o zakupu javne površine u cijelosti ili djelomično i bez navođenja razloga.

Odredbe vezane za elektroenergetski priključak kao i priključak na opskrbu vodom nalaze se u Planu lokacija za postavu privremenih objekata („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 9/24).

 

 

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v.r.

 

 

KLASA: 363-01/24-01/1

URBROJ: 2170-26-02-24-24

Malinska, 29. travanj 2024.


DOKUMENTI:


Javni natječaj (pdf)

Prilog 1. Popis lokacija za postavu privremenih objekata (pdf)

Prilog 2. Prijava na natječaj za davanje u zakup javne površine 2024. (pdf)

Prilog 3. Izjava o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu javne površine (pdf)

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA